Категорија: Актуелни информации

Јавен повик за форморање на партиципативно тело на Општина Кавадарци од областа на урбанизмот

Јавен повик за форморање на партиципативно тело на Општина Кавадарци од областа на урбанизмот

Се повикуваат сите заинтересирани лица, претставници на невладините организации од различните сегменти на урбаниот живот, здруженија на граѓани и граѓански активисти од подрачјето на Општина Кавадарци што ги претставуваат различните групи на граѓани, како и граѓани што се стручни лица од областа на урбанистичкото планирање и другите стручни области суштествени за планирањето и одржливиот развој на урбаното и руралното подрачје на Општината,

да се пријават за членови на Партиципативното тело на Општина Кавадарци од областа на урбанизмот.

Јавниот повик е распишан за периодот од 15.09.2020 до 15.10.2020.

Пријавите да се достават до архивата на Општина Кавадарци во определениот рок. Истите треба да содржат контакт информации (име и презиме, адреса и контакт телефон), како и кратко образложение за начинот на кој заинтересираното лице смета дека ќе придонесе во работата на Партиципативното тело.

Лицата чии што пријави ќе бидат прифатени, ќе бидат назначени за членови на Партиципативното тело и за истото ќе бидат известени во писмена форма.

Цел на Партиципативното тело е обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичкото планирање. Партиципативното тело ќе ги претставува сите различни интереси и интересни групи во Општина Кавадарци и ќе ги пренесува ставовите, мислењата и потребите на граѓаните и правните лица, ќе ги следи состојбите во планирањето преку давање иницијативи, насоки и сугестии за изготвување на плански решенија и во постапката за изработување и донесување на плановите ќе ги разгледува планските програми и планските решенија на урбанистичките планови во нивната работна верзија. Партиципативното тело ќе заседава најмалку еднаш на 2 (два) месеци и има консултативна улога во постапката за изработување и донесување на урбанистички планови.

Работата на партиципативното тело е јавна.

Учеството во Партиципативното тело е на доброволна основа.

 

Јавен повик
ОБЈАВА број 2/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОБЈАВА број 2/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

ОБЈАВА број 2/2020

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавањево општина Кавадарци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за УE ,,Рајко Жинзифов“ – Кавадарци 2001-2006,донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-921/6 од 18.07.2001 година, за изградба на објекти со намена А1 – индивидуално домување согласно Табеларен преглед 1 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

2.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за локалитет ,,Г-2“ – Глишиќ, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-2334/18 од 31.10.2005 година, за изградба на објекти со намена -семејни куќи согласно Табеларен преглед 2 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Повеќе

Сервис за достава на намирници за стари лица со нарушена здравствена состојба

Сервис за достава на намирници за стари лица со нарушена здравствена состојба

Општина Кавадарци од денес, 01.09.2020г. започна со услугата ”Сервис за достава на намирници за стари лица со нарушена здравствена состојба”проект кој се реализира во соработка со УНДП, а обезбедува поддршка во рамките на проектот “Креирање можности за работа за сите”.Ќе бидат ангажирани 13 лица кои беа избрани преку Јавен Повик за работната позиција помошник за достава на намирници во времетраење од 7 месеци, со скратено работно време од 20 часови неделно во текот на неделата. Ангажманот на помошниците за достава се состои од: набавка и достава на храна и други неопходни намирници, набавка и достава на лекарства и плаќање на месечни сметки.
Програмата Општинско-корисна работа има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено време и постепено вклучување на пазарот на трудот, а исто така преку обезбедување на услуги од социјалната и здравствената сфера да помогне на старите лица со нарушена здравствена состојба.

Листа на должници за данок на имот на физички и правни лица и комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година.

Листа на должници за данок на имот на физички и правни лица и комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година.

Општина Кавадарци, одделението за администрирање на даноци  објавува листа на даночни обврзници кои имаат долг за данок на имот на физички и правни лица, и долг за комунална такса за истакнување на фирма заклучно со 2019 година. Ве потсетуваме дека доколку не го подмирете во определениот рок ќе се пристапи кон присилна наплата на истите.

Со почит,

Одделение за администрирање на даноци

Превземи листа на должници за комунална такса-фирмарина 

Превземи листа на должници за данок на имот

Превземи листа на должници правни лицаДокумент
Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци

С О О П Ш Т Е Н И Е
За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета
По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

Граници на планскиот опфат се :
– на север границата се движи по границата на град Кавадарци по ГУП
– на исток границата се движи по осовината на сервисна улица 21, „Ѓорѓи Соколов“,
– на југ границата се движи по осовината на сервисна улица 26, булевар „Македонија“ и
– на запад границата се движи по осовината на сервисна улица 27, „Никола Минчев“

Површината на планскиот опфат изнесува 19,14 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во просториите на Општина Кавадарци.
Јавната анкета трае од 31.08.2020 до 14.09.2020 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.
Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 11.09.2020 година (Петок) во 11.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.
Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.4, ,,Младински” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јаната презентација и јавна анкета задолжтелно треба да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

Со почит,
Кабинет на Градоначалник

 

–  Анкетен Лист за ДУП МЛАДИНСКИ

– Соопштение за организирање ЈА и ЈП