Категорија: Улици и тротоари

НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИТЕ „41 ДИВИЗИЈА“ И „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“

НОВИ ТРОТОАРИ НА УЛИЦИТЕ „41 ДИВИЗИЈА“ И „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“

Оперативата на ангажираната фирма „АС-Машини“ деновиве работи на изградба на тротоари на улиците „41 Дивизија“ и „Кузман Јосифовски-Питу“.

Според проектот на површина од 500 метри квадратни се посатвуваат бехатон коцки. Претходно на оваа површина беше отстранета вегетацијата, се поставија рабници за оформување на тротоарите и тампон како подлога за павер елементите.

Со реализацијата на овој проект Општината во овој дел на градот реализира уште еден комунален проект на барање на граѓаните. Тие сега ќе имаат повеќе урбанизира и уреден простор, како и зголемена безбедност при движењето пред са на пешаците.

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА  „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“

ПОПЛОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УЛИЦАТА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“

Општина Кавадарци преку ангажираната оператива на фирмата „РМК градба“ од Студеничани, работи на поплочување на крак на улицата „Григор Прличев“. Проектот е во склоп на програмата за комунална изградба на општината за 2019 година.

Се работи за делница со површина од 250 квадратни метри, како продолжение на постојна споредна улица.

Со реализацијата на овој проект општината дополнително ќе ја унапреди уличната мрежа во Урбаната заедница „Страшо Пинџур“.

ТРОТОАР НА ПРОШИРУВЊЕТО НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

ТРОТОАР НА ПРОШИРУВЊЕТО НА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Општина Кавадарци ја реализира наредната фаза од изградбата на проширувањето на „Западен булевар“.

Ангажираната фирма изведувач „Градба промет“ раболти на поставување на павер елементи на источниот тротоар од булеварот.

Според проектот се гради нов тротоар во должина од 2х1000 метри, со широчина од 2 метри. Овде се поставуваат бехатон плочки на вкупна површина од 4 000 метри квадратни.

Со пеализацијата на овој капитален инфрструктурен проект, северниот влез во Кавадарци, од правец на Скопје преку Росоман. ќе биде целосно урбанизиран и осовремен, воедно ќе претставува ново урбано лице на најфрекфентниот влез во градот.

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЃОРЕ БРУШАНСКИ“

ТРОТОАР НА УЛИЦАТА „ЃОРЕ БРУШАНСКИ“

Фирмата „АС Машини“ од Кавадарци денеска заврши со изградбата на тротоар на дел од улицата „Ѓоре Брушански“.

Со изградбата на овој тротоар Општина Кавадарци реализираше уште еден комунален проект кој го предава на користење на граѓаните.

Со овој зафат се надоградија дополнителни 500 метри квадратни тротоар, поплочен со павер елементи со што целата лева страна од Кавадаречки дол долж оваа улица сега има урбанизиран тротоар.

Претходно општината го расчисти запуштениот простор со отстранување на шут и диво оставени предмети, ја оформи патеката на тротоарот и постави нови рабници.

Со овој проект се подигна квлитетот на живеење на граѓаните од овој дел на Кавадарци кои и ја дадоа иниоцијативата за урбанизација и оплеменување на просторот.

 

ПОПЛОЧЕН УШТЕ ЕДЕН КРАК ОД УЛИЦАТА „ГАЛИШКА“

ПОПЛОЧЕН УШТЕ ЕДЕН КРАК ОД УЛИЦАТА „ГАЛИШКА“

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива на градежната фирма „Градба промет“ од Кавадарци успешно реализираше уште еден комунален проект.

На улицата „Галишка“ која опфаќа повеќе споредни улички, беше извршено поплочување на уште еден крак. Со павер елементи се оформи урбанизирана површина на улица од 300 метри квадратни од трафостаницата во правец на запад и спојување на два претходно поплочени дела од овој крак на улицата.

Општината со овој проект овозможи урбанизација на потег, со што жителите од овој дел на Кавадарци повеќе нема да се движат низ прашина и да газат кал. реализацијата на улиуцата е на барање на граѓаните од овој дел.