Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Р Е Ш Е Н И Е за свикување ДВАНАЕСЕТТАТА седница на Советот на Општина Кавадарци

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.05/2002), член 79 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005) и член 56 од Деловникот на Советот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.21/06), донесувам

 

 

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување
ДВАНАЕСЕТТАТА  седница

 на Советот на Општина Кавадарци

 

I

                         Ја свикувам Десеттата  седница на Советот на Општина Кавадарци  на ден 19.06.2018година (вторник), со почеток во 12,00 часот.

Седницата на Советот на Општина Кавадарци ќе се одржи во Голема сала на Општина Кавадарци.

I I

                        За работа на седницата го предлагам, следниот

 

Д н е в е н   р е д

–          Усвојување на Записник од единаесеттата седница на Советот на Општина Кавадарци  одржана на ден 30.05.2018 година;

 1. Предлог – Статут на Јавното Претпријатие за јавни паркиралишта ,,ПАРКИНГ КАВАДАРЦИ“Каваадрци.
 2. Предлог –Одлука за  утврдување на Нацрт изменување и дополнување на Детален Урбанистички План за УБ 22К- дел 23К, Општина Кавадарци;
 3. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (Градски Парк-соблекувална);
 4. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (Градски Парк-базен);
 5. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (доградба на ДТВ,,Партизан“);
 6. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (спортски рекреативни објекти на м.в,,Парк);
 7. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (образовен објект на ул,,Цветан Димов,,ЈОУДГ Рада Поцева“);
 8. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (целодневен престој во ООУ Страшо Пинџур );
 9. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (ООУ Димката Ангелот Габерот с.Ваташа);
 10. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (доградба на ООУ Димката Ангелот Габерот);
 11. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (доградба на објект за деца со посебни потреби ООУ Страшо Пинџур);
 12. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект (училиште во с.Марена );
 13. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(Пионерски дом)
 14. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(Младински дом),
 15. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект(Котлара),
 16. Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на Спогодба (Илчо Богевски);
 17. Предлог – Одлука за давање согласност за склучување на Спогодба (Ванчо Младенов);
 1. Предлог –Одлука за определување на крајбрежен појас на  река Луда Мара во општина Кавадарци, опфатен со Генерален Урбанистички План за Град Кавадарци со населбите Ваташа и Глишиќ за изградба во КО Кавадарци 1, КО Кавадарци 2, КО Глишиќ, КО Ваташа , Општина Кавадарци.
 2. Предлог – Програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2018 година;
 3. Предлог – Програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за2018 година;

 

 

 

 

 

 1. Предлог-Одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на мегусебни односи во врска со судски предмет ВПП.бр.214/17  заведен пред Основен суд Кавадарци;
 2. Предлог – Одлука за одобрување на набавка на основни средства.
 3. Предлог – Одлука за потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат.
 4. Одлука бр.02-740/5 од 11.06.2018 година за донација за лекување на лицето Иван Новески од Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
 5. Одлука бр.02-740/7 од 11.06.2018 година за донација за остварување на проект од јавен интерес за Градски ракометен клуб Тиквеш 2014 Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;
 6. Одлука бр.02-740/9 од 11.06.2018 година за донација за остварување на проект од јавен интерес за Градски Фудбалски клуб Тиквеш 1930 Кавадарци, донесена од Управен Одбор на ЈП,,Комуналец,, Кавадарци;

 

 

Напомена : Материјалот од дневниот ред по точките од 16 до 20 ќе Ви биде дополнително доставен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ      

                                      Претседател

                                                                     Ристо Сакалиев ,с.р