Автор: Општина Кавадарци

ПРЕПОРАКИ ДО ГРАЃАНИТЕ

ПРЕПОРАКИ ДО ГРАЃАНИТЕ

Почитувани, Граѓани на Општина Кавадарци:

Согласно  Уредбата  за  изменување  и  дополнување  на  Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот  воздух  и  прагови  на  алармирање,  (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот  на  информирање на  суспендирани  честички  со големина до 10 микрометри и врз основа на добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки  работи,  Ве информираме дека истиот е надминат на две мерни места во Кавадарци.

Во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 (2 два последователни дена, со среднодневни концентрации над 100 µg/m3) како надлежни на локално ниво препорачуваме мерки за намалување на загаденоста и тоа:

  • Да се користи јавниот превоз
  • Возила да не се користат без поголема потреба
  • Повеќе лица да се возат со едно возило во исто време
  • Да не се користи за затоплување на простории прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума и било каков синтетички материјал
  • Правилно да се користат печките за дрва

Во вакoв случај Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје на РМ ги даваат следните

Препораки:

Ограничени движења и активности на отворен простор на најранливата популација (деца, стари лица, болни од хоронични болести на белодробниот и срцевиот садовен систем, со посебен ризик за болните од бeлодробна астма), но и за лицата кои својот професионален ангажман го обавуваат на отворен простор во загадените зони на градот.

ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ УСВОИ ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ ВО  КАВАДАРЦИ

ОПШТИНСКИОТ СОВЕТ УСВОИ ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИМИЊА НА УЛИЦИ ВО  КАВАДАРЦИ

Со ова Одлука се врши определување на имиња на 3 нови  улици во град Кавадарци и тоа:

Техничката улица број 1 се именува во улица „Ристо Миов“,  а опфаќа локација според Деталниот урбанистички план за улица „Дисанска“.

Новата одлука ги опфаќа техничките Улици бр.„1, 2, 3 и 4“,  а се протегаат од спојот на ул.„Методи Џунов Џико“ со спојот на ул. „Браќа Миладинови“, од запад према исток до градскиот парк.

Техничката улица бр.2, за дел од ДУП (Деталниот урбанистички план) Урбан блок (УБ) 18К и УБ 19 К „Бел Камен“, се определува како ул. „Лена Туриманџова“.

Ги опфаќа техничките улиците бр.„2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9“, а се протегаат од УП 30.18К и КП 14001/2 од север спрема југ, до УП 44.19К и КП 19973.

Нов име добива и техничката улица бр.3, која се определува како ул. „Јанаки Илиев“, а се однесува за дел од ДУП „Бел Камен“ и УП од 1976 година. Ги опфаќа Урбанистичките парцели 28.18, 17.18, 16.18, 15.18, 3.18, 2.18 и 1.18, според ДУП „Бел Камен“. Овој опфат според Урбанистичкиот план од 1976 година се протега од КП 14001/3 КО Кавадарци 2, УП 28.18 од исток кон запад, до КП 14037 КО Кавадарци 2.

По донесувањето на Одлуката од Советот на Општина Каввадарци, истата ќе биде доставена до Државниот завод за статистика за доделување на матичен број на новоименуваните улици.

По добивањето на матичните броеви на улиците, Одлуката ќе биде доставена до Централниот регистар на РМ за да се изврши упис на податоците во електронскиот регистар.

Матичниот број што ќе го добие улицата, ќе биде евидентиран во електронската евиденција која што ја води Општината.

За извршената промена во електронската евиденција, Општината ќе ги информира граѓаните за настанатите промени преку средствата за јавно информирање, на ВЕБ страната на општината, како и на огласната табла во општината.

Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 04/2018

Одлука за избор за кандидат за унапредување во врска со Интерниот оглас бр. 04/2018

Во врска со Интерниот оглас бр. 04/2018 за унапредување на административни службеници во Општина Кавадарци, објавен на ден 18.12.2018 година на интернет страницата на Агенција за администрација и на Општина Кавадарци.

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОБЈАВА број 1/2019

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 

Јавно Наддавање