Категорија: Спорт

Спортската сала во ООУ „Димката Ангелов Габерот“ с.Ваташа Кавадарци од денеска и официјално е предадена во функција

Спортската сала во ООУ „Димката Ангелов Габерот“ с.Ваташа Кавадарци од денеска и официјално е предадена во функција

После многу години село Ваташа доби современа спортска сала . Истата се изгради за помалку од една година и сега учениците ќе имаат можност наставата по физичко образование да ја изведуваат во овој објект. За оваа инвестиција Општина Кавадарци издвои 19 милиони денари од својот буџет. Спортската сала се протега на површина од 400 м2.

Програма за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 година

Програма за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 година

Врз  основа  на член 36  став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 6  од Законот  за Локална  Самоуправа  (,,Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002 ), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (,,Сл. Гласник на Oпштина Кавадарци“ бр. 08/05…….75/21),

Советот на Општина Кавадарци на 6-тата седница, одржaна на ден 27.01.2022 година,  донесе

 

П Р О Г Р А М А

за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 година

 

ЦЕЛИ 

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Кавадарци  во областа на спорт и млади во 2022 се :

-Учество на општината во организирањето и збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во градот;

– Создавање на услови за реализирање на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата од областа на спортот;

– Афирмација на Општина Кавадарци како развиен спортски центар во Република Северна Македонија и надвор од неа;

– Афирмација на Општина Кавадарци во која особено внимание се посветува на создавањето услови за правилно насочување на младите и организирање на нивните слободни активности.

Read More

ИЗБОР НА СПОРТИСТ ЗА 2021 ГОДИНА

ИЗБОР НА СПОРТИСТ ЗА 2021 ГОДИНА

Вчера вечерта во Домот на културата ,,Иван Мазов Климе” се одржа манифестацијата – Избор на спортист за 2021 година во присуство на претседателот на сојузот на спортови, претседатели и претставници на спортските клубови од Општина Кавадарци, сите спортисти,тренери,пријатели на спорот, вљубеници и помагатели.

Кавадарци од секогаш бил спортски град, меѓутоа изминатите години, лично јас, но и како градоначалник се трудам да помогнам во подобрување на условите буквално во секој еден спорт кој успешно се развива и континуирано расте во нашиот град.

Резултатите кажуваат за тоа, сите успеси кои што ги доживеавме го потврдија нашиот дух, борбениот и спортски дух на тиквешијата и Кавадарци. Јас се додека сум на оваа позиција ќе се трудам максимално да вложувам и да се залагам за сите ние да продолжиме да бидеме горди на нашите деца, нашите сограѓани. Бидејќи спортот е многу важна алатка во психофизичкиот развој на децата а воопшто и за сите.

Честитки и благодарност на сите категории на спортисти, за нивните тренери, за нивниот придонес и заложби за освоени благодарници,медали за сите таленти јуниори и сениори.

ЈАВЕН ПОВИК бр  1/2022 за прибирање на апликации за финансиска подршка  наменети за  спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи

ЈАВЕН ПОВИК бр  1/2022 за прибирање на апликации за финансиска подршка наменети за  спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи

Врз основа на член 4 од Правилникот за утврдување на критериумите,  начинот и  постапката за распределба на финансиски средства на спортски клубови и здруженија како и подршка на  манифестации, турнири и проекти од областа на спортот од интерес на општина Кавадарци бр.08-7333/50 од 24.12.2021 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.5/21) ,

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува

ЈАВЕН ПОВИК бр  1/2022

За прибирање на апликации за финансиска подршка од Буџетот на Општина Кавадарци за 2022, наменети за  спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи како и подршка на манифестации, турнири и проекти од областа на спортот од интерес на општина Кавадарци

 


  1. Се повикуваат спортски клубови и здруженија од областа на спорт регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска подршка од Буџетот на Општина Кавадарци за 2022 година, да ги достават до Општина Кавадарци – Локална самоуправа во предвидениот рок.          

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2022 година, наменети за спортски клубови и здруженија од областа на спорт регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, ќе се врши согласно Правилникот за утврдување на критериумите,  начинот и  постапката за распределба на финансиски средства на спортски клубови и здруженија како и подршка на  манифестации, турнири и проекти од областа на спортот од интерес на општина Кавадарци бр.08-7333/50 од 24.12.2021 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.5/21) ,

Read More

Доделени благодарници на фудбалерите и управата на ГФК Тиквеш

Доделени благодарници на фудбалерите и управата на ГФК Тиквеш

Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и претседателот на Советот Ристо Сакалиев, од името на Локалната самоуправа Кавадарци и Советот на Општина Кавадарци на сите фидбалери и управата на ГФК Тиквеш,им доделија Благодарници за големиот успех, за пласманот во најелитното фудбалско натпреварување ПМФЛ.

Само напред момци!