Ребаланс на буџет на Општина Кавадарци


Трет ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2022 година

Прв ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2022 година

Трет ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2021 година

Втор ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2021 година

Прв ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2021 година

Трет ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2020 година

Втор ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2020 година

Прв ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2020 година

Втор ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2019 година

Прв ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2019 година

Прв ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2018 година

Втор ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2018 година

Трет ребаланс на буџет на Општина Кавадарци за 2018 година

 

Буџет на Општина Кавадарци


Буџет на Општина Кавадарци за 2023 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2022 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2021 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2020 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2019 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2018 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2017 година

Буџет на општина Кавадарци за 2016 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2015 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2014 година

Буџет на Општина Кавадарци за 2013 година

 

Годишна сметка на Буџет на Општина Кавадарци


Годишна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2022 година

Годишна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2021 година

Годишна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2020 година

Годишна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2019 година

Годишна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2018 година

Годишна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2017 година

Годишна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година

Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2015 година

Завршна сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2014 година

Завршна сметка на буџетот на Општина Кавадарци за 2013

 

Годишен извештај на Буџет на Општина Кавадарци


Годишен извештај за 2022 година

Годишен извештај за 2021 година

Годишен извештај за 2020 година

Годишен извештај за 2019 година

Годишен извештај за 2018 година

Годишен извештај за 2017 година

 

Квартален извештај на Буџет на Општина Кавадарци


Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2022 година до 31.12.2022 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2022 година до 31.09.2022 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2022 година до 31.03.2022 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2021 година до 31.09.2021 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2021 година до 31.06.2021 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2021 година до 31.03.2021 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2020 година до 30.09.2020 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година

Квартален извештај за извршување на буџетот за Општина Кавадарци за квартал од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година

 

 

Ревизорски извештај за Општина Кавадарци за 2014 година


Конечен извештај на овластениот државен ревизор

Ревизорски наоди

Цели на ревизијата

 

Преглед на структурата на даноци и давачки за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште и недвижен имот


Одлука за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште

Одлука за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот