Категорија: Актуелни информаци

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2022 година

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2022 година

Записник од одобрени и одбиени барања во рамките на предвидениот Буџет и критериумите по повикот за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за купување велосипеди за 2022 година.

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УБ 10К, “СТАРО АНГРО”

СООПШТЕНИЕ за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета за УБ 10К, “СТАРО АНГРО”

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2022 година, Глава IV, Точка 9, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација

и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за дел од УБ 10К, “СТАРО АНГРО”, Општина Кавадарци.

 

Граници на планскиот опфат се :

– Север – улица Втора бригада

– Исток – улица Народна младина

– Југ – улица Љубашка

– Запад – пристапна улица Втора бригада

Површината на планскиот опфат изнесува 0,6570 ха.

Read More

Потпишан меморандум за соработка со здружението БОРКА

Потпишан меморандум за соработка со здружението БОРКА

Денес Градоначалникот Митко Јанчев и Биба Додева од здружението „БОРКА – За секој нов ден” потпишаа меморандум за соработка, а во насока на подобрување на здравствените услуги и јавното здравство на жителите на Општина Кавадарци.

Кавадарци е прва Општина која што потпиша ваков меморандум кој има за цел воспоставување долгорочна соработка помеѓу двете страни во насока на подобрување на Заштитата на правата на пациентите во Кавадарци и формирање и работа на Комисија за заштита на правата на пациентите во состав на Општината, согласно глава 4 од Законот за заштита на правата на пациентите, како краен резултат на соработката.

Соопштение за собир на граѓани во месните и урбани заедници на територијата на Општина Кавадарци

Соопштение за собир на граѓани во месните и урбани заедници на територијата на Општина Кавадарци

Општина Кавадарци донесе Одлука за распишување на избор на членови на Советот на месните и урбаните заедници на територијата на Општина Кавадарци.

Поради транспаретност на постапката за избор на членови се известуваат граѓаните за времето и местото на одржување на собирите и тоа со следниот распоред:

 

1.На ден 18.04.2022 година (понеделник) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Киро Крстев, со место на одржување во ООУ “Димката А.Габерот “Кавадарци

2.На ден 18.04.2022 година (понеделник) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Браќа Џунови, со место на одржување во ООУ “Димката А.Габерот “Кавадарци.

3.На ден 19.04.2022 година (вторник) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Задругар, со место на одржување во ООУ “Тоде-Хаџи-Тефов “Кавадарци.

4.На ден 19.04.2022 година (вторник) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Браќа Досеви, со место на одржување во ООУ “Тоде-Хаџи-Тефов “Кавадарци..

5.На ден 20.04.2022 година (среда) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Љубаш, со место на одржување во ООУ “Гоце Делчев “Кавадарци.

6.На ден 20.04.2022 година (среда) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Кула, со место на одржување во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници.

7.На ден 27.04.2022 година (среда) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Страшо Пинџур, со место на одржување во ООУ “Страшо Пинџур “Кавадарци.

8.На ден 27.04.2022 година (среда) со почеток во 20:00 часот избори во урбаната заедница Глишиќ, со место на одржување во ООУ “Страшо Пинџур “Кавадарци.

9.На ден 28.04.2022 година (четврток) со почеток во 19:00 часот избори во урбаната заедница Слога, со место на одржување во просториите на месната канцеларија Слога.

10.На ден 28.04.2022 година (четврток) со почеток во 20:00 часот избори во месната заедница Ваташа, со место на одржување во ООУ “Димката.А.Габерот “ во Ваташа.

 

11.На ден 03.05.2022 година (вторник) во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници ќе се одржи избор на следните месни заедници:

-Месна заедница Горна Бошава во 17:00 часот

-Месна заедница Долна Бошава во 17:30 часот

-Месна заедница Крњево во 18:00 часот

-Месна заедница Чемерско во 18:30 часот

-Месна заедница Страгово во 19:00 часот

-Месна заедница Конопиште во 19:30 часот

-Месна заедница Радња во 20:00 часот

-Месна заедница Бунарче во 20:30 часот

 

12.На ден 04.05.2022 година (среда) во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници ќе се одржи избор на следните месни заедници:

-Месна заедница Гарниково во 17:00 часот

-Месна заедница Драгожел во 17:30 часот

-Месна заедница Рожден во 18:00 часот

-Месна заедница Клиново во 18:30 часот

-Месна заедница Бојанчиште во 19:00 часот

-Месна заедница Мајден во 19:30 часот

 

13.На ден 05.05.2022 година (четврток) во Собрание на Општина Кавадарци-сала за советници ќе се одржи избор на следните месни заедници:

-Месна заедница Фариш во 17:00 часот

-Месна заедница Ќесендре во 17:30 часот

-Месна заедница Брушани во 18:00 часот

-Месна заедница Дабниште во 18:30 часот

-Месна заедница Шивец во 19:00 часот

-Месна заедница Раец во 19:30 часот

-Месна заедница Галишта во 20:00 часот

 

14..На ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 18:30 часот избори во месната заедница Ресава, со место на одржување во месна заедница во с.Ресава.

15..На ден 09.05.2022 година (понеделник) со почеток во 19:30 часот избори во месната заедница Бегниште, со место на одржување во П.О.О.У “Тоде-Хаџи-Тефов” с.Бегниште.

16..На ден 10.05.2022 година (вторник) со почеток во 18:30 часот избори во месната заедница Возарци, со место на одржување во П.О.О.У “Страшо Пинџур” с.Возарци.

17..На ден 10.05.2022 година (вторник) со почеток во 19:30 часот избори во месната заедница Дреново, со место на одржување во П.О.О.У “Страшо Пинџур” с.Дреново.

18..На ден 11.05.2022 година (среда) со почеток во 18:30 часот избори во месната заедница Марена, со место на одржување во П.О.О.У “Страшо Пинџур” с.Марена.

19..На ден 11.05.2022 година (среда) со почеток во 19:30 часот избори во месната заедница Сопот, со место на одржување во Дом на култура с.Сопот.

 

Симулациска вежба за управување со кризи во Општина Кавадарци

Симулациска вежба за управување со кризи во Општина Кавадарци

Денес во посета на Општина Кавадарци и градоначалникот Митко Јанчев, е амбасадорката на Обединетото Кралство во Македонија г-ѓа Рејчел Галовеј. Тие имаа кратка работна средба, по што ќе присуствуваат на ,,Симулациска вежба за управување со кризи во Општина Кавадарци” организирана од Институтот за демократија ,,Социетес Цивилис”, и Британската амбасада, во соработка со Општина Кавадарци.

Целта на вежбата е практично да ја утврди поставеноста, начините на одлучување, нивото на координација, нивото на материјалните капацитети и практичните предизвици на Oпштина Кавадарци при управувањето на ризици од несреќи и катастрофи.