Категорија: Актуелни информации

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПАРКИНГОТ ПОД  ХОТЕЛОТ „БАЛКАН“

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ПАРКИНГОТ ПОД ХОТЕЛОТ „БАЛКАН“

Општина Кавадарци реализира нов комунален сообраќаен проект. Ангажираната фирма „Изолација“ започна со подготвителните работи за реконструкција и проширување на паркингот на улицата „Благој Крстиќ“ под Хотел „Балкан“.
Градежната механизација денеска го отстрануваше стариот и дотраен асфалт, работеше на расчистување на теренот, како и на нивелирање на улицата „Тошо Велков-Пепето“.
На овој простор со вкупна површина од 1850 м2 Општината ќе изгради нов паркинг, ќе асфалтира два крака од улицата „Тошо Велков-Пепето“, а ќе ги обнови и пристапните скали помеѓу хотелот и дуќаните кои водат од плоштадот до паркингот.
Со реализацијата на овој проект Општината Кавадарци во многу ќе го подобри и зголеми капацитетот на јавниот паркинг простот, а воедно ќе урбанизира еден неправедно запуштен простор во најстрогиот центар на градот.

ОФОРМЕНИ КОНТУРИТЕ НА ПРОБИЕНАТА  УЛИЦА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

ОФОРМЕНИ КОНТУРИТЕ НА ПРОБИЕНАТА УЛИЦА „КИРО КАРАКУЛЕВ“

Улицата „Ќиро Каракулев“ ги добива своите контури. Ангажираната оператива на фирмата „Павер Трејд“ ги постави рабницита долж делницата предвидена за градба на потегот од спојот со регионалната улица „Страшо Пинџур“ кај вториот триаголник,па до последниот станбен објект.

Изградбата на оваа улица е на задоволство на жителите од тој дел на Кавадарци на чие барање сегашното раководсво наопштината конечно го реши нивниот деценииски проблем. Проектот предвиде изградба на урбанизирана улица со оптимални димензии согласно теренот која на граѓаните ќе им овозможи непречен пристап и движење до нивните домови.

ОБЈАВА број 3/2019 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавањево општина Кавадарци

ОБЈАВА број 3/2019 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавањево општина Кавадарци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за дел од УБ 4К, населба ,,Парк“ – Кавадарци 2011-2016,донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-3002/7 од 28.06.2013 година, за изградба на објекти со намена А1 – домување во станбени куќи (компатибилна класа на намена Б1-30% – мали комерцијални и деловни намени)согласно Табеларен преглед 1 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

2.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за локалитет ,,Г-2“ – Глишиќ,донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-2334/18 од 31.10.2005 година, за изградба на објекти со намена -семејни куќи согласно Табеларен преглед2 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Read More

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско – корисна работа

ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Кавадарци  Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 05.08.2019-година се објавува:

 

Ј А В Е Н   П О В И К

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинскокорисна работа

 

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “ Креирање можности за работа за сите IV-”  за работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 6 (шест) месеци до /9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување -Кавадарци

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани за 20 (дваесет) работни часови неделно.

За периодот додека лицата се работно ангажирани преку програмата „Општинско-корисна работа“ истите не го губат статусот на невработено лице и истите се должни редовно да се јавуваат во Агенција за вработување- Центар за вработување-Кавадарци со цел почитување на обврските согласно Закон. На невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата.

На кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа ќе им биде исплатен паричен надоместок за работно ангажирање  во висина од 9.000,00 денари месечно , со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

– Стари лица со инвалидитет на кои им е потребна грижа, комуникација, основни здравствени услуги и интернет описменување

– Ученици од општинските училишта кои имаат телесен или ментален инвалидитет и наидуваат на проблеми во наставно-воспитниот процес.

 

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

– Негователки на стари лица во домашни услови

– Лични асистенти

-Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување -Кавадарци во периодот од 05.08.2019година до 16.08.2019 година, од 08:00 до 14:00 часот.

 

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу Општина Кавадарци и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Кавадарци кај лицето Сашо Мошев, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци кај лицето Велика Мурџавалевска,  Центар за социјлна работа Кавадарци кај лицето Сузана Димкова.

ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ СО НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ГО ШТИТИ ГРАДСКИОТ АСФАЛТ

ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ СО НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ГО ШТИТИ ГРАДСКИОТ АСФАЛТ

Општина Кавадарци ги следи европските принципи на работење во справувањето со последиците од високите температури. Денеска Јавното преторијатие „Комуналец“ и надлежните од општината за прв пат спроведоа акција за посипување со индустриска сол на прегреаниот асфалт две кавадаречки сообраќајници. Сол беше расфрлана на Обиколницата „Северен булевар“ како и на новиот дел од „Западен булевар“.

Иако ова е метод кој се користи во зима, против подмрзнување на асфалтот, се покажал и како ефикасен за разладување и намалување на температурата на врелиот асфалт. Технологијата се базира на принципот според кој солта ја одзема влагата од воздухот и ја привлекува кон асфалтираните површини, а со тоа се разладуваат патиштата и се спречува пукање на асфалтот и создавање нерамнини.

Градоначалникот Јанчев вели: „Очекувам дека европските искуства во овој домен успешно ќе се применат и кај нас.  Општината на овој начин ќе ги сочува градските улици од оштетување, и со тоа ќе заштеди средства за евентуални санирање. Истите би се пренамениле за други проекти од сообраќајоти инфраструктурата“.