Категорија: Актуелни информации

ОБЈАВА број  02/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОБЈАВА број 02/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19), Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Извештај за процена на недвижен имот изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје  со бр.306 од 16.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/50 од 19.10.2020 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.1243 КО Раец во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/5 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20), Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.345 од 28.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/55 од 29.10.2020 година,  Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.527 КО Крњево во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/6 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20), и Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.346 од 28.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/56 од 29.10.2020 година,  Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

 

ОБЈАВА број  02/2020

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари–објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.1243 КО Раец во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/5 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.527 КО Крњево во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/6 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20).

 

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари–објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци запишани во Имотен лист бр.15775,  кп.бр.1243 КО Раец запишани во Имотен лист бр.269, кп.бр.527 КО Крњево запишани во Имотен лист бр. 112  и тоа:

Повеќе

ЕСЕНСКО ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ

ЕСЕНСКО ХОРТИКУЛТУРНО УРЕДУВАЊЕ

Општината преку ЈП „Комуналец“ организациона единица „Паркови и зеленило, започна со акцијата за есенско хортикултурно уредување на зелените површини во градот.

Денеска се садеа љубичици во жардинерите на градскиот плоштад.

Според проектот во наредните денови на шест локации ќе бидат посадени вкупно 5.000 корени од ова украсно растение.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ВО ДВОРОТ НА „ОПШТА БОЛНИЦА“

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ВО ДВОРОТ НА „ОПШТА БОЛНИЦА“

Под мотото „Растеме заедно“-„ЕНВ-НЕТ“ денеска во дворот на Општа болница Кавадарци беа засдени 200 млади садници од повеќе видови растенија. Целта на акцијата е да се разубави дворот на болницата и да се придонесе кон подобрување на еколошките услови.

Во посета на Општа болница беше градоначалникот Митко Јанчев кој во придружба на директорот на болницата д-р. Димитар Коцев учествуваше во реализацијата на овој хуман и благороден настан.

Носител на проектот е Невладината одрганизација „BALKAN BRIDGES“ чии претседател Душко Христов ги информираше Јанчев и Коцев за целта со која оваа невладина организација ги донираше средстват во разеленување на дворот на кавадаречката општа болница.

Позитивен став кон овој хуман гест искажа и Роберто Паризов претседател на „Еко живот“  од Кавадарци.

Градоначлникот Јанчев изрази благодарност за донацијата и уште еднаш го потврди ставот на општината во правец на безрезервна подршка на еколошките проекти.

Благодарност искажа и директорот Коцев кој посочи дека раководството на болницата самоиницијативно превзмало активности на расчистување и уредување на дворот со церл да се обезбеди простор каде болните би се чуствувале пријатно.

Денеска садењето на растенијата го реализираа невладините „BALKAN BRIDGES“ и „Еко живот со помош на надлежните од општината и ЈП „Комуналец“ .

Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија.

Список на извлечени и проверени барања по Јавен повик за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

Список на извлечени и проверени барања по Јавен повик за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

По јавното извлекување на ден 22.10.2020 во просториите на Општина Кавадарци согласно Јавен повик за субвенционирање на граѓаните при купување на енергетско ефикасни грејни тела и проверка на извлечените барања, Општина Кавадарци објавува список на субвенционирани баратели.

 

Напомена: Сите баратели за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела по Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година можат да си ја подигнат поднесената документација секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот во Граѓански информативен центар од 09.11.2020 година.

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2020 година

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2020 година

Записник од одобрени и одбиени барања во рамките на предвидениот буџет и критериумите по Повикот за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за купување велосипеди за 2020

Список на одобрени субвенции – за велосипеди