КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА НА ДЕЛ ОД ГРАДСКИ ПЛОШТАД ВО КАВАДАРЦИ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА НА ДЕЛ ОД ГРАДСКИ ПЛОШТАД ВО КАВАДАРЦИ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Број 14/2018 

За 

ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО ПАРТЕРНО И АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕНАМЕНА НА ДЕЛ ОД ГРАДСКИ ПЛОШТАД ВО КАВАДАРЦИ (амфитеатар и голема фонтана), подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА

Почитувани,

Договорниот орган Општина Кавадарци, има потреба од спроведување на конкурс за избор на идејно партерно и архитектонско решение за пренамена на дел од градски плоштад во Кавадарци (амфитеатар и голема фонтана), подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема,  како посебна постапка со доделување на награда на прворангираниот.

За таа цел, договорниот орган спроведува конкурс за избор на идејно решение, во согласност со член 21, став 3 и член 105 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13,148/13,28/14,43/14,130/14,180/14, 78/2015,192/2015,27/2016,120/2016 и 165/2017), за што објави оглас број 14/2018.

Ве молиме да ни го доставите Вашето идејно партерно и архитектонско решение за горенаведениот предмет на конкурсот најдоцна до 30.03.2018 година во 10.00 часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на договорниот орган.

Со оваа покана Ви доставуваме конкурсна документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на идејното решение.

Отворањето на идејните решенија нема да биде јавно и ќе се изврши на датум и час определени како краен рок за поднесување на идејните решенија во просториите на договорниот орган.

Однапред благодариме на соработката.

Во Кавадарци,

05.02.2018 година

 

Конкурс за избор на идејно решение
Извод од план
Конкурсна документација
Проектна програма за конкурс
Слики од плоштад