Плоштад Маршал Тито бб,
1430 Кавадарци, Република Македонија
Тел./Факс: +389 43 416 130
Одделение за услуги на граѓаните + 389 43 416 145
Е-маил: [email protected]