ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН“ ОД ДЕНЕСКА ОТВОРЕНО ЗА РЕКРЕИРАЊЕ

ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН“ ОД ДЕНЕСКА ОТВОРЕНО ЗА РЕКРЕИРАЊЕ

ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН“ ОД ДЕНЕСКА ОТВОРЕНО ЗА РЕКРЕИРАЊЕ

Денеска градоначалникот Митко Јанчев присуствуваше на почетокот на работењето на лизгалиштето „Јасмин“. Општината Кавадарци годинава по втор пат, заедно со општествено одговорните компании „Црна Река“ и „Кожувчанка“ обезбедија функционирање на лизгалиштетот од вештачки мраз кое е лоцирано на тениските терени кај спортската сала „Јасмин“.

Општината преку Сојузот на спортови на Кавадарци и ЈП „Јасмин“ за учениците и рекреативците од градот и околината обезбеди простор за лизгање на мраз.

Лизгалиштето ќе работи секој ден во времето од 9:00 до 23:00 часот. Според одлуката на Советот тоа ќе функционира двонаменски, во текот на денот бесплатно за учениците во рамките на програмата за физичко воспитување, а потоа и на комерцијална основа со плаќање на влезница.

Обезбедени се лизгалки кои може да се изнајмат, а лизгалиштето ќе работи додека температурата на воздухот и временските услови се поволни за негово непречено функционирање.

Програма од 13.01.2020 – 17.01.2020 година
Програма од 20.01.2020 – 15.03.2020 година
НОВ ПАРКИНГ КАЈ ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА

НОВ ПАРКИНГ КАЈ ГРАДСКИТЕ ГРОБИШТА

Денеска градоначалникот Митко Јанчев, во придружба на директорот на ЈП „Комуналец“ Ѓорѓи Поп-Ицов, раководирелот на РЕ „Гробишта“ Развигор Камбранов и советникот Јосиф Стојанов изврши промоција на новиот паркинг лоциран на второто ниво крај градските гробишта.

„Со изградбата на овој паркинг ќе биде разрешен проблемот со паркирањето на возила, кое беше едно од најнепријатните работи кога живите одеа да ги посетат вечните почивалишта на блиските“ истакна градоначалникот Јанчев.

Во обраќањето кон јавноста тој додаде: „Општина Кавадарци и ЈП „Комуналец“ во овој проект вложија речиси 3,5 милиони денари за комплетно решавање во една од најважните работи кога говорме за градските гробишта. Извршена е експропријација, уредување на земјиштето, поплочивање, а во тек е доуредување на целиот простор со што одеднаш ќе можат да се паркираат над 100-тина возила. За време на големи верски празници и обичаи и во време на верски обреди сега нема да има нервози и проблеми поврзани со паркирањето и престојот овде“.

Јавното претпријатие „Комуналец“ купи нов плац со што проблемот со погребен простор е решен за подолго време. Потоа како дел од активностите изврши комплетно оградување на Градските гробишта со што се оневозможи влегување на стока и други несакани посетители. Секојдневно се прават пристапни патеки до гробните места, просторот се доуредува, ќе се гради санитарен јазол, чешми, се вложуваат пари во разни комунални објекти потребни за граѓаните со што овој објект, собено во новиот дел, ќе ги содржи сите потребни работи за престој и оддавање почит на покојните.

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2020 година

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2020 година

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година бр.08-7017/17 од 25.12.2019 година, член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице бр.08-7017/19 од 25.12.2018 година и член 113 став 1 точка 20 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.08/05), Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува,

ЈАВЕН КОНКУРС

 За делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице

 

Конкурс за култура

Пријава за култура
ЈАВЕН ПОВИК бр1/2020 За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

ЈАВЕН ПОВИК бр1/2020 За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува ЈАВЕН ПОВИК бр1/2020

За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

1. Се повикуваат спортските клубови, професионални клубови регистрирани на пордачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година, да ги достават до Општина Кавадарци – Локална самоуправа во предвидениот рок. 

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи, ќе се врши согласно Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финанасирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот  од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

Read More

КАВАДАРЧАНИ И ОВАА ЗИМА ЌЕ ГО ИМААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН “

КАВАДАРЧАНИ И ОВАА ЗИМА ЌЕ ГО ИМААТ НА РАСПОЛАГАЊЕ ЛИЗГАЛИШТЕТО „ЈАСМИН “

Општина Кавадарци го подготвува лизгалиштето кое се наоѓа во комплексот на спортскиот центар „Јасмин“. Лизгалиштето е со двојна намена, претпладне ќе работи како центар за настава по физичко за учениците од општината, а попладне на комерцијална основа за сите кои после настава сакаат да се рекреираат. Ќе се изнајмуваат лизгалки.  

Идеата за лизгалиште е на градоначалникот Митко Јанчев, а се реализираше за прв пат минатата година како проект на општина Кавцадарци во соработка со „Кожувчанка“ и „Црна река Петрол“. 

Општина Кавадарци преку Сојузот на училишни спортови преку училипштата ќе организира бесплатно лизгање во зимскиите месеци.  Учениците ќе имаат часови по лизгање, а поладне ќе можат да се релаксираат.

Лизгалиштето ќе работи секој ден во текот на зимската сезона во времето од 09:00 до 23:00 часот.