ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА „ПАРКОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА“

Општина Кавадарци преку секторот „Мој општинар“ и ЈП „Комуналец“ започна со реализација на проект за хортикултурно уредување на паркот на Револуцијата. Проектот предвидува обновување на тревната површина, кастрење на постојните како и садење на нови дрва и нискостеблести растенија.

Во првата фаза која денеска започна со реализација ќе се работи на поставување подземна линија за полевање, со која ќе се покрие целата површина на двете нивоа на паркот.

Во наредната фаза ќе се реализира хортикултурното уредување.

ИСПРАВКА на Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година

ИСПРАВКА на Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година

Врз основа на член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице бр.08-7017/19 од 25.12.2019 година, Општина Кавадарци објавува

ИСПРАВКА на

Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година.

 

Во јавниот конкурс за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година,  делот

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 7 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2020“  СЕ МЕНУВА И ГЛАСИ ,

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 15 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2020“ 

Во останатиот дел Јавниот оглас бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година, останува непроменет.

ДОПОЛНИТЕЛНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ДОПОЛНИТЕЛНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Општината Кавадарци започна со уредување на постојната и креирање на нова зелена површина на „Западен булевар“.

Деновиве механизацијата на општествено одговорната компанија „ЈА-МИ“ од Кавадарци работи на чистење и порамнување на теренот меѓу улицата „Западен булевар“ и оградата на спортскиот терен на ООУ „Гоце Делчев“. На овој простор се оформува нова зелена површина, каде после порамнувањето ќе се постави подземна линија за полевање и покривањето со плодна земла.

Во наредната фаза на оваа новоформирана зелена површина ќе биде посеана трева, засадени нискостеблести растенија како и дрва одрворедот на „Западен булевар“.

Исто така ќе биде извршено и хортикултурно доуредување на соседаната постојна зелена површина кај мерната станица за амбиентале воздух над училиштето „Гоце Делчев“.