ПРЕПОРАКИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА ЗГОЛЕМЕНОТО АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

ПРЕПОРАКИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА ЗГОЛЕМЕНОТО АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл.весник на Општина Кавадарци” бр.8/05), расправајки по Извештај за аерозагадувањето во општина Кавадарци по Заклучок бр.08-805/26 донесен од Совет на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2019 година,  Советот на Општина Кавадарци на седницата  одржана на ден  14.03.2019  година,  донесе

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К

за усвојување на Извештај

за аерозагадувањето во општина Кавадарци

 

  1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за аерозагадувањето во општина Кавадарци по Заклучок бр.08-805/26 донесен од Совет на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2019 година.
  2. Советот на Општина Кавадарци препорачува:
  • Со цел континуирано следење на состојбата со загаденоста на амбиенталниот воздух во Општина Кавадарци, при енормни загадувања покрај службите за животна средина од општината на терен да бидат вклучени и еколошките друштва на територијата на Општина Кавадарци;
  • Општина Кавадарци стратешки да превзема активности за зголемување на свеста кај граѓаните за заштита на амбиенталниот воздух со интензивирање на организирани  кампањи преку печатените и електронските медиуми;
  • Општина Кавадарци да се грижи за озеленување на што поголем број на повеке површини во град Кавадарци;
  • Во насока на намалување на загадувањето на воздухот да се апелира до   граѓаните за замена на грејните тела  со јаглен и дрва,  со енергетски ефикасни грејни тела;
  • Да се воведе посебен режим на сообракајот во Општина Кавадарци особено во деновите кога показателите од мерните станици покажуваат енормно загадување на воздухот, со овозможување на граѓаните во тие денови да користат бесплатен градски превоз.

 

  •   Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

СОВЕТ  НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

                                                                 Претседател,

                                                           Ристо Сакалиев