Категорија: Култура

Јавен конкурс за делегирање на надлележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации

Јавен конкурс за делегирање на надлележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2023 година бр.08-7742/33 од 22.12.2022 година, член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2023 година на правно лице бр.08-7742/34 од 22.12.2022 година и член 113 став 1 точка 20 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.08/05….75/21), Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува,

 

ЈАВЕН КОНКУРС

 За делегирање на надлележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2023 година на правно лице

 

Се делегираат надлежностите за организирање и реализирање на културните манифестации предвидени во Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2023 година и тоа:

1.Културно стопанска манифестација

                 „Св.Трифун“ , 14 Февруари

2.Културно лето„ Го сакам Кавадарци

                  Јули-Август

3.Културна манифестација „Тиквешки Гроздобер 2023“ Септември

4.Нова Година   „Божиќен пазар“ Декември

 Обврска на правното лице е во целост да ги организира, реализира и менаџира културните манифестации.

Висината на финансиските средства од Буџетот на Општина Кавадарци за делегирање на надлежноста е содржана во Програмата за активностите на Општина Кавадарци во областа на културата за 2023 година .

Кон пријавата правното лице треба да приложи :

1.Решение за упис во Централен Регистар;

                2.Полн назив и адреса на субјектите кои ќе се вклучат во текот на реализирањето на активностите од делегираната надлежност;

                3.Детален опис на активностите, носители и рокови за реализирање на на делегираните надлежности – програма за начин и постапка за вршење на делегираната надлежност;

                4.Финансиска структура на активностите;

                5.Податоци од лицата ангажирани во реализирање на делегираните надлежности, нивна квалификациона структура  и професионално искуство;

                6.Име презиме и контакт телефон на одговорното лице за реализација на делегираните надлежности.

            Read More

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2020 година

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2020 година

Врз основа на Одлука за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година бр.08-7017/17 од 25.12.2019 година, член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице бр.08-7017/19 од 25.12.2018 година и член 113 став 1 точка 20 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.08/05), Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува,

ЈАВЕН КОНКУРС

 За делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице

 

Конкурс за култура

Пријава за култура
Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2019 година

Општина Кавадарци објавува Конкурс за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2019 година

 КОНКУРС За делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата од областа на културата за 2019 година на правно лице

Конкурс за култура

Пријава за култура
ПРОГРАМА за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018  година

ПРОГРАМА за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018 година

Предлог

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр 5/2002), член 113 став 1 точка 2 од Статутот на општина Кавадарци („Сл.гласник на општина Кавадарци ), Градоначалникот му предлага на Советот на општина Кавадарци на седницата што ќе се одржи на ден ———-2017 година, да донесе

 

ПРОГРАМА

за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности

во општина Кавадарци во 2018  година

 

*  ВОВЕД

Со Програмата  за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018 година се определуваат значајните настани и годишнини од посебно значење, со што се сочувува континуитетот во одбележувањето од Rепубличко и локално значење.

 

  • ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се:

  • Одбележување на годишнини и значајни настани и личности во насока на негување на историското минато,
  • Обезбедување активен однос на градот Кавадарци кон задоволувањето на потребите на граѓаните за негување на традициите,
  • Зачувување на историската и културната вреднoст на личности и настани , со цел негување на историските и културните вредности на градот.

Read More