Категорија: Актуелни информации

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2019 За поднесување на барања за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2019 За поднесување на барања за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

Врз основа на член 3 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела бр.08-2384/4 од 13.05.2019 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.36/2019) ,

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2019

За поднесување на барања за  надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

 1. Опис на Јавниот повик

1.1. Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира жителите на Кавадарци(домаќинствата) за примена на почисто гориво и поквалитетни грејни тела за затоплување на своите домови, кои имаат повисока енергетска ефикасност и пониски емисии во воздухот, на жителите кои ќе купат енергетско ефикасни грејни тела од денот на објавување на Јавниот повик заклучно со 20.06.2019 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на енергетско ефикасни грејни тела во висина од 50%, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домаќинство.

1.2. Јавниот повик трае од денот на објавувањето од 20.05.2019 година заклучно со 20.06.2019 година

1.3. Јавниот повик ќе се реализира по принципот „јавно извлекување“.

1.4.Јавниот повик е објавен на веб страната на Општина Кавадарци, огласна табла во Општина Кавадарци и електронските медиуми.

 

 1. Право на учество на Јавниот повик:

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на Општина Кавадарци кои ќе купат енергетско ефикасно грејни тела за затоплување на своето домаќинство (станбен објект) од денот на објавувањето на Јавниот повик до денот на завршувањето на повикот и ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела.

На Јавниот повик немаат право на учество жителите (домаќинствата) кои имаат станбен објект во фаза на градба и не живеат во истиот.

 

 1. Услови што треба да ги исполни барателот:

3.1. Барателот треба да ги исполни следните услови:

 • да е жител на општина Кавадарци;
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на енергетско ефикасни грејни тела од било кој извор во Република Македонија;
 • до поднесување на барањето да е корисник на печка на јаглен, дрва, нафта или мазут;
 • новото енергетско ефикасно тело да го купи од денот на објавување до денот на завршување на Јавниот повик и истото да биде инсталирана на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот;
 • станбениот објект да не е во фаза на градба и во него барателот да живее;
 • само едно лице од домаќинство може да поднесе барање за добивање на надоместок.

3.2.  За барателите кои имаат нов станбен објект, не важат условите од алинеа 3 од точка 3.

 

Напомена: Барателот мора да ги исполнува сите горенаведени услови за да неговото барање биде одобрено. Во спротивно, неговото барање ќе биде одбиено.

 

 1. Начин на пријавување на Јавниот повик

4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите се исполнети, барателот до општина Кавадарци треба да достави:

 • барање за надоместок (барањето може да се подигне во архивата на Општина Кавадарци или од интернет страната на Општина Кавадарци: (kavadarci.gov.mk);
 • фотокопија од важечка лична карта, како доказ дека е жител на општина Кавадарци;
 • Изјава дека не е корисник на субвенција за истата намена од било кој извор во Република Македонија;
 • доказ дека е извршено купување на енергетско ефикасно грејно тело и тоа оригинал фискална сметка или фактура и извод од деловна банка со датум во период од денот на објавување на јавниот повик до денот на завршување на јавниот повик;
 • фотокопија од трансакциска сметка;

4.2. Барателите кои имаат нов станбен објект, а немаат никакво греење не треба да ја достават документацијата од под-точката 3.

4.3. Барателот треба да го достави барањето и документацијата во прилог во затворен плик до „Комисија за имплементација на мерките за  субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикаснио грејни тела“ во архивата на општина Кавадарци, на адреса Пл.Маршал Тито бб, секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот.

4.4. На пликот треба да е наведено: „Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година“.

 

НАПОМЕНА : Доставените плика со барања задолжително да се во бела боја.

 

 1. Начин на спроведување на јавниот повик

За спроведување на транспарентна постапка при добивање на субвенција за купување на енергетско-ефикасни грејно тела во домаќинствата во Општина Кавадарци, доделувањето на средствата ке се одвива на следниот начин:

5.1.      Општина кавадарци со цел стимулирање на користење на субвенции на енергетско ефикасни грејни тела ќе распише Јавен повик

5.2.      За времетраењето на огласнот , најмалку два пати ќе има известување за јавноста  за времетраењето на повикот.

5.3       По завршување на Јавниот повик , најдоцна во рок од 10 дена , ќе се одржи јавно извлекување на подносителите на барања. За времето и местото на зивлекување Општина Кавадрци ќе даде соопштение на својата веб страна. Секој барател кој има доставено парање за субвенционирање на дел од трошоците има право доколку сака да присуствува на јавното извлекување.

5.3.      За спроведување на активностите за реализација на јавниот повик, Градоначалникот на Општина Кавадарци ќе формира три комисии кои ќе бидат составени од три члена и нивни заменици.

-Комисија за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина кавадарци за купување на енергетско ефикасни тела за 2019 година

-Комисија за следење на регуларноста на јавното извлекување на јавниот повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

-Комисија за проверка на мерките за субвенционирање на граѓаните на подраќјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година.

Комисиите по пристигнување на сите барања за субвенционирање доставени за времетраење на јавниот повик , со записник ке го утврдат точниот број на пристигнати барања.

 

 1. Извлекувањето на пристигнатите барања ќе се одвива на следниот начинн:

Извлекувањето ќе биде снимено и за истото Општина Кавадрци ќе има видео запис и секој заинтересиран барател има право да побара увид во видеозаписот од извлекувањето за што треба да достави писмено барање до општина

Ковертите во присуство на сите членови на комисиите ќе се ставт во посебен сад.

Лицето кое го врши извлекувањето , секој извлечен коверт го предава на една од Комисиите

Претседателот на секоја одделна комиисја го соопштува името на барателот, по што комисијата пристапува кон проверка на документите доставени од страна на барателот и соопштува дали барањето е во согласност односно не ево согласност со условите и барањата од Правилникот.

За времетраењето на извлекувањето ќе се состави листа која ќе  содржи податоци за извлечениот барател, за износот на надоместокот и за персоналниот данок на добивка

Во оној момент кога ќе се извлечат барателите чии збир на износи за надоместоци и на износот на персоналниот данок ги ангажира средствата наменети за оваа намена , ке заврши извлекувањето на барателите кои имаат комплетна и уредна документација.

 

7.Начин на остварување на правото на надоместок

По завршување на извлекувањето Комисијата за проверка на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година спроведува увид на лице место на инсталираното енергетски ефикасно грејно тело на адресата на барателот и изготвува

По завршувањето на увидот од страна на погореспомената комисија ќе се изготви финална листа на баратели кои го остваруваат правото на субвенционирање на дел од стредствата која ќе биде објавена на ВЕБ страната на Општина Кавадарци.

Градоначалникот на Општина Кавадарци на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето и исплата на средства во износ од 50% но не повеќе од 15 000 денари, нето износ , по лице , за барателите кои ги исполниле критериумите согласно јавниот повик.

Градоначалникот на Општина Кавадарци на предлог на Комисијата ке донесе решение за одбивање на барањето доколку барателот не ги исполнува критериумите дефинирани согласно јавниот повик

Комисијата за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина кавадарци за купување на енергетско ефикасни тела за 2019 година го објавува предлогот за субвенционирање  на ВЕБ страната на Општина Кавадарци.

 

Јавен повик
Образец за грејни тела

Тековни и реализирани проекти во Општина Кавадарци

Тековни и реализирани проекти во Општина Кавадарци

 • Информација од кабинетот на Градоначалникот на Општина Кавадарци до граѓаните за сите тековни и реализирани проекти.

Проект 1

Реконструкција и адаптација на детска градинка во с. Возарци , воведување во работа на 13.05.2019 година а завршување најдоцна до 15.07.2019 година.

Месна заедница –Возарци

Надзор-Панчо Грков 071-219-574

Мој Општинар- Анче Костова 072-422-170

Фирма изведувач- Евро Градба-Инжинеринг

Проект 2

Изградба на мини пазарче кај нов суд Кавадарци, врз основа на договори започнати од 2018 година , краен рок за завршување е 25.05.2019 година.

Урбана заедница – Љубаш

Надзор- Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Ласко Кузманов 071-328-504

Фирма изведувач- Пер Инжинеринг

Проект 3

Изработка на ограда на спортски центар Јасмин , по претходен договор од 2018 година , рок на завршување на 20.05.2019 година .

Урбана заедница-Љубаш

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар –Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач- Метал Апостолов

Проект 4

Реконструкција на кров на ООУ ” Димката Ангелов Габер” с.Сопот, воведување во работа на 11.06.2019 година завршување најдоцна до 11.07.2019 година .

Месна заедница-Сопот

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач- Евро Градба-Инжинеринг

Проект 5

Изведување на градежни работи за изградба на потпорни ѕидови на ул. Ѓоре Брушански , Февруарски поход , поплочување на ул. Страшо Пинџур споредна и 11 Бригада , воведување во работа на сите ставки од 15.05.2019 а завршување на истите на 15.06.2019 година .

Урбана заедница –Слога

Надзор –Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар – Надица Настова 070-455-867

Фирма изведувач-Мулти Градба Инжинеринг ДООЕЛ

Павер Трејд.

Проект 6

Реконструкција на кров на Дом на Култура Ваташа, воведување во работа на 13.05.2019 година, краен рок за завршување 13.06.2019 година.
Месна Заедница – Ваташа
Надзор – Добринка Алексова 071-207-741
Мој Општинар Роза Гркова 078-333-412
Фирма Изведувач – МЗТ Инжинеринг Битола.

Проект 7

Асфалтирање на ул.”Ило Костов” , ул. “Браќа Хаџи –Тефови ” и ул.”Рајна Соколова” ,воведување во работа на ставките од 13.05.2019 година , а завршување на истите најдоцна до 10.06.2019 година .

Урбана заедница – Браќа Џунови

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар –Вишна Ристовска Петров 072-307-213

Фирма изведувач –Ве –Група Радовиш

Проект 8

Поплочување на ул.”Браќа Хаџи-Тефови” , ул.”Мара Димова” , ул.”Иво Лола Рибар” , ул. “Киро Каракулев” , воведување во работа на сите ставки од 15.05.2019 а завршување на истите на 15.06.2019 година .

Урбана заедница –Браќа Џунови

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар –Вишна Ристовска Петров-072-307-213

Проект 9

Асфалтирање на ул.”25 Мај” и изградба на попторен ѕид , завршување на тековните работи најдоцна до 25.05.2019 година , овие ставки се по претходен договор започнат од 2018 година.

Урбана заедница –Страшо Пинџур

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар – Влатко Ристовски 072-314-687

Фирма изведувач-Коле Транс инжинеринг

Проект 10

Асфалтирање на ул.”Скопска” , ул.”Никола Карев” и ул.”Дешка Тошева” , воведување во работа сите ставки од 06.05.2019 година а завршување најдоцна до 07.07.2019 година .

Урбана заедница-Браќа Досеви

Надзор-Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар – Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач- Коле Транс Инжинеринг

Проект 11

Асфалтирање на ул.” 2ра Бригада” , крак на ул.”Солунска Глава” спој со ул. “Гоце Делчев” , воведување во работа сите ставки од 06.05.2019 година а завршување најдоцна до 07.07.2019 година .

Урбана заедница – Љубаш

Надзор-Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач- Коле Транс Инжинеринг

Проект 12

Асфалтирање на паркинг кај згради на Булевар Македонија , воведување во работа сите ставки од 06.05.2019 година а завршување најдоцна до 07.07.2019 година .

Урбана заедница –Кула

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар – Ласко Кузманов 071-328-504

Фирма изведувач- Коле Транс Инжинеринг

Проект 13

Реконструкција на кров на ООУ “Димката Ангелов Габер” Кавадарци ,воведување на работа на 15.06.2019 година , завршување најдоцна до 15.07.2019 година .

Урбана заедница-Браќа Џунови

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Вишна Ристовска Петров 072-307-213

Фирма изведувач-Ибо Под Прилеп

Проект 14

Тековни работи започнати врз основа на договори од 2018 година , речно корито Ваташа комплет со краен рок 15.06.2019 година , во зависност од временските услови .

Месна заедница-Ваташа

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Роза Гркова 078-333-412

Фирма изведувач- Градба Промет

Проект 15

Поплочување на ул.Перо Видев , краен рок за завршување 30.05.2019 година

Месна заедница-Ваташа

Надзор- Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар- Роза Гркова 078-333-412

Фирма изведувач- Градба Промет

Проект 16

Кружен тек Тиквеш , објект од јавен интерес, краен рок за завршување до 15.07.2019 година

Урбана заедница-Љубаш

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар –Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 17

Поплочување на ул. “Галишка” со краен рок до 30.05.2019 година .

Урбана заедница –Задругар

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 18

Поплочување на пешачка патека , паркинг и пристап на згради на булевар ” Кочо Рацин” , булевар “Македонија” и ул.”Никола Минчев” , пешачка патека кај Белка зградите , парк кај Полана и тротоар на ул.”Никола Минчев”, како улици во населба Јасмин , краен рок на завршување е 15.08.2019 година .

Урбана заедница – Љубаш

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Ласко Кузманов 071-328-504

Фирма изведувач- Градба Промет

Проект 19

Асфалтирање на дел 1 ул. “Смилица”, ул.”Бигла”, ул.”Рајко Жинзифов” изградба на сервисна улица на ул.”25 Мај”, втора фаза пробивање и тампонирање на улици во ДУП Дисанска , изградба на сервисна на ул.”Доне Попов” , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница-Страшо Пинџур

Надзор – Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Влатко Ристовски 072-314-687

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 20

Асфалтирање на крак на ул. Клинска , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница –Киро Крстев

Надзор-Панчо Грков 071-219-574

Мој Општинар-Анче Костова 072-422-170

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 21

Асфалтирање на ул.Црноречка , воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница –Задругар

Надзор- Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 22

Асфалтирање на ул.Февруарски поход, ул.Полошка , Праведничка –крак и ул. Јованче Велков, воведување во работа најдоцна до 01 .06.2019 година .

Урбана заедница-Слога

Надзор –Добринка Алексова 071-207-741

Мој Општинар –Надица Настова 070-455-867

Фирма изведувач-Градба Промет

Проект 23

Поплочување на ул. Клинска , овие тековни работи се врз основа на договори од 2018 година .

Урбана заедница- Киро Крстев

Надзор- Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар – Анче Костова 072-422-170

Фирма изведувач- АС Машини

Проект 24

Изградба на жардинерии на Западен Булевар , овие тековни работи се врз основа на договори од 2018 година .

Урбана заедница – Љубаш

Надзор- Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар- Тања Златева 072-307-041

Фирма изведувач- АС Машини

Проект 25

Поплочување на ул. Наќо Лазовски (две страни), ул. Смилица, ул.Дисанска и ул. Глигор Прличев, воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.

Урбана Заедница – Страшо Пинџур

Надзор –Димитар Поповски 072-314-685

Мој Општинар – Влатко Ристовски 072-314-687

Фирма изведувач – РМК Градба

Проект 26

Поплочување на ул. Галишка и тротоари на ул. Ѓоре Брушански, ул.Кузман Јосифовски -Питу и ул.41ва Девизија , воведување во работа на 17.05.2019 година , краен рок за завршување најдоцна до 40 дена .

Урбана заедница – Задругар

Надзор-Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач-АС Машини

Проект 27

Поплочување на ул. Никола Карев –споредна , воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.

Урбана Заедница – Браќа Досеви

Надзор-Миленко Панарин 071 -219-472

Мој Општинар- Димитар Радњански 071-518-397

Фирма изведувач – РМК Градба

Проект 28

Поплочување на тротоари на ул. Методија Џунов Џико-споредна, ул. Клинска – крак, ул. Шакалица, ул. Димче Мирчев и ул. Брушанска воведување во работа на сите позиции е 15.05.2019 година, краен рок за завршување 40 дена по воведувањето во работа.
Урбана Заедница – Киро Крстев
Надзор-
Мој Општинар- Анче Костова 072-422-170
Фирма изведувач – РМК Градба

Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање по проект „За чисто и убаво Кавадарци“

Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање по проект „За чисто и убаво Кавадарци“

Се повикуваат сите заинтересирани граѓани и млади лица над 15 години да се пријават на јавниот повик врз основа на кој се организира  волонтерска работа за потребата на Општина Кавадарци за активностите според проектот „ За чисто и убаво Каварадаци“.

Јавниот повик се објавува поради потребата на Општина Кавадарци за ангажирање на волонтери, кои доброволно ќе извршуваат активности за почист и озеленет град и тоа:

 • подигање на нови зелени површини низ градот;
 • засадување на садници;
 • Одржување на селски патишта и фудбалски игралишта;
 • чистење и одржување на јавната чистота на повеќе локации како што се: градски парк, месноста Моклиште, главните влезови на градот и други локации.

 

Повикот за пријавување е од 17.05.2019 и е од отворен карактер.

Јавен повик
ОПШТИНСКИОТ КРИЗЕН ШТАБ ОДРЖА СЕДНИЦА

ОПШТИНСКИОТ КРИЗЕН ШТАБ ОДРЖА СЕДНИЦА

Градоначалникот на Кавадарци м-р Митко Јанчев денеска свика седница на Општинскиот кризен штаб на која беа координирани активностите што би се преземале по евентуалните несакани последици од најавеното очекувано невреме. Се распределија и обврските помеѓу надлежните институции. На седницата на која присуствуваа и претставници на Полициската станица од Општа надлежност Кавадарци, Регионалната противпожарната единица Кавадарци, ЈП „Комуналец“ и општината беа земени предвид сите потенцијални ризици, ресурсите кои можат да бидат мобилизирани, механизацијата која може да биде ставена во функција за расчистување и справување со евентуалните последици.

Од седницата произлегоа и низа заклучоци во правец на превентивно делување како и конкретни дејствија на надлежните кои би се реализирале по евентуалното невреме. Контактирани се и сите градежни фирми за ставање во функција на нивната механизација.

До граѓаните се апелира да не ги паркираат возилата на главните улици, за да се обезбеди простор за брза и ефикасна интервенција на надлежните. Да ги остранат возилата од под дрворедите како не би дошло до нивно оштетување. Се апелира и до жителите за време на непогодата да не се движат непотребно, да ги избегнуваат водените површини, како и да бидат подготвени за вклучување во евентуални акции.

Согласно добиените известувања од Управата за Хидрометеоролошки работи, ги информираме граѓаните на Општина Кавадарци дека од денес попладне следи дестабилизација на времето проследена со врнежи од дожд проследен со електрични празнења во форма на невреме како и засилен ветер од југоисточен правец. Оваа дестабилизација се очекува да биде поинтензивна денеска попладне и во утрешниот ден, додека во наредните денови врнежите би биле со поумерен интензитет.

Во нашата општина се очекува да наврнат од 30 до 50 литри на м2, и да дува ветер со брзина до 30 k/h. Со оглед на тоа се информираат и предупредуваат граѓаните во случај на невреме да бидат крајно внимателни да избегнуваат засолнување под стебла.

Во случај на поплави и излевање на шахти граѓаните да се обратат на дежурните телефони на општинската служба „Мој општинар“.

Надлежните продолжуваат со будно следење на состојбата.

 

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2019 година

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2019 година

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година ), член 113 од Статутот на Општина Кавадарци ( Сл.Гласник на Општина Кавадарци бр.8/05 ) Член 1 од Одлуката за  определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2019 година бр.08-1366/20 од 14.03.2019 член 3 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување велосипеди за 2019 бр.08-1366/19 од 14.03.2019

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВУВА ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2019 година

 

 1. Опис на јавниот повик

1.1. Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на велосипеди, обезбедува повраток на дел од потрошените средства, за набавка на велосипед од денот на објавување на овој јавен повик, се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 31.12.2019 година.

1.2 Јавниот повик трае од денот на објавувањето од 13.05.2019 година заклучно со 31.05.2019 година

1.3. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „Јавно извлекување“.

1.4. Средствата што ќе ги надоместува Општина Кавадарци се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 3.000 денари, нето износ, по лице.

1.5. Јавниот повик е објавен на веб страната на Општина Кавадарци и електронски медиуми.

 

Јавен повик
Барање за велосипеди