Плоштад Маршал Тито бб,
1430 Кавадарци, Република Северна Македонија
Тел./Факс: +389 43 416 130
Одделение за услуги на граѓаните + 389 43 416 145
Е-маил: [email protected]

 

  • Администрација

 

Александра Деневска            

Раководител на Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Тел. 072/422-178

Е-маил: [email protected]

 

Цанка Јовановска         

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Тел. 070/324-109

Е-маил: [email protected]

 

Ленче Чиркова               

Раководител на Сектор за Правни, општествени и општи работи

Тел. 070/324-218

Е-маил: [email protected]

 

Тодор Ефремов             

Раководител на Сектор за Локален економски развој

Тел. 071/324-208

Е-маил: [email protected]

 

Јасминка Ѓорѓиева Тодоров    

Помошник раководител на сектор за управување со човечки ресурси

Тел. 072/307-230

Е-маил: [email protected]

 

Елена Тасевски              

Раководител на Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште

Тел. 071/317-479

Е-маил: [email protected]

 

Драган Рамов

Раководител на Одделение за инспекциски надзор

Тел. 072/307-241

Е-маил: [email protected]