Категорија: Култура

ПРОГРАМА за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018  година

ПРОГРАМА за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018 година

Предлог

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ„ бр 5/2002), член 113 став 1 точка 2 од Статутот на општина Кавадарци („Сл.гласник на општина Кавадарци ), Градоначалникот му предлага на Советот на општина Кавадарци на седницата што ќе се одржи на ден ———-2017 година, да донесе

 

ПРОГРАМА

за oдбележување на годишнини на значајни настани и личности

во општина Кавадарци во 2018  година

 

*  ВОВЕД

Со Програмата  за одбележување годишнини на значајни настани и личности во општина Кавадарци во 2018 година се определуваат значајните настани и годишнини од посебно значење, со што се сочувува континуитетот во одбележувањето од Rепубличко и локално значење.

 

  • ЦЕЛИ 

Основни цели на оваа Програма се:

  • Одбележување на годишнини и значајни настани и личности во насока на негување на историското минато,
  • Обезбедување активен однос на градот Кавадарци кон задоволувањето на потребите на граѓаните за негување на традициите,
  • Зачувување на историската и културната вреднoст на личности и настани , со цел негување на историските и културните вредности на градот.

Read More