РАБОТИЛНИЦА ЗА КОРИСНИ ПРАКТИКИ НА ЕУ ЗА ЗЕМЈИТЕ КАНДИДАТКИ

РАБОТИЛНИЦА ЗА КОРИСНИ ПРАКТИКИ НА ЕУ ЗА ЗЕМЈИТЕ КАНДИДАТКИ

Општина Кавадарци во рамките на проектот ,,Но ГАП,, учествува на меѓународната конференција за општините. Конференцијата се одржува во Валенсија -Шпанија. Во проектот учетвуваат делегации од општини од Словенија, Шпанија, Италија, Литванија, Латвија, Кипар, Бугарија, Србија и Словачка. Кавадарци е единствена општина од Македонија вклучена во овој проект кој е финансиран од Европската унија, програма „Европа за граѓаните”.

На конференцијата се обработуваат следниве теми: Општинските асоциации како модел за одржлив развој, Добри практики и искуства на шпанските општини. Партиципаторната демократија клучен елемент за локалниот еконмски развој. На работилницата ќе се обработи и темат Партиципаторната демократија во европските институции во решавањето на проблемите од областа на социјалната сфера и решаванњето на невработеноста, по што ќе следи Размена на искуствата помеѓу општините учеснички

Проектот започна на 1 јануари 2016 година и ќе трае 2 до 5 години. Мрежата ќе стимулира нови размислување за смислата на Европската унија, со што Европската Партиципаторна демократија ќе се претставува пред граѓаните на идните земји членки.

„Што можат 14 партнери од 9 земји од ЕУ + 3 земјите партнери, Македонија, Србија и Албанија, за да се одговори на потребите на нивните заедници за подобро разбирање на значењето на поимот „Европско граѓанство” и, во исто време, директно да придонесат за изградбата на иднината на ЕУ?, е клучното прашање на оваа работилница.

Одговорот е “Не-ГАП: мрежата на организации и градови која ќе расте преку активно учество”, мрежа на 6 општини, 2 националните асоцијации на општините, 1 Агенцијата за општините и 5 организации на граѓанското општество. Таа е создадена со намера да отвори дискусија околу ЕУ, со што недовербата на граѓаните ќе се претвориво простор за подобро разбирање на ЕУ, нејзините институции и нејзиниот систем на Партиципатиорната демократија. На овој начин тие ќе научат како да се направи нивниот глас да се чуе на европско ниво и како директно да придонесат за иднината на Европа. Што е уште поважно, најдобрите практики на локалните самоуправи  со активно учество ќе бидат разменети меѓу партнерите.