Категорија: Улици и тротоари

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ГЛАВНИТЕ УЛИЦИ ВО КАВАДАРЦИ

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА ГЛАВНИТЕ УЛИЦИ ВО КАВАДАРЦИ

Општина Кавадарци продолжува со реализација на капитален проект за реконструкција на главните улици во градот.

Оперативата на агажираната фирма изведувач денеска стартуваше со гребењето на стариот и оштетен асвалт на улицата „Цано Поп-Ристов“. Со ова започна ревитализацијата на една од најстарите и најзначајните сообраќајници. Реконструкцијата се однесува на целата должина на улицата од мостот кај „Јаворот“ до старата автобуска станица“

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.

 

ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР

ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗАПАДЕН БУЛЕВАР

Општината Кавадарци  зепочна со реализација на капиталниот сообраќајно-комунален проект за проширување на делница од транзитната улица „Западен булевар“.

Станува збор за изградба на целосно нова делница со вкупна широчина од 16 метри кад се гради коловозна лента со широчина од 12 метри, како и тротоари од двете страни на улицата секој со широчина од 2 метри.

Со овој проект практично се продолжува проширувањето на оваа значајна сообраќајниц од постојното решение со истите димензии од „Новата бензинска“ сега во должина од 1 километар во правец на Росоман.

Проектот предвидува и комплетна сообраќајна и светлосна инфраструктура, со што Кавадраци ќе добие нова современа сообраќајница на влезот од северната страна од и кон автопатот кон Росоман и Скопје.

САНИРАЊЕ СО АСВАСЛТИРАЊЕ НА ПОВОТ ОД НОВАТА АТМОСФЕРСКА НА ПЛОШТАДОТ

САНИРАЊЕ СО АСВАСЛТИРАЊЕ НА ПОВОТ ОД НОВАТА АТМОСФЕРСКА НА ПЛОШТАДОТ

Општина Кавадарци и ЈП „Комуналец“ завршуваат со реконструкцијата на постоечка атмосферска канализација за прифаќање на атмосферски води на дел од улицата „Тиквешко Востание“ од раскрсницата кај „Домот на културата“ во правец на „првиот триаголник“.

Деновиве се работеше на поставување на асвалт на рововите од новата линија, со што истите се санираа и се порамнија со нивото на постојниот асвалт

Вкупната должина на реконструираната делница е 317 метри, со  два профили и тоа еден дел со должина од 104 м’ е изведен со цевки со дијаметар Ф500мм, а  вториоти дел од 213 м’ со цевки со дијаметар Ф400 мм.

Постоечките сливници беа приклучени на новата атмосверска  канализациона линија.

Со овој проект општината обезбеди поефикасно одводнување на центарот на градот од атмосверските води.

ПРОБИВАЊЕ НА СЕРВИСНАТА УЛИЦА „25 МАЈ“

ПРОБИВАЊЕ НА СЕРВИСНАТА УЛИЦА „25 МАЈ“

Согласно програмата за комунална изградба општината Кавадарци го реализира проектот за пробивање на сервисната улица 25 „Мај“ во правец на улицата „Рајко Жинзифов“.

Според проектот делницата од улицата во изградба е долга 120 метри.  За оформување на оваа сервисна улица треба да се изври пробивање, а во фаза на изградба е потпорен ѕид кој ќе ги одреди контурите на еден дел од сообраќајницата.

После тампонирањето ќе следи асвалтирање на улицата која за жителите од овој дел на Кавадарци ќе обезбеди пократка комуникација паралена на улицата „Шишка“.

УРБАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

УРБАНИЗИРАЊЕ НА ДЕЛНИЦА ОД „ЖЕЛКОВ ДОЛ“

Ангажираната фирма „Лабино трејд-Констракшн“ од Гостивар го реализираше комунално еколошкиот проект за формирање на пешачка патека на дел од поројницата „Желков дол“.

Согласно проектот се направи спојување на улиците  „Страшо Пинџур“ и „4 Мај“ врз коритото на поројницата. На овој дел се оформи пешачка патека со покривање и поставување на пешачка патека од бехатон коцки.

Освен комуналната, покривањето на оваа делница од „Желков дол“ има и еколошка функција, со што ќе се спречи фрлањето на отпад во коритото на долот.

Долж новоформираната пешачка патека општината ќе постави и 7 канделабри од јавното улично осветлување, за непречено движење на пешаците во ноќните часови, воедно ќе им овозможи на граѓаните значително скратување на патот, како и побезбедно движење помеѓу  улиците „4 Мај“ и „Страшо Пинџур“.