Категорија: Актуелни информации

Општина Кавадарци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на водоводна линија за краци на ул.”Илинденска”, крак на ул. “Маршал Тито” со асфалтирање во с.Сопот

Општина Кавадарци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на водоводна линија за краци на ул.”Илинденска”, крак на ул. “Маршал Тито” со асфалтирање во с.Сопот

Општина Кавадарци ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на водоводна линија за краци на ул.”Илинденска”, крак на ул. “Маршал Тито” со асфалтирање во с.Сопот. Овој Повик ја следи Општата објава за набавки за овој Проект односно спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2).

 

Повик за поднесување на понуди – PDF

 

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, ст.20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година,глава IV,точка 48 со Одлука бр. 08-7017/3 од 25.12.2019 година, од Советот на Општина Кавадарци, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси (угостителско и туристички капацитети), на КП 436, КП 438/1, КП 438/2, КП 439, КП 440, КП 157, КП 158, КП 159, КП 160, КП 162, КП 163/1, КП 163/2, КП 163/3, КО Бегниште, општина Кавадарци.

Граници на опфатот се :

 на север, северозапад – КП 156, КП 155, КП 152, КП 164/2, КО Бегниште на исток, североисток  КП 2128, КО Бегниште, општински пат на  југ – КП 164/3,  КП 166,  КП 167, КП  161, КП 437, КП  434, КП 435, КОБегниште на запад, југозапад – КП 164/1, КО Бегниште –   површина на планскиот опфат изнесува 2,7439 ха

Јавна Презентација и јавна анкета по Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси (угостителско и туристички капацитети), на КП 436, КП 438/1, КП 438/2, КП 439, КП 440, КП 157, КП 158, КП 159, КП 160, КП 162, КП 163/1, КП 163/2, КП 163/3, КО Бегниште, општина Кавадарци, ќе се спроведе со излагање на Локална урбанистичка планска документација во просториите на Општина Кавадарци.

 

                Јавната анкета трае 5 дена, од 05.04.2021 до 09.04.2021година, секој работен ден од 8:30 до 16 :30 часот.

           Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

          Јавна Презентација со стручно презентирање на планската документација ќе се одржи на ден 07.04.2021 година во 13:00 часот во просториите на Општина Кавадарци (Голема сала).

Одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за             Локална урбанистичка планска документација за Б5 – Хотелски комплекси (угостителско и туристички капацитети), на КП 436, КП 438/1, КП 438/2, КП 439, КП 440, КП 157, КП 158, КП 159, КП 160, КП 162, КП 163/1, КП 163/2, КП 163/3, КО Бегниште, општина Кавадарциќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јаната презентација и јавна анкета задолжтелно треба да се запази  минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.

 

 

 

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 03/2021

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.275/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (̎Службен весник на РМ̎ бр.11/15, бр.35/18 и ̎Службен весник на РСМ̎бр.303/2020),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 03/2021

За унапредување на 3 административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 3 (три) извршители и тоа :

 

  1. УПР 01 01 Б03 000 Помошник Раководител на Сектор за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси……………1 (еден) извршител;
  2. УПР 01 01 Б03 000 Помошник раководител на Сектор за правно-нормативни и општи работи, Сектор за правно – нормативни и општи работи …………..1 (еден) извршител;
  3. УПР 01 01 В01 000 Советник за култура и јавни настани, Одделение за култура и јавни настани, Сектор за јавни дејности и култура…………………..1 (еден) извршител.
Одлука за именување на лица кои во Пописот на населението за 2021 година ќе бидат ангажирани во својство на Реонски попишувачи

Одлука за именување на лица кои во Пописот на населението за 2021 година ќе бидат ангажирани во својство на Реонски попишувачи

Во својство на попишувачи во Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Северна Македонија, 2021 година за Пописниот реон бр. 17 Кавадарци се избират следните лица:

Табела