Доставување на Б – интегрирана еколошка дозвола

Доставување на Б – интегрирана еколошка дозвола

До Општина Кавадарци доставено е барање за Б-интегрирана дозвола  на фирмата ЕНЕРГО МАКСИСТЕМ ДОО-Скопје за дејност  БЕТОНСКА БАЗА .

Сите засегнати странки документите за Б-инсталацијата можат да ги видат во соба 14 Општина Кавадарци  во периодот од 02-05-2017 до 09-05-2017 год од 09-00 до 12-00 часот.

Б – интегрирана еколошка дозвола