Категорија: Актуелни информации

ОБЈАВА број  04/2019  за давање во закуп на недвижни ствари по пат на  ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

ОБЈАВА број  04/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18, 101/19),  Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.2700 КО Марена во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2790/19 од 30.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.37/19), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-40 од 17.05.2019 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 13-504/36 од 27.05.2019 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

ОБЈАВА број  04/2019

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.2700 КО Марена во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2790/19 од 30.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.37/19).

Read More

Градоначалникот Митко Јанчев потпиша договори во вредност од 60 000 000 денари

Градоначалникот Митко Јанчев потпиша договори во вредност од 60 000 000 денари

Градоначалникот на Општина Кавадарци Митко Јанчев потпиша договори за неколку важни проекти кои ќе бидат помогнати од Влада на Република Северна Македонија. Првиот проект е изградба на атмосферска канализација и водовод во с.Сопот, вториот проект е велосипедско -пешачка патека од с.Ваташа до Моклиште и тампонирање на полски патишта кои водат кон обработливи земјоделски површини. За сите проекти Владата ќе учествува со околу 60 000 000 денари.

 

ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ЗА 2019 ГОДИНА

ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ВЕЛОСИПЕДИ ЗА 2019 ГОДИНА

На ден 10.06.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на Велосипед за 2019 година.

Се повикуваат граѓаните кои што имаат поднесено барање за субвенционирање на велосипеди за 2019 година да присуствуваат на  ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ.

ОБЈАВА број  03/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОБЈАВА број 03/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18, 101/19),  Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.3422 КО Ваташа во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-7166/38 од 26.12.2018 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.30/18), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-99 од 18.12.2018 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 18-7228/1 од 21.12.2018 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2384/22 од 13.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.36/19), Извештај за процена бр.0302-24/1 од 13.05.2019 година изработен од Друштво за вештачење, супервештачење и изработка на процени ДППСУ “ЗИМАБО” Зоран ДООЕЛ Битола и наш деловоден бр.10-2543/1 од 13.05.2019 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

 

ОБЈАВА број  03/2019

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

  

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.3422 КО Ваташа во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-7166/38 од 26.12.2018 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.30/18) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2384/22 од 13.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.36/19).

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари – објекти  сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.3422 КО Ваташа запишани во Имотен лист бр.3620 и кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 запишани во Имотен лист бр.15775 и тоа:

Read More