ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес на лица  за извршување на работни задачи од  областа Внатрешна ревизија во Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес на лица за извршување на работни задачи од областа Внатрешна ревизија во Општина Кавадарци

Врз основа на член  22 став (1)  точка 12 од Законот за Локалната Самоуправа    (Сл. Весник на Р.М. бр.05/2002),  а за потребата  од исполнување на законската обврска согласно  членовите 29, 30 и 31 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Р. М.“ бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015), Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

     ЈАВЕН ПОВИК

за изразување на интерес на лица

за извршување на работни задачи од

областа Внатрешна ревизија во Општина Кавадарци

Целта на внатрешната ревизија е на раководителот на субјектот од јавниот сектор да му обезбеди независно разумно објективно уверување и совет со цел за подобрување на работењето на субјектот и зголемување на ефективноста на системите за внатрешна контрола.

Со цел да се придонесе во подобрувањето на работењето на институцијата, а и согласно  членовите 29, 30 и 31 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Р. М.“ бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015), Општина Кавадарци ги повикува сите заинтересирани лица да се пријават на јавниот повик за регулирање, развој и усогласување на системот за внатрешна ревизија.

Заинтересираните лица  треба да ги исполнуваат следните критериуми:

–          Завршено универзитетско образование од областа (правни или економски науки ),

–          Работно искуство и познавања од областа Внатрешна ревизија.

Заинтересираните лица  треба да ги достават следните документи:

–          Пријава со кратка биографија,

–          Доказ  за завршено образование,

–          Доказ за работно искуство.

Пријавата со  бараните документи да се достави  во затворен плик со назнака Јавен повик- Внатрешна ревизија, во архива на Општина Кавадарци најдоцна до  28.05.2018 година.

По разгледување на пријавите заинтересираните лица  ќе се повикаат на разговор.

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 ГРАДОНАЧАЛНИК

м-р. Митко Јанчев