Категорија: Известувања

Известувања за спроведени постапки од Јавни набавки

Известувања за спроведени постапки од Јавни набавки

Број на оглас Предмет на договор Вид на договор Вид на постапка Датум на договор Носител на набавка Вредност на договорот
110

 

 

Набавка на моторно гориво за моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци Стока Отворена постапка 18.01.2018 Друштво за трговија, транспорт и угостителство Црна Река Петрол 1.595.747 денари
116 Договор за надзор за вршење на градежни работи Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци 600.000 денари
115 Набавка на услуги за имплементација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015 Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Друштво за консалтинг и информатички инжинеринг НЕТ –БИТ ДОО Скопје 59.000 денари
113 Набавка на услуги за процена на недвижен имот Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорѓи  Џункоцски ТП Ресен 252.720 денари
16 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за Пожарен Дом Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 22.03.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци 116.820 денари

 

21 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за изградба на паркинг простор во централно градско подрачје на КП бр.11968 КО Кавадарци град услуги Барање за прибирање на понуди 22.03.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци 173.838 денари
12 Договор за изведување на градежни работи за поплочување на улици и тротоари во села работи Отворена постапка 11.04.2018 Друштво со трговија, градежништво и услуги Павер Трејд  ДООЕЛ 2.598.660 денари
             
11 Договор за јавна набавка на услуга за лабораториски  испитувања Услуги Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 Друштво за градежништво, промет и услуги Геинг Кребс  унд Кифер Интернешнл и др. ДОО 799.999,88 денари
1 Договор за миење на службените возила на Општина Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 21,02.2018 Друштво за трговија, сервис и услуги Сервис Пајо ДОЕЕЛ 70.800,00 денари
9 Набавка на градежни работи за оградување и изградба на детски игралишта и други површини работи Барање за прибирање на понуди 27.03.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ  Кавадарци 732.190,00 денари
17 Набавка на услуги за изработка на техничка документација (основен проект комплет со сите фази) за изградба на нова детска градинка во Кавадарци и партерно уредување на дворно место услуги Барање за прибирање на понуди 05.04.2018 Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН  ДООЕЛ Скопје 259.600,00 денари
4. Печатење на материјали

Дел 1Набавка на услуги за печатење на туристичка фото брошура –

Дел 2- Набавка на услуги за печатење на обрасци –

Дел 3- Набавка на услуги за печатење на општинско јавно гласило –

Дел 4-Набавка на услуги за печатење на  Брошура –

Дел 5- Набавка на услуги за печатење на туристичка карта на Општина Кавадарци –

Дел 6 – Набавка на услуги за печатење на кеси за протоколарни подароци со лого- 20.000,00 денари без ддв

 

услуги Барање за прибирање на понуди  

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

04.04.2018

 

 

 

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

30.03.2018

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

 

Заштитно друштво печатница ГРАФО ПРОМ Битола ДООЕЛ

 

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

 

За дел 1   -61.065,00 денари

 

 

 

 

 

За дел 2 –  208.046 денари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дел 4 – 44.840 денари

 

 

 

 

За дел 5  -38.114 денари

 

За дел 6-13.216,00 денари

3 Набавка на услуги за информирање, снимање и емитување на електронски медиуми услуги Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци Дел 1 – 825.528,00 денари
7. Набавка на материјали за специјална намена за ППЕ кавадарци стоки Барање за прибирање на понуди 05.03.2018 Друштво за трговија, услуги , производство и транспорт ГЕМА ПЛАСТ-БОБИ ДООЕЛ Росоман 39.990,02 денари
18. Набавка на услуги за регистрација на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 29.03.2018 ТДТИА ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ увоз-извоз Кавадарци 26.643,22 денари

 

22. Набавка на материјали за ОСБС стоки Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 ДПТТУ Дирикон ДООЕЛ Кавадарци Дел 1

30.163 денари

 

Дел2

46.869  денари

25 Набавка на тонери, кертриџи и драм единици за LASER и INKJET  уреди стоки Барање за прибирање на понуди 02.04.2018 ПМЕ  ТЕХНИКА Касапинов Иле Кавадарци 586.814 денари
33 Набавка на услуги за осигурување на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 02.04.2018 АД ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје 170.811 денари
 

23

 

Набавка на електрични колички за хендикепиранни лица

 

стоки

 

Барање за прибирање на понуди

 

04.04.2018

 

Центар за тика ортотика и протетика СЛАВЕЈ  АД Скопје

 

Дел 1

250.000 денари

 

Дел2

125.000 денари

10 Набавка на градежни работи за изградба  на атмосферска канализација на ул.Пионерска работи Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО 1.060.473 денари
15 Набавка на градежни работи за поплочување на ул. Галишка, Никола Минчев-тротоар, Ѓ.Соколов, Блажо Алексов, Партизанска- поплоцување на тротоари, Божо Димов- поплочување на тротоар, Божо Димов- поплочување на улица, Илинденска- поплочување на пашачка стаза, Бул.Моша Пијаде тротоар пред градинка, Западен булевар –тротоар кај спортска сала. работи Отворена постапка 19.04.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 5.378.812,00 денари
13 Набавка на градежни работи за поплочување на улица Боро Ваташки, ул.Данко Дафков, ул.27 Март,партерно уредување околу фонтана во с.Глишиќ,ул.ДАГ тротоар,тротоар на ул.Дисанска,ул.М.Џ.Џ спој со Клинска, Клинска,Лазо Асијата поплочување и бетонирање,ул.12 Другари,Диме Поп Атанасов, ул.Браќа Џунови -тротоар работи Отворена постапка 20.04.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ 4.571.010,00 денари
43 Договор за изведување на градежни работи за осветлување на кружен тек на ул. Блажо Алексов работи Барање за прибирање на понуди 30.04.2018 ДТГУ  Павер Трејд ДООЕЛ 178.522,00 денари
34 Набавка на пијалоци стоки Барање за прибирање на понуди 18.04.2018 ДТПУ Травис ДООЕЛ Уувоз-извоз 79.579,00 денари
39 Набавка на подароци за делегација стоки Барање за прибирање на понуди 24.04.2018 Друштво за услуги и трговија ДАКОМАК ДООЕЛ 99.730,00 денари
32 Набавка на услуги за сервисирање и одржување на принтери и копир машини услуги Барање за прибирање на понуди 12.04.2018 Прецизна механика и електроника ТЕХНИКА Касапинов Иле 90.000,00 денари
5 Набавка на градежни работи за оградување на детска градинка работи Барање за прибирање на понуди 07.03.2018 ДПТУ Метал Апостолов- ДООЕЛ 431.986,00 денари
 

 

 

37

 

 

 

Набавка на батерија за хидрауличен комбиниран уред за спасување (сечење, растегнување и влечење)

 

 

 

стоки

 

 

 

Барање за прибирање на понуди

 

 

 

17.04.2018

 

 

 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ – ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО

 

 

 

34.928,00 денари

44 Набавка на услуги за изработка на елаборат за одредување на границите на заштитна зона, заштитни мерки и други услови за водите наменети за консумирање од страна на извор Лукар Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 23.04.2018 Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД 299.720,00 денари
26 Набавка на услуги за изработка на проектна документација на ниво на основен проект за потпорни конструкции во Општина Кавадарци услуги Отворена постапка 30.04.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ 204.927,00 денари
8 Набавка на градежни работи за асфалтирање (реконструкција) на улици работи Отворена постапка 08.05.2018 ДЗЗР во градежништвото ИЗОЛАЦИЈА Дамјан Силјаноски и други ДОО 14.956.399,70
38 Набавка на услуги за интернет пристап до електронска база на податоци – закони и подзаконски акти услуги Барање за прибирање на понуди 23.04.2018 Трговско друштво Агенција во приватна сопственост  за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ СКОПЈЕ 7.750,24
48 Набавка на градежни работи за реконструкција на мост во Ваташа работи Барање за прибирање на понуди 04.05.2018 Друштво  за производство трговија  и услуги Неделко Илија Шикловски  ШИКИ увоз- извоз 159.890,00
45 Набавка на инструмент за мерење на бучава стоки Барање за прибирање на понуди 11.05.2018 Друштво за производство, промет, посредување и услуги ТЕХНОПРОМЕТ Владимир ДООЕЛ 147.884,00
55 Набавка на метални сталажи во архив на Општина Кавадарци стоки Барање за прибирање на понуди 11.05.2018 ДПТУ Метал Апостолов ДООЕЛ увоз- извоз Кавадарци 137.795,00
35 Набавка на услуги за печатење на општинско јавно гласило ИНФОРМАТОР услуги Барање за прибирање на понуди 10.05.2018 Заштитно друштво печатница ГРАФО ПРОМ Битола ДООЕЛ 217.120,00
40 Набавка на услуги за осигурување на имот услуги Барање за прибирање на понуди 08.05.2018 Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР- Виена Иншуранс Груп Скопје 128.395,00
 

41

 

Набавка на услуги за изработка на извештај за стратегиска оцена на животната средина

 

услуги

 

Барање за прибирање на понуди

 

14.05.2018

 

ДГПУ ГЕИНГ Крепс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО

 

64.900,00

42 Набавка на услуги  за пишан превод на документација од македонски на англиски јазик и обратно  за потребите на Општина Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 14.05.2018 Друштво за странски јазици и компјутери ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ 100.000,00
43 Набавка на IT опрема и електрични апарати за потребите на ППЕ Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 11.05.2018

11.05.2018

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица- заштитно друштво за производство,трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ 31.848,00 дел 2

28.320,00  дел 3

105 Набавка на екстра лесно масло за домаќинството – 1 (ЕЛ-1) стоки Отворена  постапка 16.02.2018 Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз- извоз 714.241,00- Општина Кавадарци

1.339.201,00 –ОOУ”Д.А.Габерот”Кавадарци

1.400.000,00- ОOУ”С.Пинџур”

1.200.000,00 – ОOУ”Г.Делчев Кавадарци

1.500.000,00 –СОУ’’Ќ.С.Брко “ Кавадарци

1.500.000,00 –СОУ Гимназија Д.Даскалов – Кавадарци

1.500.000,00-

СОЗШУ’’Ѓорче Петров’’- Кавадарци

2.455.203,00-

ЈОУДГ Рада Поцева- Кавадарци

491.041,00 –ОМБУ Лазо  Мицев Рале- Кавадарци

 

63 Набавка на услуги за размена на податоци платни информации услуги Барање за прибирање на понуди 17.05.2018 Клириншката куќа  КИБС АД 108.560,00
56 Набавка на средства за одржување на хигиена стоки Барање за прибирање на понуди 16.05.2018 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД  Трајче ДООЕЛ увоз -извоз 157.981,00
24 Набавка на градежни работи за присилно административно извршување, присилно уривање, отстранување и расчистување работи Барање за прибирање на понуди 15.05.2018 Солакс Екс- ИМ ДООЕЛ 150.000,00
29 Набавка на информатичка опрема стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за производство,услуги и трговија БОКИ- КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз – извоз

 

Трговско друштво ЕВИ ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ ДООЕЛ

83.160,00- дел 1

252.067,00 –дел 2

15.593,00- дел4

 

 

 

 

157.422,00-  дел 3

50 Набавка на мебел за ППЕ стоки Барање за прибирање на понуди 14.05.2018

 

 

14.05.2018

Занаетчија РБ- Петров- Дизајн

 

ДПТУ Метал Апостолов ДООЕЛ

126.420,00 дел 1

 

 

177.944,00 дел 2

58 Набавка на услуги за одржување на јавно осветлување услуги Барање за прибирање на понуди 31.05.2018 Друштво со трговија, градежништво и услуги ПАВЕР ТРЕЈД ДООЕЛ 1.000.000,00
52 Набавка на електроматеријали стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛГРАД ДООЕЛ 591.805,00
36 Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци и знаци со лед диоди стоки Барање за прибирање на понуди 22.05.2018

 

 

 

 

 

22.05.2018

Друштво за трговија и услуги во сообраќајот ВИА СИГНАЛ ДООЕЛ

 

Друштво за проектирање и изведување во сообраќајот ВИАДУКТ ТРЕЈД ДООЕЛ

221.371,00

 

 

 

 

 

62.030,00

 

57 Набавка на прехрамбени производи стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД Трајче ДООЕЛ 81.103,00
60 Набавка на услуги за фотокопирање услуги Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за трговија, услуги и транспорт ФОТО ЕКСПРЕС ДОО 300.000,00
14. Конкурс за избор на идејно решение за пренамена  на дел од градски плоштад во Кавадарци(амфитеатар и голема фонтана) подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема Услуги – идејно решение Конкурс за избор на идејно решение 26.04.2018

 

 

26.04.2018

Даниела Клинчарова

Ирена     Трајкова

22.500,00

 

22.500,00

61. Набавка на материјали за ситни поправки за тековно одржување на Општинската зграда стоки Барање за прибирање на понуди 08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

Друштво за услуги и трговија ДАКОМАК ДООЕЛ 62.540,00 дел 2

5.546,00 дел 3

11.782,00 дел 4

54. Набавка за одржување на светлосна семафорска сигнализација стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 ТДПЕАИ  Електро Софт Инжинеринг ДОО 297.360,00
47. Набавка на градежни работи за изградба на атмосферска канализација на ул.Дисанска работи Барање за прибирање на понуди 08.06.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 706.820,00
49. Набавка на маркетинг услуги услуги Барање за прибирање на понуди 11.06.2018 Друштво за маркетинг услуги ИНОВАТИВА ГРУП ДОО 790.010.00
53. Набавка на градежни работи за асфалтирање на атлетска патека Јасмин Работи Отворена постапка 12.06.2018 ДГТ Градба Промет ДОО 2.528.799,00
59. Набавка на плакети, хартиени благодарници и сувенири (филиграни) стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018

 

 

 

 

 

28.05.2018

Друштво за производство, трговија и услуги КОНТУРА ДОО

 

Друштво за производство, трговија и услуги САТ ТРЕЈД ДООЕЛ

75.638,00

 

 

 

 

70.800,00

71. Набавка на опрема за ППЕ стоки Барање за прибирање на понуди 19.06.2018

 

 

 

19.06.2018

Трговско друштво СИНПЕКС ДОО

 

Трговско друштво СИНПЕКС ДОО

 

30.680,00

 

 

 

15.340,00

67. Одржување на ИТ опрема услуги Барање за прибирање на понуди 29.06.2018 Кодекс Компјутери ДОО 53.100 ,00дел 1

29.500,00 дел 2

29.500,00 дел 3

23.600,00 дел 4

23.600,00 дел 5

69. Набавка на софтверски лиценци стоки Барање за прибирање на понуди 11.07.2018 Друштво за информатичка технологија НЕКСТСЕНС 144.108,00
64. Набавка на канцелариски материјал стоки Барање за прибирање на понуди 05.07.2018 Друштво за производство,трговија и услуги ОФИС МАРКЕТ  ПЛУС 354.199,00
86. Набавка на систем за евиденција на работно време стоки Барање за прибирање на понуди 06.07.2018 Друштво за компјутерски инженеринг, трговија и услуги СИНС СИСТЕМИ ДООЕЛ 42.731,00
82. Набавка на браварски  материјали стоки Барање за прибирање на понуди 29.06.2018 Друштво за трговија и услуги ДАКОМАК ДООЕЛ 17.730,00
74. Набавка на градежни работи за уредување на плац за лимени гаражи работи Отворена постапка 18.07.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 3.963.376,00
78. Набавка на градежни работи за асфалтирање на ул.Тоде мајсторчев (реконструкција) работи Отворена постапка 23.07.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 688.768,36
65. Набавка на патнички моторни возила стоки Отворена постапка 24.07.2018 ДТГМПОПМВУ Јосифов ДООЕЛ 2.549.999,00
85. Набавка на градежни работи за крпење на ударни дупки работи Отворена постапка 30.07.2018 Друштво за завршни и занаетчиски работи во градежништвото  ИЗОЛАЦИЈА Дамјан Силјановски и др. ДОО 2.945.038,00
70. Набавка на услуги за изработка на веб страна услуги Барање за прибирање на понуди 29.06.2018 ДПТУ  ХИТ МЕДИА ДООЕЛ 11.092,00
79. Набавка на градежни работи за изградба на потпорен ѕид и поплочување на тротоар и улица Кукушка (реконструкција) работи Отворена постапка 31.07.2018 ДГТ Градба Промет  ДОО 803.460,82
100. Набавка на свежо цвеќе стоки Барање за прибирање на понуди 20.08.2018 Друштво за производство, трговија и транспорт ЦВЕТ 07 ЈОВАН ДООЕЛ 128.405,00
104 Набавка на градежни работи за изградба на водоводна линија ( интервенции ) работи Барање за прибирање на понуди 20.08.2018 ДТГУ Павер Трејд ДООЕЛ 298.540,00
68. Набавка на услуги за изработка на ревизија на урбанистички планови услуги Отворена постапка 12.07.2018 Друштво за урбанизам,проектирање и инженеринг Тектон ДООЕЛ

 

ИН ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДОО

 

ДГТП Перкан Проект ДООЕЛ

 

Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

767.198,00
93. Набавка на униформи и обувки за ППЕ стоки Барање за прибирање на понуди 27.08.2018 ДПТТУ Тади Текс  Вешков ДООЕЛ 463.268,00
98. Набавка на услуги за изработка на проектно техничка документација за регулација и уредување на речното корито на реката Луда Мара со спортско рекреативни содржини услуги Отворена постапка 27.08.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ 1.596.540,00
99. Набавка за организирање и изведба на пиротехнички огномет стоки Барање за прибирање на понуди 27.08.2018 ОГНОМЕТИКА ДОО Скопје 276.289,00
91 Набавка на градежни работи за Противпожарен дом Кавадарци- гаражи работи Отворена постапка 30.08.2018 Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛ – АПОСТОЛОВ ДООЕЛ Кавадарци 5.077.133,00
103 Набавка на услуги за изработка на основен сообраќен проект за режимот на сообраќајот за зонско паркирање на определени јавни површини во Општина Кавадарци услуги Отворена постапка 27.08.2018 Друштво за трговија и проектантски услуги 24 ИНГ ДООЕЛ 179.537,00
115 Набавка на пијалоци стоки Барање за прибирање на понуди 06.09.2018 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД Трајче ДООЕЛ 93.847,22
117 Набавка на услуги за регистација на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 07.09.2018 ТДТИА ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ узов-извоз Кавадарци 65.116,00
125 Набавка на мобилни фискални апарати стоки Барање за прибирање на понуди 30.08.2018 Друштво за компјутерски инженеринг и мултимедија ДАВИД КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ 80.169,00
88 Набавка на градежни работи за изградба на цвеќарници на Бул.Западен Булевар, Бул.Моша Пијаде и ул.Видое Смилевски работи Отворена постапка 07.08.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ 3.296.920,00
80 Набавка на градежни работи за реконструкција и проширување на Западен Булевар 2-ра фаза работи Отворена постапка 14.08.2018 Друштво за завршни и занаетчиски работи во градежништвото ИЗОЛАЦИЈА  Дамјан Силјановски и др.ДОО 14.848.641,00
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Набавка на информатичка опрема

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка на градежни работи за поплочување на тротоари на ул.Задругарска и Пиринска, споредна на Илинденска со фекална, атмосферска канализација  и водоводна линија, пристап на брза помош и концертна сала на ОМБУ Лазо Мицев, улици во населба Брушани-Тиквешко Езеро, проширување на Бул. Македонија

Стока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работи

Отворена постапка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отворена постапка

29.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018

 

 

 

 

11.09.2018

Друштво за производство, трговија и услуги ТРИНИТИ СИСТЕМИ ДООЕЛ

 

Друштво за производство, трговија и услуги БОКИ КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ

Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци

103.840,00

 

——————–

 

Дел 1- 70.350,00

Дел2-38.461,00

Дел3- 23.755,00

Дел4- 32.633,00

Дел5- 26.496,00

Дел6- 64.575,00

Дел7- 23.487,00

5.399.502,00

 

 

 

90 Набавка на градежни работи за изградба на нов пазар кај судот работи Отворена постпка 10.09.2018 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Кавадарци 3.249.686,90
112 Набавка на градежни работи за  реконструкција на спортска сала Партизан работи Отворена постапка 18.09.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 5.999.238,00
114 Набавка на услуги за извршување на стручни работи за безбедност при работа услуги Барање за прибирање на понуди 13.09.2018 Отворен граѓански универзитет за доживотно учење НЕГОТИНО- Неготино 106.306,4065
118 Набавка на услуги за осигурување на возила – дополнителна постапка услуги Барање за прибирање на понуди 07.09.2018 Национална групација за осигурување АД ОСИГУРУТЕЛНА ПОЛИСА Скопје 58.109,00
105 Набавка на електроматеријали за одржување на улично осветлување стоки Отворена постапка 17.09.2018 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛГРАД ДООЕЛ експот-импорт Неготино 522.808,00
110 Набавка на градежни работи за оградување на Спортски центар Јасмин работи Отворена постапка 18.09.2018 Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛ – АПОСТОЛОВ ДООЕЛ Кавадарци 2.867.117,00
109 Набавка на градежни работи за изградба на дел од главен колектор за отпадни води        К (1+995 до 2+272) до пречистителна станица работи Отворена постапка 28.09.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 2.728.182,00
94 Набавка на градежни работи за изградба на потпорни ѕидови работи Отворена постапка 01.10.2018 Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство СТОУН ФОРМ  ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија 3.943.103,87
106 Набавка на градежни работи за реконструкција на Градски Плоштад работи Отворена постапка 28.09.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 3.251.478,20
119. Набавка на услуги за привремени вработувања за потребите на Општина Кавадарци услуги Отворена постапка 26.09.2018 АПВ АНТОРИС- Скопје 3.369.999,00
 

 

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

Набавка на услуги за изработка на проектна документација на ниво на основен проект со сите фази, ревизија и потребни елаборати за изградба на пазар

 

 

 

 

 

 

 

услуги

 

 

 

 

 

 

 

Отворена постапка

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

Друштво за производство , трговија и услуги  ДИЗАЈН-ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

 

 

 

 

 

 

591.942,28

121 Набавка на градежни работи за изградба на кружен тек на раскрсница помеѓу ул.Западен Бул. И ул. 29-ти Ноември во Кавадарци работи Отворена постапка 17.10.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 17.488.999,00
134 Набавка на градежни работи за изградба на фекална и атмосферска канализација (интервенции) работи Барање за прибирање на понуди 25.10.2018 Друштво за производство, промет и услуги ЕЛИН-БИЛД КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани 482.907,00
129 Набавка на услуги за закупен медиумски простор на локални радија услуги Барање за прибирање на понуди 29.10.2018 Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДООЕЛ Кавадарци 49.560,00
138 Набавка на услуги за изработка на физибилити студија за финансиска и правна рамка за вршење на дејноста зонско паркирање во Општина Кавадарци од страна на ЈП Паркинг Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 22.10.2018 Центар за ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ Скопје 120.000,00