Категорија: Актуелни информации

КАВАДАРЦИ МЕЃУ ПРВИТЕ „ЗЕЛЕНИ ОПШТИНИ“

КАВАДАРЦИ МЕЃУ ПРВИТЕ „ЗЕЛЕНИ ОПШТИНИ“

Советот на Општина Кавадарци едногласно ја прифати одлуката за усвојување на Физибилити студијата за „Утврдување на оправданоста од обработката на комунален отпад“. Со имплементација на оваа студија ќе се избегне депонирањето отпад на постојните не регулирани депонии, а со тоа ќе се избегне големото загадувањето на околината.

Со реализирањето на проект врз основа на студијата, Кавадарци меѓу првите ќе влезе во групата на зелени општини каде ќе се третира и обработува комуналниот отпад. Наместо на депонија, отпадот ќе се носи до индустриска постројка која ќе го преработува. Студијата која ја усвои советот ќе го регулира депонирањето и управувањето со отпадот најмалку пет години,  се до изградбата на регионална депонија што е обврска и на што работат општините од Вардарски плански регион.

Зборувајќи на оваа тема градоначалникот на Кавадарци Митко Јанев нагласи дека постојната депонија е потенцијална опасност за загадување на градот. „Законска обврска на секое комунално  претпријатие е да се справува со отпадот. Ние мора да се бориме и да стигнеме до повисоко ниво на култура за да не се гушиме во сопствениот отпад. Ако направиме еден ваков систем и делумно го обработуваме отпадот, ние ќе бидеме меѓу првите зелени општини. Најголемата придобивка е што отпадот од органско и неорганско потекло ќе биде селектиран и обработен. Тој отпад од околу 30 отсто што не може да се обработи ќе се врати на депонија,  но тоа е без опасен отпад. Нашата постоечка депонија е повеќе од 30 години и не знаеме во каква состојба е и што се испушта од неа“. Истата пред две години се запали и беа потребни 15 дена за нејзино гаснење – додаде Јанчев.

„Во Кавадарци постојат три не регулирани депонии. Тие не се подложни на  никакви инспекциски надзор, а сето тоа влијае врз квалитетот на животната средина. Оваа физибилити студија е во согласност со интересите на општина  Кавадарци  и нема финансиски импликации од нејзиното имплементирање за општината “рекоа изготвувачите на студијата.

Студија за третман на отпадот  предвидува да се превенира неконтролираното управување со отпадот, а превземениот отпад да се рециклира. Депонирањето на отпадот ќе се регулира со доделување на концесија на постоен концесионер кој има постројка на територијата на општина Кавадарци. ЈП „Комуналец“ наместо до нерегулираните депонии,  ќе го носи отпадот до компанијата оператор која ќе управува само со комуналниот отпад,  кој досега се носеше на постојните нерегулирани депонии.

ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ПЛОШТАДОТ

ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АТМОСВЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ПЛОШТАДОТ

Општина Кавадарци преку оперативата на Јавното комунално претпријати врши реконструкција на постоечка атмосферска канализација за прифаќање на атмосферски води на дел од улицата „Тиквешко Востание“ од раскрсницата кај „Домот на културата“ во правец на „првиот триаголник“.

Вкупната должина на предвидената делница за реконструкција е L=317 метри. Но според проектот се менува со  два профили и тоа еден дел со должина од L=104 м’ ќе биде изведен со цевки со дијаметар Ф500мм, а  вториоти дел L=213 м’ со цевки со дијаметар Ф400 мм.

Предвидено е приклучување на постоечките сливници на новата атмосверска  канализациона линија.

Со овој проект општината ќе обезбеди поефикасно одводнување на центарот на градот од атмосверските води.

ПРОДОЛЖУВА АКЦИЈАТА НА ОПШТИНАТА  „ЗА ЧИСТО КАВАДАРЦИ“

ПРОДОЛЖУВА АКЦИЈАТА НА ОПШТИНАТА „ЗА ЧИСТО КАВАДАРЦИ“

Сувото време и поволните услови им овозможиа на Општина Кавадарци  и Јавното претпријатие „Комуналец“ да продолжат со комунално еколошката акција „За чисто Кавадарци“.

Оперативата на Јавното претпријатие работеше на расчистување на теренот на три локации во градот каде треба да се изврши хортикултурно уредување на просторот. Најголем ангажман имаше на улицата „Дисанска, каде на потег од 150 метри се расчисти запуштена површина од 350 м2. Од оваа локација која се наоѓа веднаш до северната трибина на Градскиот фудбалски стадион се отстранија 40 кубни метри, отпад, шут и земја, кои во изминатиот период беа грда слика на овој дел од градскиот парк.

механизацијата на „Комуналец“ расчисти уште два простора со вкупна површина од 900м2, од кои 600 м2 на простор меѓу спојот на улиците „Клинска“ со „Методи Џунов-Џико“, како и 300м2 на простор кај спојот на улиците „Клинска“ со „Киро Крстев“.

Во следната фаза ЈП „Комуналец“ на овие расчистени локации ќе изврши хортикултурно уредување на просторот.

НОВИ ВОЗИЛА ВО ВОЗНИОТ ПАРК НА  ЈП„КОМУНАЛЕЦ“

НОВИ ВОЗИЛА ВО ВОЗНИОТ ПАРК НА ЈП„КОМУНАЛЕЦ“

Општина Кавадарци  и Јавното претпријатие „Комуналец“ денеска промовираа нови возила во возниот парк. Во присуство на градоначалникот Митко Јанчев, раководството на „Комуналец“ и раководители од општинската администрација на јавноста и беа претставени две нови возила. Се работи за камиони од брендовите „Ивеко“ „камион кипер за носење на разен материјал и други градежни зафати на ЈП Комуналец и за нова цистерна за перење на улиците- автоматизирана со бренер „Форд“.

Градоначалникот Јанчев денеска промовираше мобилна станица за производство на асфалт. Во било кој период од годината ке се произведува асфалтен материјал  за санирање на ударни дупки и други оштетувања на патиштата. Сега и старата асфалтна подлога ќе може да се рецилира и со додавање на потребните материјали поворно да се става во функција.

Во изјавата градоначалникот истакна „За прв пат ваква мобилната база за правење на асфалт се промовира токму во Кавадарци. Таа е прва во Македнија. За еден месец машината ќе биде ставана во функција, а нам како општина преку Јјавното претпријатие ќе ни овозможи 12 месеци во секакви услови, непрекинато правење на потребните количини на асфалтна маса за крпење на ударните дупки и помали интервенции на теренот. Стариот асфалат ќе може повторно да се употребува и да се рециклира и да се прави и нов асфалт. Машината е во вредност од околу 1 милион денари. Со нејзиното ставање во функција ќе се работи далеку попродуктивно и многу поекономично“ вели градоначалникот Митко Јанчев.

ОФОРМЕНИ КОНТУРИТЕ НА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

ОФОРМЕНИ КОНТУРИТЕ НА ПЕШАЧКАТА ПАТЕКА НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

Оперативата на фирмата „Лабино трејд-Констракшн“ од Гостивар го реализира комунално еколошкиот проект за формирање на пешачка патека.

Спојувањето на улиците  „Страшо Пинџур“ и „4 Мај“ станува реалност. На овој дел од „Желков дол“ се оформува пешачка патека со покривање на коритото на долот со тампон.

Деновиве ангажираната фирма работи на шалување на пристапните скали од улицата „Страшо Пинџур“, откако претходно во бетонираното корито на долот, беа поставени две линии на пластични корогирани цевки со профил фи-600мм, како и шахта за зафаќање на атмосферските води.

Долж делницата предвидена за пешачка патека ќе бидат поставени бехатон коцки, а новоформираната пешачка патека општината ќе постави 7 канделабри од јавното улично осветлување.