Б – интегрирана дозвола – Кланица со ладилник Серта компани Кавадарци

Согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005), Законот за изменување и дополнување на Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 81/05, 24/07 и 159/08) со кој се уредуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедувањето на услови за заштита и унапредување на животната средина заради остварување на правото на граѓаните на здрава животна средина и согласно Член 6 Начело на висок степен на заштита при што секој е должен при преземањето активности да обезбеди висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето, Кланица со Ладилник, Серта Компани, поднесува барање за дозвола за усогласување со оперативен план до Општина Кавадарци.

Информациите во барањето за добивање на Дозвола за усогласување со  Оперативен план се изготвени согласно барањата на Министерството за животна средина и просторно планирање издадено во Службен весник 4/2006.

Додатоци за б- интегрирана дозвола