Одлука за неспроведување на Стратегиска оцена за влијание на животната средина за УПС Раец.

Соопштение за организирање на повторна Јавна презентација и Јавна анкета по УП за село Раец, КО Раец, Општина Кавадарци

Планска програма Задругарска Јуно

СЕА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е.1.13 , за поставување на фото-напонски панели на земја, на дел од 929/1 и КП 930/1, 930/2, 930/3, 930/4 и 930/5, КО Ваташа, Општина Кавадарци

СЕА Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 1618, КП 1619/2 и КП 1616, КО Марена, општина Кавадарци.

СЕА за ДУП Центар

СЕА за ДУП Уни Палас

Јавен повик 2/2022 за изработка на ревизија на урбанистички проекти.

Локална урбанистичка планска документација за Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија на КП бр. 8501, К.О. Кавадарци 1

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА ГП 6.11.1 ОД ДУП ЗА УЕ6

ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од УЕ 14, Блок 14.6 и Блок 14.7- “Силекс згради”, К.О. Ваташа, К.О. Кавадарци град,Општина Кавадарци

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште), на КП 1618, КП 1619/2 и КП 1616, КО Марена, општина Кавадарци.

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е.1.13 , за поставување на фото-напонски панели на земја, на дел од 929/1 и КП 930/1, 930/2, 930/3, 930/4 и 930/5, КО Ваташа, Општина Кавадарци

Урбанистички проект за парцелирано градежно земјиште за бензинска станица на ГП 6.11.1 од ДУП за УЕ6, дел од блок 6.11 „Јасмин под стадион“ Кавадарци, Oпштина Кавадарци

Планска програма за ДУП за УЕ 7, дел од блок 7.1 “Велком Трејд” општина Кавадарци

СЕА за ДУП Јасмин под стадион

ДУП Трибор

ДУП Ќиро Спанџов

СЕА за  Детален урбанистички план за УЕ 5,  Блок 5.6, “Хотел Фени” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

Одлука за неспроведување ДУП Монопол

 

Одлука за неспроведување на СЕА ЉУБАШ 3

Одлука за неспроведување на СЕА ЉУБАШ 2

Одлука за не спроведување на СЕА ЉУБАШ 1 (1)

Одлука за неспроведување на СЕА КРАИШТЕ

Одлука СЕА СРЦ Јасмин 11-3824-3

Одлука за неспроведување на СЕА за ДУП СЛога 1

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена КО Ресава

Одлука за неспроведување на СЕА ГАРНИКОВО 1.5

Одлука за неспроведување на СЕА ГАРНИКОВО 1.4

Одлука за не спроведување на СЕА ГАРНИКОВО 1.3

Одлука за неспроведување на СЕА ГАРНИКОВО 1.2

ОДЛУКА за неспроведување СЕА БЛАЖО АЛЕКСОВ МАЛ     

ОДЛУКА за неспроведување СЕА за ДУП Автобуска станица

 

ОДЛУКА за неспроведување СЕА за ДУП Нова Градинка

 

ОДЛУКА за неспроведување СЕА за ДУП за УЕ 5, Блок 5.2 и Блок 5.3 „Опитно Поле 3“ Ко Кавадарци

 

ДУП за УЕ6 за дел од блок 6,11 „Јасмин под стадион“

Објава за планскиот документ за  измена и дополнување на Детален урбанистички план за УЕ 6, дел од Блок 6.2 на ул.”Блажо Алексов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци, кој се  носи согласно Закон за просторно и урбанистичко  планирање (,,Сл. Весник на РМ“ бр.199/14,44/15,193/15,217/15,31/16 и 163/16), Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка за урбанистички планови (Сл.весник на РМ“ бр.142/15 ) и Правилникот  за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15,217/15,222/15, 228/15,35/16,99/16,134/16 и 33/17), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно чл. 65 од Законот  за животна средина.
      

 

Објава за СЕА за ДУП УЕ 12 за дел од Блок 12.1 „Ла-Луна“

Објава за СЕА за ДУП УЕ 5, за Блок 5.10, Цветан Димов

Стратеиска оцена за влијание врз животната средина за ДУП Коњски Дупки

Стратегиска оцена за влијани врз животната средина за ДУП Бриони

Соопштение за организирање на повторна Јавна презентација и јавна  анкета по детален урбанистички план за УЕ14, дел од блок 14.8, ООУ „Димката Ангелов – Габерот“, Општина Кавадарци 

Детален урбанистички план  за УЕ 10, дел од Блок 10.5, “Јане Сандански”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

Детален урбанистички план  за УЕ 6, дел од Блок 6.3, “Едвард Кардељ”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

ДУП за УЕ 1,дел од блок1.2, Кожувчанка, КО Кавадарциград, КО Глишиќ Општина Кавадарци

СЕА за УПД Мрежичко

СЕА за ДУП Трибор

СЕА  за ДУП Киро Спанџов

Соопштение за организирање на Јавна презентација и јавна  анкета по Локална урбанистичка планска документација за уредување на просторот со намена Б5-хотелски комплекси и формирање на ГП1, на дел од КП968и дел од КП1107 КО Конопиште, Општина Кавадарци 

Соопштение за организирање на Јавна презентација и јавна  анкета по детален урбанистички план за УЕ14, дел од блок 14.8, ООУ „Димката Ангелов – Габерот“, КО Ваташа, Општина Кавадарци 

 

Соопштение за организирање на Јавна презентација и јавна  анкета по детален урбанистички план за УЕ1, дел од блок 1.2, „Кожувчанка“, КО Кавадарци град, КО Глишиќ, Општина Кавадарци 

 

 

Јавен Повик за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови.

 

Локална урбанистичка планска документација за лесна и незагадувачка индустрија Г2 на КП бр. 685/9 КО Марена – Општина Кавадарци.

Локална урбанистичка планска документација со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија на КП бр. 190/1, КП бр.190/2 и КП бр.192/2, КО Крњево – Општина Кавадарци.

Локална урбанистичка планска документацијазауредувањенапросторот со намена Б5-хотелски комплекси и формирање на ГП 1, на КП 969 и дел од КП 1107, КО Конопиште, Општина Кавадарци.

Урбанистички план вон населено место на КП бр.427, 462/1, 462/2, 462/3, 461 и дел од КП бр. 1409/4, 1389/2 и 1390/1, М.В. Прогонот КО Глишиќ – Општина Кавадарци.

Урбанистички план за село Бојанчиште – Општина Кавдарци

Урбанистички план за село Бегниште – Општина Кавдарци

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПВНМ  за стопански комплекс Фени Индустри за УБ 1,3 и 11, топлница КО Шивец – Општина Кавдарци

 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ДЕЛ ЗА УБ ЕДВАРД КАРДЕЉ, УРБАН МОДУЛ В, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ДЕЛ ЗА УБ 12 К “ЗЕЛЕН ПАЗАР”-КО КАВАДАРЦИ 2

Соопштение за организирање на јавна расправа по Нацтр извештај за стратегиска оцена врз животната средина за Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ  – Општина Кавадарци за плански период 2016-2026

Соопштение

 

Мислење по Финален извештај за стратегиска оцена на животната средина

Финален СОЖС_ГУП Кавадарци + Ваташа и Глишиќ

Мислење за ГУП Кавадарци по нацрт за СЕА

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНКА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ГУП Кавадарци, Ваташа и Глишиќ

ГУП Кавадарци, Ваташа и Глишиќ

Синтезен план ГУП 2

 

 

НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ за СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА за Урбанистички план за село Сопот, општина Кавадарци

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички плана за село Дреново, општина Кавадарици

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за лесна и незагадувачка индустрија Г2 на КП10721 и КП10722, м.в. Широка Падина, ко Раец, општина Кавадарци

СЕА – ЛУПД за лесна и незагадувачка индустрија Г2 на КП10721 и КП10722, м.в. Широка Падина, ко Раец, општина Кавадарци

Соопштение

 

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на објекти со намена Г2-лесна индустрија , Г3-сервиси и Г4-стоваришта на КП 642/1, М.В. Голем рид, КО Марена, Општина Кавадарци

СЕА – ЛУПД за Г2 на КП 642/1 М.В. голем рид, КО Марена, Општина Кавадарци

 

Студија за оцена на влијанието врз животната средина на Проектот „Национален гасификационен систем во Република Македонија“ за делницата: Неготино – Битола

Општина Кавадарци во соработка со Министерството за животна средина организира јавна расправа по проектот на Владата за гасификација на Р. Македонија. Јавната расправа ќе се одржи во големата сала на општина Кавадарци на ден 29.10.2015 година (четврток) со почеток во 12 часот. Јавната расправа е од отворен карактер и се покануваат сите заинетересирани граѓани за присуство.

СТУДИЈА ЗА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕТО ВРЗ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОЕКТОТ
“Национален гасификационен систем
во Република Македонија“ за делницата:
Неготино- Битолa

Јавна расправа за донесување одлука на совет за реконструкција на училиштата

 

SEA – ЛУПД за леснаи незагадувачка индустрија Г2 на КП 3523/4, КО Кавадарци вон град

 

 

Локална урбанистичка планска документација за Стопански комплекс на К.П. 380/1 и 380/7 м.в.,,Соколица“ КО Марена

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Формулар за спроведување на стратегиска оцена

Соопштение за спроведување на стратегиска оцена

Извештај за стратегиска оцена на животна средина