[iphorm id=”1″ name=”Prijavi Problem KAV”]

Центар за пријавување на дефекти на јавно улично осветлување

Јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување преку проектирање, инвестиции и развој на општина Кавадарци

Тел. 043/ 416-145

Е-маил: [email protected]