Категорија: Одобрени проектни програми

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани

Одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани (фотоволтаични плантажи), на КП бр.1795, КП бр.1796 КО Ресава, Општина Кавадарци

 

 

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана Љубаш 2

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана Љубаш 2

Проектна програма за    Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана Љубаш 2, на КП 4107, КП 4108, КП 4109, КП 4110, КП 4111, КП 4112, КП 4113/1, КП 4113/2, КП 4114, КП 4115, КП 4116/1, КП 4116/2, КП 4117, КП 4118, дел од КП 4119, дел од КП 4120, дел од КП 4121, КO Кавадарци-вгр, Општина Кавадарци.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани, на КП 3857/2, КП 3858, КП 3844 и КП 3843, КО Кавадарци-вгр, Општина Кавадарци.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Љубаш 1

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Љубаш 1

Проектна програма за  Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електранa Љубаш 1, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП 4122, дел од КП 4121, дел од КП 4120, дел од КП 4119, КO Кавадарци вгр, Општина Кавадарци.

Урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана Љубаш 3 на КП 4356, и на КП 4355 КО Кавадарци

Урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана Љубаш 3 на КП 4356, и на КП 4355 КО Кавадарци

Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана Љубаш 3 на КП 4356, и на КП 4355 КО Кавадарци вон град, Општина Кавадарци.