Категорија: Актуелни информации

ПРИЈАВА за online работа и достава на продукти од маркет / достава на храна од ресторани и слично / тобака / такси превоз на територијата на Општина Кавадарци

ПРИЈАВА за online работа и достава на продукти од маркет / достава на храна од ресторани и слично / тобака / такси превоз на територијата на Општина Кавадарци

Почитувани, 

Согласно Записникот од Дваесеттиот состанок на Главниот координативен кризен штаб за обезбедување целосна координација во врска со спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 , одржан на 6ти април 2020 година, точка 5, Кризниот штаб на Општина Кавадарци го донесе следниот заклучок: 

– Согласно владините мерки за online работа и достава на продукти од маркети, достава на храна од ресторани и слично, тобака , како и такси превоз, се повикуваат сите заинтересирани правни субјекти да се пријават во Општина Кавадарци , за добивање на дозвола за работа за време на полициски час. 

Во прилог е Пријавата која е потребно да ја пополнат сите заинтересирани правни субјекти најдоцна до петок 10.04.2020 година до 12 часот. 

Пополнетата Пријава да се испрати на [email protected]к

 

Пријава за online достава

Повик за поднесување на понуди по Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП (Реконструкција на локален пат од м.в Ладно Долче до с.Крњево)

Повик за поднесување на понуди по Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП (Реконструкција на локален пат од м.в Ладно Долче до с.Крњево)

Повик за поднесување на понуди

Република Македонија

 

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP2-NCB-2420

 

 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.
 1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на локален пат од м.в Ладно Долче до с.Крњево.
 1. Општина Кавадарци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат, Општина Кавадарци.
 1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
 2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: ул.Маршал Тито бб

Град: Кавадарци

Поштенски број: 1430

Држава: Македонија

Телефон: 043416103

Факс: /

Електронска адреса: [email protected]

 1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена поgore и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 732 014 036 36  3019

Приходно конто: 725939, програма 00

 1. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Кавадарци со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.
 2. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 08.05.2020. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:15ч, 08.05.2020.
 1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 300.000,00 МКД.
 2. Општина Кавадарци

         Адреса: плош.Маршал Тито бб,

          Град: Кавадарци

          Поштенски број: 1430

          Архива

          Држава: Република Македонија

Повик за поднесување на понуди по Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Повик за поднесување на понуди по Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

Повик за поднесување на понуди

Република Македонија

 

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP2 -SG-NCB-0220

 

 1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.
 1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Реконструкција на водоснабдителен систем, одделување на атмосферска канализација и асфалтирање на улица”Клинска” и дел од улица “Методија Џунов Џикот”, општина Кавадарци.
 1. Општина Кавадарци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат, Општина Кавадарци.
 1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
 2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: ул.Маршал Тито бб

Град: Кавадарци

Поштенски број: 1430

Држава: Македонија

Телефон: 043416103

Факс: /

Електронска адреса: [email protected]

 

 1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 732 014 036 36  3019

Приходно конто: 725939, програма 00

 

 1. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Кавадарци со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.
 1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 13:00ч, 08.05.2020. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 13:15ч, 08.05.2020.
 1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 300.000,00 МКД.
 2. Општина Кавадарци

         Адреса: плош.Маршал Тито бб,

          Град: Кавадарци

          Поштенски број: 1430

          Архива

          Држава: Република Македонија

 

 

 

 

 

Продолжение од 4ти Записник од одржан состанок на ден 27.03.2020

Продолжение од 4ти Записник од одржан состанок на ден 27.03.2020

Почитувани,

Во продолжение Записник од одржан состанок.

Записник од одржан состанок на ден 27.03.2020 со Градоначалник и директори од јавни претпријатија и образовни институции во врска со ново настаната ситуација со Ковид-19 и со затворањето на јавните институции согласно препораките на Влада, донесени се следните заклучоци со ангажирањето на лицата преку агенциите за привремени вработувања:

1. Сите вработени преку агенции за привремени вработувања во јавните институции ќе имаат ист статус како редовно вработените во институциите и јавните претпријатија за месец март, а од месец април ќе се следат препораките од Влада на Р.С.Македонија. Тоа е пракса во претходните 5 години, што значи тоа се однесува на претходно ангажираните лица кои доаѓаат на подолг рок на работа а ново вработени нема и нема да има.
2. Сите времени и редовно вработени во јавните институции и јавни претпријатија кои се под надлежност на Општина Кавадарци се задолжуваат да бидат достапни на непосредните раководители и истите ќе бидат ангажирани за потребите за имплементација на мерките за борба против Ковид-19 согласно препораки на кризниот штаб за:
– Набавка на намирници за стари и изнемоштени лица и лица од ранливи категории
– Учество на активности за дезинфекција и санитација
3. Новото претпријатие ЈП Паркинг Кавадарци, сите лица вработени во претпријатието тековно ќе ги извршуваат нивните обврски но со оглед на намалениот обем на работа, да се јават и одговорат на обврските од кризниот штаб.
4. Се задолжуваат јавните институции и образовните институции да ги испратат списоците на времено вработените лица и помалку ангажираните лица на следните e-mail адреси: [email protected], [email protected] и [email protected], до крајот на овој работен ден.
5. Сите исплати кон спортските клубови, невладините организации и ГФК Тиквеш се ставаат во мирување поради нивно мирување и согласно мерките од Влада на Р.С. Македонија.

Записник од одржаниот 4ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

Записник од одржаниот 4ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци

З А П И С Н И К

            Од одржаниот  4 –  ти состанок на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување на кризи

На ден 25.03.2020 година

             На состанокот на Штаб за заштита и спасување на Општина Кавадарци во кој присуствуваат претставници на ОВР Кавадарци, Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување со кризи одржан на ден 25.03.2020 година по согледување на состојбата со КОВИД 19 ,моменталната ситуација на територијата на Општина Кавадарци е следна:

        

 1. На трите влеза на град Кавадарци дезинфекцијата на моторните возила при влез во градот продолжува да се врши автоматски;

 

 1. Мој општинар и службите од Општина Кавадарци, во текот на денешниот ден ке извршат дезинфекција на заедничките површини во колективните станбени згради (влезови, скаличен простор и лифтови) кои имаат повеке од 8 станбени единици а истата оваа дезинфекција во текот на утрешниот ден ке се изврши и во сите јавни институции на територијата на Општина Кавадарци;

 

 1. По однос на јавниот превоз превозниците од Општинскиот линиски превоз, да продолжат со вршење на редовните линии , со редуцирање на бројот на патници согласно препораките така што да има оддалеченост од најмалку 2 метри помеѓу патниците.

 

 1. ЈП Комуналец Кавадарци продолжува со редовно дезинфецирање на сообраќајниците во Општина Кавадарци;

 

 1. По однос на полицискиот час , во Општина Кавадарци воглавно се почитува со мали прекршувања;

 

 1. Во Општина Кавадарци нема нови лица позитивни на Ковид-19, и овие мерки кои што се досега превземени ке продолжат и во наредниот период од две недели .

      

 

                                                        Штаб за заштита и спасување на

                                                          Општина Кавадарци

                                                                       М-р Митко Јанчев