Категорија: Известувања

Известувања за спроведени постапки од Јавни набавки

Известувања за спроведени постапки од Јавни набавки

Известувања за спроведени постапки за 2020 година

 

Склучени договори

Реализирани договори

 

Известувања за спроведени постапки за 2019 година

169 Набавка на услуги за Привремени вработувања услуги Отворена постапка 30.01.2019 Приватна агенција за вработување МОТИВИ Скопје 13.000.000,00
162 набавка на услуги за изработка на проектно техничка документација со ревизија на комплетна инфраструктура за реконструкција на улица „Шишка“ од ул.„Видое Смилевски“ до ул.„27-ми Март“, проектно техничка документација со ревизија на комплетна инфраструктура за изградба во фази на улица „Западен Булевар-Коњски дупки“, проектно техничка документација со ревизија на локален пат од пат за село Ресава до Брана-Тиквеш услуги Отворена постапка 28.01.2019

 

 

 

 

 

 

29.01.2019

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2019

Друштво за проектирање, инженеринг, услуги и трговија ИНТ  ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ ДООЕЛ Битола

 

Друштво за проектирање, инженеринг, услуги и трговија ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје

 

Друштво за архитектонски дејности, надзор и инженеринг МБМ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје

261.493,00

 

 

 

 

 

 

 

404.976,00

 

 

 

 

 

 

 

 

522.362,4

164 Набавка на на работи за обнова , репрогамирање на светлосна семафорска сигнализација и воведување на линиска координација на раскрсница на дел од ул:Илинденска со ул: Цано Поп Ристов и спој со ул: 7 ми Септември и раскрсница ул: Гоце Делчев со Бул: Цветан Димов работи Отворена постапка 17.01.2019

 

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство,трговија и услуги КОНСТРУКТОР КОМ ДООЕЛ Кочани 3.525.217,00
174 Набавка на телевизори стоки Барање за прибирање на понуди 18.01.2019 Трговско друштво за производство, трговија, услуги, изведување на електрични мрежи и далеководи , електроводоводни инсталации, разни електрични мерења и испитувања и издавања на атести ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА ИНЖЕНЕРИНГ  ДООЕЛ Прилеп 28.084,00
176 Набавка на моторни бензини и дизел гориво стоки Барање за прибирање на понуди 05.02.2019 Друштво за трговија, транспорт и угостителство ЦРНА РЕКА ПЕТРОЛ ДООЕЛ Кавадарци 882.215,00
178 Набавка на услуги за одржување на локални патишта и улици во зимски услови услуги Отворена постапка 08.02.2019 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 1.500.000,00
179 Набавка на услуги за одржување на софтвер услуги Барање за прибирање на понуди 31.01.2019 Друштво за информатички инженеринг ЕДУСОФТ ДОО Скопје 34.975,00
5/2019 Набавка на услуги за квалитативна и квантитативна контрола на нафтени деривати

 

услуги Барање за прибирање на понуди 08.02.2019 ДКККС МАКИНПЕКТ ДОО 129.210,00
1/2019 Набавка на услуги за надзор над изградба на градби согласно Законот за градење услуги Барање за прибирање на понуди 26.02.2019 ДПИТУ МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје 1.400.000,00
4/2019 Набавка на услуги за миење на возила сопственост на Општина Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 13.02.2019 Сервис  Пајо дооел кавадарци 60.000,00
175/2018 Набавка на екстра лесно масло- 1 (ЕЛ-1) стоки Отворена постапка 04.03.2019 Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 835.946,00- Општина Кавадарци

1.860.000,00 –ОOУ”Д.А.Габерот”Кавадарци

1.922.000,00- ОOУ”С.Пинџур”

1.860.000,00 – ОOУ”Г.Делчев Кавадарци

2.170.000,00 –СОУ’’Ќ.С.Брко “ Кавадарци

2.480.000,00 –СОУ Гимназија Д.Даскалов – Кавадарци

2.170.000,00-СОЗШУ’’Ѓорче Петров’’- Кавадарци

3.720.000,00-ЈОУДГ Рада Поцева- Кавадарци

682.000,00 –ОМБУ Лазо  Мицев Рале- Кавадарци

13/ 2019 Набавка на градежни работи за изработка на атмосферска реѓетка на ул.1-ви Мај работи Барање за прибирање на понуди 27.02.2019 Друштво за производство, промет и услуги ЕЛИН-БИЛД КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани 154.155,20
9/ 2019 Набавка на услуги за проценка на недвижен имот услуги Барање за прибирање на понуди 01.03.2019 Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорѓи Џуровски ТП Ресен 242.976,00
17/ 2019 набавка на градежни работи за оградување и изградба на детски игралишта и други површини работи Барање за прибирање на понуди 11.03.2019 Дружтво за производство, промет и услуги ЕЛИН-БИЛД КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани 462.079,00
3/2019 јавна набавка на градежни работи за (фарбање и крпење) на објекти кои се утврдени како објекти од значење за општина Кавадарци работи Отворена постапка 20.03.2019 ДПТУ Метал Апостолов ДООЕЛ Кавадарци 5.135.339,35
10/2019 набавка на градежни работи за крпење на ударни дупки Работи Отворена постапка 12.03.2019 Друштво за производтство, трговија и услуги ОСД Кирил ДООЕЛ  Скопје 1.352.994,00
15/2019 Набавка на подароци за делегации стоки Барање за прибирање на понуди 14.03.2019 Друштво за услуги и трговија ДАКОМАК ДООЕЛ Кавадарци 149.659,40
23/2019 Набавка на услуги за регистрација на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 14.03.2019 ТДТИА ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ Кавадарци 41,649,28
22/2019 набавка на услуги за превентивно одржување на софтверски пакет за интегрирана електронска општина услуги Барање за прибирање на понуди 14.03.2019 Друштво за производство, промет и застапување МАКЕДОНСКИ БИЗНИС СИСТЕМИ ДОО Скопје 147,264,00
14/2019 Набавка на услуги за сервесирање, полнење и одржување наПП апарати услуги Барање за прибирање на понуди 14.03.2019 Друштво за трговија, услуги и производство СИГУРНОСТ ДП ДООЕЛ Скопје 80,000,00
16/2019 набавка на канцелариски материјал стоки Барање за прибирање на понуди 21.03.2019 Друштво за производство трговија, услуги  ОФИС МАРКЕТ ПЛУС ДООЕЛ Струмица 220.564,00
28/2019 Набавка на градежни работи за реконструкција и адаптација на дтска градинка во Возарци работи Барање за прибирање на понуди 21.03.2019 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕВРОГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци, василево 1.369.085,50
2/2019 Набвка на услуги за мобилна телефонија услуги Отворена постапка 25,03,2019 Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации Скопје 1.760.000,00
6/2019 Набавка на сообраќајни знаци стоки Барање за прибирање на понуди 26.03.2019 Друштво за проектирање и изведување во сообраќајот ВИАДУКТ ТРЕЈД ДООЕЛ Гостивар 396.857,76
32/2019 Набавка на услуги за изработка на налепници услуги Барање за прибирање на понуди 28.03.2019 Друштво за производство трговија туризам, угостителство и услуги ЧЕЈКОВ-ЗОЗ ДООЕЕЛ Кавадарци 299.661,00
26/2019 Набавка на тонери стоки Барање за прибирање на понуди 03.04.2019 ПМЕ ТЕХНИКА Касапинов Иле  Кавадарци 495.718,00
8/2019 Набавка на услуги за изработка на проекти услуги Отворена постапка 05.04.2019 Астрекс ДООЕЛ Скопје,

Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци,

ИН-ПУМА  Институт за урбанизам, сообрачај и екологија  ДОО Скопје, Градежен институт Македонија Скопје, Иванов Инженеринг ДООЕЛ Битола,

Еуро Роад Дизајн Груп ДОО Скопје,

Геомап Дизајн Доо Скопје, ГЕИНГ  Кребс  унд кифер интернешнл и др. ДОО Скопје,     Инт Глобал Инженеринг АВ ДООЕЛ Битола,    Мартин Инженеринг ДООЕЛ Скопје ,     Мбм Архитекти ДООЕЛ Скопје,    сивил Инженеринг доо Скопје,

Хидро Теја ДОО Битола,  Хидро Градежен Инженеринг ДОО Скопје

2.400.000,00
20/2019 Набавка на услуги за фиксна телефонија услуги барање за прибирање на понуди 03,04,2019 Македонски телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје 240.000,00
25/2019 Набвка на стоки за улично осветлување стоки Отворена постапка 03.04.2019 Друштво за производство,градежништво, трговија и услуги БИС-ИНЖЕНЕРИНГ  ДООЕЛ Скопје

 

Друштво за  градежништво и  трговија ЕЛТРА ДООЕЛ Скопје

 

Друштво за производство, трговија и инженеринг ЕЛИНГ ДОО Скопје

 

Друштво за производство,трговија и услуги ВЛАДУКО ДООЕЛ Скопје

1.000.000,00
30/2019 Набавка на стоки –аудио комуникациска опрема дигитални радио станици и дигитален предавател стоки барање за прибирање на понуди 02.05.2019 Трговско друштво  за производство, трговија и услуги ГИЗА КО ЕЛЕКТРОНИКА ДООЕЛ Скопје 655.825,00
36/2019 Набавка на градежни работи за изградба на потпорни  ѕидови  на ул.Ѓоре Брушански и ул. Февруарски поход работи барање за прибирање на понуди 02.05.2019 Друштво за градежништво, планирање, проектирање, изведба и надзор МУЛТИ ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Кавадарци 689.281,66
33/2019 Набавка на услуги за интернет и телевизија услуги барање за прибирање на понуди 27.03.2019 Трговско радио дифузно друштво- оператор на кабловска мрежа ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци 129.918,00
29/2019 Набавка на градежни работи за реконструкција на кроввови работи Отворена постапка 02.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2019

Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕВРОГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ  Василево

 

Друштво за производство, промет и услуги ИБО ПОД увоз извоз ДООЕЛ Прилеп

 

Друштво за производство, градежништво, инженеринг, тргвија на големо и мало увоз- извоз и услуги МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Битола

1.134.853,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.535.014,80

 

 

 

 

 

 

 

805.175,36

24/2019 Набавка на услуги за осигурување на возила сопственост на Општина кавадарци услуги барање за прибирање на понуди 29.03.2019 Национална  групација за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје 110.490,02
18/2019 Набавка на градежни работи за изградба на катна гаража АН работи Отворена постапка 03.05.2019 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 22.994.777,00
27/2019 Набавка на градежни работи за асфалтирање на улици во Општина Кавадарци работи Отворена постапка 03.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2019

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

Друштво за градежништво и трговија Градба Промет ДОО Кавадарци

 

Друштво за производство, услуги и трговија ВЕ- ГРУПА ДООЕЛ Радовиш

 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛЕ – ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ ДОО Штип

 

Друштво за градежништво и трговија Градба Промет ДОО Кавадарци

 

Друштво за градежништво и трговија Градба Промет ДОО Кавадарци

 

Друштво за градежништво и трговија Градба Промет ДОО Кавадарци

 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛЕ – ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ ДОО Штип

 

Друштво за производство, трговија и услуги КОЛЕ – ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ ДОО Штип

 

6,896,827,00

 

 

 

 

 

 

1.476.965,00

 

 

 

 

 

 

 

2.089.531,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599.924,00

 

 

 

 

 

 

1.724.650,00

 

 

 

 

 

 

3.569.983,80

 

 

 

 

 

 

2.879.633,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

507.400,00

35/2019 Набавка за изведување на градежни работи на фекална, атмосферска канализација и водоводна линија( интервенции) работи барање за прибирање на понуди 11.04.2019 Дружтво за производство, промет и услуги ЕЛИН-БИЛД КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани 1.660.083,00
42/2019 Набавка на материјали со специјлална намена за ППЕ Кавадарци стоки барање за прибирање на понуди 10.05.2019 Трговско друштво за промет и услуги ФОРЕС ДООЕЛ Скопје 107.380,00
43/2019 Набавка на заштитна опрема за ППЕ стоки барање за прибирање на понуди 10.05.2019 Трговско друштво за промет и услуги ФОРЕС ДООЕЛ Скопје 200.360,00
39/2019 Набавка на градежни работи за асфалтирање на паркинг Благој Крстиќ (позади Тинекс), ул.Тошо Велков Пепето и ул. Гоце Делчев – крак работи Отворена постапка 21.05.2019 ДЗЗР во градежништвото ИЗОЛАЦИЈА ДОО Скопје 4.677.345,00
46/2019 Набавка на прехранбени производи стоки барање за прибирање на понуди 16.05.2019 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД Трајче ДООЕЛ  Кавадарци 93.605,00
41/2019 Набавка на услуги за лабораториски испитувања услуги барање за прибирање на понуди 30.05.2019 Градежен институт Македонија Скопје 299.999,00
44/2019 Набавка на услуги за изработка на софтвер за пријава за упис во градинка, за иницијативи, електронско пополнување на барања на услугите за граѓаните услуги барање за прибирање на понуди 14.05.2019 Друштво за трговија и компјутерски услуги Интелегент Нетворк Солушн Скопје 273.000,00
38/2019 Набавка на услуги за печатење на материјали услуги барање за прибирање на понуди 03.06.2019 Заштитно друштво печатница Графо Пром Битола 418.645,00
47/2019 Набавка на опрема за воспоставување на електронски систем за видео надзор на главните сообраќајници во градот стоки Отворена постапка 31.05.2019 Друштво за производство, трговија и услуги СЕКТРОН Скопје 4.244.029,00
19/2019 Набавка на градежни работи за поплочување на улици, тротоари и други јавни површини работи Отворена постапка 03.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019

 

 

 

 

 

03.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.2019

Друштво за градежништво,  итрговија  ГРАДБА  ПРОМЕТ Кавадарци

 

Друштво за трговија , градежништво и услуги ПАВЕР ТРЕЈД Кавадарци

 

Друштво за градежништво, трговија и услуги РМК ГРАДБА АС ДООЕЛ с.Цветово – Студеничани

 

Друштво за трговија , градежништво и услуги ПАВЕР ТРЕЈД Кавадарци

 

Друштво за трговија  и услуги АС МАШИНИ кавадарци

 

Друштво за градежништво, трговија и услуги РМК ГРАДБА АС ДООЕЛ с.Цветово – Студеничани

 

Друштво за градежништво, трговија и услуги РМК ГРАДБА АС ДООЕЛ с.Цветово – Студеничани

Дел1-5.076.146,00

 

 

 

 

 

 

Дел3- 1.620.039,70

 

 

 

 

Дел4 –

2.676.419,00

 

 

 

 

 

 

 

Дел5- 985,344,84

 

 

 

 

 

 

Дел6- 2.698.658,80

 

 

 

 

Дел7- 314.564,00

 

 

 

 

 

 

 

Дел8- 1.138.445,00

45/2019 Набавка на градежни работи за поплочување на партерно уредување на парк полиција, тротоар на ул.7-ми Септември и реконструкција на партер ул. Илинденска во Општина Кавадарци работи Отворенапостапка 07.06.2019 Друштво за тргговија, производство и проектирање ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје 3.026.990,00
49/2019,

 

00534/2019

Набавка на градежни работи за поплочување и асфалтирање во села работи Поедноставена отворена постапка 28.06.2019 Друштво за градежништво, производство, трговија на големо и мало и услуги ПАТИОМОНТ ДООЕЛ Кавадарци 1.637.530,00
12/2019 Набавка на стоки – електрична енергија стоки Отворена постапка 24.06.2019 Друштво за трговија и услуги  ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДООЕЛ Скопје 18.150.000,00
00471/2019, 40/2019, 13-2342 Набавка на градежни работи за  поплочување на улици и тротоари и изградба на потпорен ѕид на ул. Ќиро Арсов во МЗ Ваташа работи Отворена постапка 11.07.2019 Друштво за градежништво и трговија Градба промет ДОО Кавадарци 1.444.827,00
00786/2019,55/2019,13-2566 Набавка на градежни работи за асфалтирање и реконструкција на локален пат и улица во с.Дреново работи Поедноставена отворена постапка 12.07.2019 Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 992.500,00
00471/2019, 40/2019, 13-2342 Набавка на градежни работи за поплочување на улици и тротоари и изградба на потпорен ѕид на ул. Ќиро Арсов  во МЗ Ваташа  работи Отворена постапка 11.07.2019 Друштво за градежништво и трговија Градба промет ДОО Кавадарци 1.444.827,00
00538/2019,48/2019,13-2343 Набавка на услуги за осигурување на имот услуги Набавка од мала вредност 07.06.2019 Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуранс Груп Скопје 29.788,47
00779/2019,54/2019,13-2567 Набавка на стоки – изнајмување на мобилни тоалетни кабини стоки Набавка од мала вредност 03.06.2019 Друштво за трговија и услуги МСС- МОБИЛЕН  САНИТАРЕН СЕРВИС ДООЕЛ Скопје 359.560,00
01970/2019,61/2019,13-3106 Набавка на услуги за размена на податоци – платни информации услуги Набавка од мала вредност 27.06.2019 Клириншка куќа клириншки интербанкарски системи АД Скопје 108.560,00
00585/2019,50/2019, 13-2345 Набавка на услуги за терестична дезинсекција и ларвицидно третирање против комарци и дератизација услуги Набавка од мала вредност 21.06.2019 Друштво за производство, градежништво, инженеринг, трговија и услуги ЛИСА-КОМ МС ДООЕЛ Кавадарци Дел 1- 51.159,00

Дел2- 76.464,00

00763/2019, 52/2019, 13-2568 Набавка на стоки – изнајмување на опрема за озвуување и осветлување на настани стоки Набавка од мала вредност 06.06.2019 Целестион  Златко  Кирило Поп –Ангелов Кавадарци 199.184,00
00599/2019,51/2019,13-2345 Набавка на градежни работи за поплоување на ул.Владимир Назор и партерно уредување на ул.Смилица работи Набавка од мала вредност 21.06.2029 Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 702.596,00
02399/2019, 58/2019, 13-3180 Набавка на услуги за изнајмување на оптичко влакно за save city мрежна инфраструктура услуги Набавка од мала вредност 15.07.2019 Трговско радио дифузно друштво- оператор на кабловска мрежа ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци 259.552,00
01916/2019,56/2019,13-2894 Набавка на средства за хигиена стоки Набавка од мала вредност 17.07.2019 Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНУОР ДООЕЛ Кочани 38.421,00
02413/2019, 62/2019, 13-3218 Набавка на информатичка опрема, мултифункциски уреди и лиценциран софтвер стоки Набавка од мала вредност 19.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

23.07.2019

Друштво за производство, услуги и трговија БОКИ – КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ Струмица     Друштво за производство, трговија и услуги ТРИНИТИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје

 

188.190,00 дел 1

 

 

 

 

 

 

 

 

20.178 дел 2

03582/2019, 69/2019, 13-3584 Набавка на витло со механизиран погон стоки Набавка од мала вредност 24.07.2019 Друштво за производство, трговија и услуги АВТОМАТИКА   ДООЕЛ Кавадарци 99.710,00
02073/2019, 58/2019, 13-3043 Набавка на пригодни плакети, пехари, медалји, сувенири стоки Набавка од мала вредност 17.07.2019

 

 

 

 

 

 

 

30.07.2019

Друштво за производство, трговија и услуги АДРИА БЕВЕРАГЕС ДОО Охрид

 

Друштво за производство, трговија и услуги КОНТУРА ДОО Скопје

115.050,00

 

 

 

 

 

 

 

 

43.793,00

03149/2019, 64/2019, 13-3456 Набавка на градежни работи за изградба на тротоар на Западен булевар работи Набавка од мала вредност 06.08.2019 Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 670.264,00
03922/2019, 65/2019, 13-3508 Набавка на услуги за интернет пристап до електронска база на податоци – закони и подзаконски акти услуги Набавка од мала вредност 08.08.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2019

Трговско друштво Агенција во приватна сопственост за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје

 

Друштво  за консултантски услуги  АЦТ! ДОО Скопје

Дел1 – 21.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дел2 – 21.500,00

03782/2019, 13-3681 Набавка на градежни работи за присилно административно извршување, присилно уривање, отстранување и расчистување работи Набавка од мала вредност 21.08.2019 Солас Екс- ИМ ДООЕЛ Скопје 149.999,24
04258/2019, 71/2019, 13-3860 Набавка на огревен материјал- пелети стоки Набавка од мала вредност 21.08.2019 Друштво за производство, трговија и услуги ГРАЦИЈА ПРОМ Стојанов Кирил ДООЕЛ Кавадарци 71.663,00
04420/2019, 13-3857,72/2019 Набавка на услуги за одржување на мрежна опрема, сервер, лаптоп  и десктоп комјутери услуги Набавка од мала вредност 20.08.2019 Друштво за производство, трговија и услуги КОДЕКС КОМПЈУТЕРИ ДОО Кавадарци 118.000,00
05199/2019,83/2019 13-4026 Набавка на услуги за изработка на функционална анализа услуги Набавка од мала вредност 21.08.2019 ДТКУУ ВЕЛ – ДОМ ДООЕЛ Велес 69.207,00
03502/2019, 87/2019, 13-3265 Набавка на услуги за изработка на софтвер за финснсии (ЕРП Решение) услуги Поедноставена отворена постапка 20.08.2019 Друштво за производство, трговија и услуги КОДЕКС КОМПЈУТЕРИ ДОО Кавадарци 1.764.000,00
04592/2019, 75/2019, 13-3858, Набавка на пумпа за нечиста вода, агрегат и дуга опрема за ППЕ стоки Набавка од мала вредност 29.08.2019 Друштво за производство, градежништво,  услуги и трговија МАРТИН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 159.123,00
04562/2019, 81/2019, 13-3900 Набавка за организирање и изведба на пиротехбички огномет стоки Набавка од мала вредност 30.08.2019 Друштво за трговија и услуги ОГНОМЕТИКА ДОО Скопје 276745,00
05477/2019,  85/2019, 13-4187 Набавка на градежни работи за изградба на фекална канализација за населено место Раец-крак 1 фаза 2, Општина Кавадарци работи Поедноставена отворена постапка 16.09.2019 Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје 2.000.611,00
04930/2019,67/2019, 13-4077 Набавка на услуги за одржување на улична расвета услуги Набавка од мала вредност 06.09.2019 Друштво со трговија, градежништво и услуги ПАВЕР ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци 500.000,00
04793/2019, 13-3981,80/2019 Набавка на градежни работи за поплочување на ул.перо Видев и тампонирање на ул. Младост и ул.Бел Камен работи Поедноставена отворена постапка 11.09.2019

 

 

 

 

 

 

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2019

Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ Кавадарци

 

Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ Кавадарци

 

Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ Кавадарци

1.049.277.24

 

 

 

 

 

 

 

1.166.021,00

 

 

 

 

 

 

 

419.956,10

 

Известувања за спроведени постапки за 2018 година

 

Број на оглас Предмет на договор Вид на договор Вид на постапка Датум на договор Носител на набавка Вредност на договорот
110

 

 

Набавка на моторно гориво за моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци Стока Отворена постапка 18.01.2018 Друштво за трговија, транспорт и угостителство Црна Река Петрол 1.595.747 денари
116 Договор за надзор за вршење на градежни работи Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инжинеринг ДООЕЛ Кавадарци 600.000 денари
115 Набавка на услуги за имплементација на систем за управување со квалитет согласно стандардот ИСО 9001:2015 Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Друштво за консалтинг и информатички инжинеринг НЕТ –БИТ ДОО Скопје 59.000 денари
113 Набавка на услуги за процена на недвижен имот Услуги Барање за прибирање на понуди 18.01.2018 Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорѓи  Џункоцски ТП Ресен 252.720 денари
16 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за Пожарен Дом Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 22.03.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци 116.820 денари

 

21 Набавка на услуги за изработка на техничка документација за изградба на паркинг простор во централно градско подрачје на КП бр.11968 КО Кавадарци град услуги Барање за прибирање на понуди 22.03.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци 173.838 денари
12 Договор за изведување на градежни работи за поплочување на улици и тротоари во села работи Отворена постапка 11.04.2018 Друштво со трговија, градежништво и услуги Павер Трејд  ДООЕЛ 2.598.660 денари
             
11 Договор за јавна набавка на услуга за лабораториски  испитувања Услуги Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 Друштво за градежништво, промет и услуги Геинг Кребс  унд Кифер Интернешнл и др. ДОО 799.999,88 денари
1 Договор за миење на службените возила на Општина Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 21,02.2018 Друштво за трговија, сервис и услуги Сервис Пајо ДОЕЕЛ 70.800,00 денари
9 Набавка на градежни работи за оградување и изградба на детски игралишта и други површини работи Барање за прибирање на понуди 27.03.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ  Кавадарци 732.190,00 денари
17 Набавка на услуги за изработка на техничка документација (основен проект комплет со сите фази) за изградба на нова детска градинка во Кавадарци и партерно уредување на дворно место услуги Барање за прибирање на понуди 05.04.2018 Друштво за трговија и услуги БИЛД УРБАН  ДООЕЛ Скопје 259.600,00 денари
4. Печатење на материјали

Дел 1Набавка на услуги за печатење на туристичка фото брошура –

Дел 2- Набавка на услуги за печатење на обрасци –

Дел 3- Набавка на услуги за печатење на општинско јавно гласило –

Дел 4-Набавка на услуги за печатење на  Брошура –

Дел 5- Набавка на услуги за печатење на туристичка карта на Општина Кавадарци –

Дел 6 – Набавка на услуги за печатење на кеси за протоколарни подароци со лого- 20.000,00 денари без ддв

 

услуги Барање за прибирање на понуди  

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

04.04.2018

 

 

 

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

30.03.2018

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

 

Заштитно друштво печатница ГРАФО ПРОМ Битола ДООЕЛ

 

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

Трговско Друство за вработување на инвалидни лица промет и услуги ГЕНЕКС ДООЕЛ Кочани

 

За дел 1   -61.065,00 денари

 

 

 

 

 

За дел 2 –  208.046 денари

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За дел 4 – 44.840 денари

 

 

 

 

За дел 5  -38.114 денари

 

За дел 6-13.216,00 денари

3 Набавка на услуги за информирање, снимање и емитување на електронски медиуми услуги Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци Дел 1 – 825.528,00 денари
7. Набавка на материјали за специјална намена за ППЕ кавадарци стоки Барање за прибирање на понуди 05.03.2018 Друштво за трговија, услуги , производство и транспорт ГЕМА ПЛАСТ-БОБИ ДООЕЛ Росоман 39.990,02 денари
18. Набавка на услуги за регистрација на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 29.03.2018 ТДТИА ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ увоз-извоз Кавадарци 26.643,22 денари

 

22. Набавка на материјали за ОСБС стоки Барање за прибирање на понуди 14.03.2018 ДПТТУ Дирикон ДООЕЛ Кавадарци Дел 1

30.163 денари

 

Дел2

46.869  денари

25 Набавка на тонери, кертриџи и драм единици за LASER и INKJET  уреди стоки Барање за прибирање на понуди 02.04.2018 ПМЕ  ТЕХНИКА Касапинов Иле Кавадарци 586.814 денари
33 Набавка на услуги за осигурување на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 02.04.2018 АД ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ  Скопје 170.811 денари
 

23

 

Набавка на електрични колички за хендикепиранни лица

 

стоки

 

Барање за прибирање на понуди

 

04.04.2018

 

Центар за тика ортотика и протетика СЛАВЕЈ  АД Скопје

 

Дел 1

250.000 денари

 

Дел2

125.000 денари

10 Набавка на градежни работи за изградба  на атмосферска канализација на ул.Пионерска работи Барање за прибирање на понуди 11.04.2018 Друштво за производство, промет и услуги СТЕНТОН ГРАДБА ДОО 1.060.473 денари
15 Набавка на градежни работи за поплочување на ул. Галишка, Никола Минчев-тротоар, Ѓ.Соколов, Блажо Алексов, Партизанска- поплоцување на тротоари, Божо Димов- поплочување на тротоар, Божо Димов- поплочување на улица, Илинденска- поплочување на пашачка стаза, Бул.Моша Пијаде тротоар пред градинка, Западен булевар –тротоар кај спортска сала. работи Отворена постапка 19.04.2018

Анекс  рок до 25.06.2019

Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 5.378.812,00 денари

Анекс  рок до 25.06.2019

13 Набавка на градежни работи за поплочување на улица Боро Ваташки, ул.Данко Дафков, ул.27 Март,партерно уредување околу фонтана во с.Глишиќ,ул.ДАГ тротоар,тротоар на ул.Дисанска,ул.М.Џ.Џ спој со Клинска, Клинска,Лазо Асијата поплочување и бетонирање,ул.12 Другари,Диме Поп Атанасов, ул.Браќа Џунови -тротоар работи Отворена постапка 20.04.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ 4.571.010,00 денари
43 Договор за изведување на градежни работи за осветлување на кружен тек на ул. Блажо Алексов работи Барање за прибирање на понуди 30.04.2018 ДТГУ  Павер Трејд ДООЕЛ 178.522,00 денари
34 Набавка на пијалоци стоки Барање за прибирање на понуди 18.04.2018 ДТПУ Травис ДООЕЛ Уувоз-извоз 79.579,00 денари
39 Набавка на подароци за делегација стоки Барање за прибирање на понуди 24.04.2018 Друштво за услуги и трговија ДАКОМАК ДООЕЛ 99.730,00 денари
32 Набавка на услуги за сервисирање и одржување на принтери и копир машини услуги Барање за прибирање на понуди 12.04.2018 Прецизна механика и електроника ТЕХНИКА Касапинов Иле 90.000,00 денари
5 Набавка на градежни работи за оградување на детска градинка работи Барање за прибирање на понуди 07.03.2018 ДПТУ Метал Апостолов- ДООЕЛ 431.986,00 денари
 

 

 

37

 

 

 

Набавка на батерија за хидрауличен комбиниран уред за спасување (сечење, растегнување и влечење)

 

 

 

стоки

 

 

 

Барање за прибирање на понуди

 

 

 

17.04.2018

 

 

 

Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ – ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО

 

 

 

34.928,00 денари

44 Набавка на услуги за изработка на елаборат за одредување на границите на заштитна зона, заштитни мерки и други услови за водите наменети за консумирање од страна на извор Лукар Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 23.04.2018 Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД 299.720,00 денари
26 Набавка на услуги за изработка на проектна документација на ниво на основен проект за потпорни конструкции во Општина Кавадарци услуги Отворена постапка 30.04.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ 204.927,00 денари
8 Набавка на градежни работи за асфалтирање (реконструкција) на улици работи Отворена постапка 08.05.2018 ДЗЗР во градежништвото ИЗОЛАЦИЈА Дамјан Силјаноски и други ДОО 14.956.399,70
38 Набавка на услуги за интернет пристап до електронска база на податоци – закони и подзаконски акти услуги Барање за прибирање на понуди 23.04.2018 Трговско друштво Агенција во приватна сопственост  за интелектуални услуги АКАДЕМИК ДООЕЛ СКОПЈЕ 7.750,24
48 Набавка на градежни работи за реконструкција на мост во Ваташа работи Барање за прибирање на понуди 04.05.2018 Друштво  за производство трговија  и услуги Неделко Илија Шикловски  ШИКИ увоз- извоз 159.890,00
45 Набавка на инструмент за мерење на бучава стоки Барање за прибирање на понуди 11.05.2018 Друштво за производство, промет, посредување и услуги ТЕХНОПРОМЕТ Владимир ДООЕЛ 147.884,00
55 Набавка на метални сталажи во архив на Општина Кавадарци стоки Барање за прибирање на понуди 11.05.2018 ДПТУ Метал Апостолов ДООЕЛ увоз- извоз Кавадарци 137.795,00
35 Набавка на услуги за печатење на општинско јавно гласило ИНФОРМАТОР услуги Барање за прибирање на понуди 10.05.2018 Заштитно друштво печатница ГРАФО ПРОМ Битола ДООЕЛ 217.120,00
40 Набавка на услуги за осигурување на имот услуги Барање за прибирање на понуди 08.05.2018 Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР- Виена Иншуранс Груп Скопје 128.395,00
 

41

 

Набавка на услуги за изработка на извештај за стратегиска оцена на животната средина

 

услуги

 

Барање за прибирање на понуди

 

14.05.2018

 

ДГПУ ГЕИНГ Крепс унд Кифер Интернешнл и др.ДОО

 

64.900,00

42 Набавка на услуги  за пишан превод на документација од македонски на англиски јазик и обратно  за потребите на Општина Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 14.05.2018 Друштво за странски јазици и компјутери ЛОГОС ПЛУС АБЦ ДООЕЛ 100.000,00
43 Набавка на IT опрема и електрични апарати за потребите на ППЕ Кавадарци Стоки Барање за прибирање на понуди 11.05.2018

11.05.2018

Трговско друштво за вработување на инвалидни лица- заштитно друштво за производство,трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ 31.848,00 дел 2

28.320,00  дел 3

105 Набавка на екстра лесно масло за домаќинството – 1 (ЕЛ-1) стоки Отворена  постапка 16.02.2018 Друштво за производство, промет и услуги СУПЕРТРЕЈД ДОО увоз- извоз 714.241,00- Општина Кавадарци

1.339.201,00 –ОOУ”Д.А.Габерот”Кавадарци

1.400.000,00- ОOУ”С.Пинџур”

1.200.000,00 – ОOУ”Г.Делчев Кавадарци

1.500.000,00 –СОУ’’Ќ.С.Брко “ Кавадарци

1.500.000,00 –СОУ Гимназија Д.Даскалов – Кавадарци

1.500.000,00-

СОЗШУ’’Ѓорче Петров’’- Кавадарци

2.455.203,00-

ЈОУДГ Рада Поцева- Кавадарци

491.041,00 –ОМБУ Лазо  Мицев Рале- Кавадарци

 

63 Набавка на услуги за размена на податоци платни информации услуги Барање за прибирање на понуди 17.05.2018 Клириншката куќа  КИБС АД 108.560,00
56 Набавка на средства за одржување на хигиена стоки Барање за прибирање на понуди 16.05.2018 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД  Трајче ДООЕЛ увоз -извоз 157.981,00
24 Набавка на градежни работи за присилно административно извршување, присилно уривање, отстранување и расчистување работи Барање за прибирање на понуди 15.05.2018 Солакс Екс- ИМ ДООЕЛ 150.000,00
29 Набавка на информатичка опрема стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за производство,услуги и трговија БОКИ- КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз – извоз

 

Трговско друштво ЕВИ ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ ДООЕЛ

83.160,00- дел 1

252.067,00 –дел 2

15.593,00- дел4

 

 

 

 

157.422,00-  дел 3

50 Набавка на мебел за ППЕ стоки Барање за прибирање на понуди 14.05.2018

 

 

14.05.2018

Занаетчија РБ- Петров- Дизајн

 

ДПТУ Метал Апостолов ДООЕЛ

126.420,00 дел 1

 

 

177.944,00 дел 2

58 Набавка на услуги за одржување на јавно осветлување услуги Барање за прибирање на понуди 31.05.2018 Друштво со трговија, градежништво и услуги ПАВЕР ТРЕЈД ДООЕЛ 1.000.000,00
52 Набавка на електроматеријали стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛГРАД ДООЕЛ 591.805,00
36 Набавка, транспорт и монтажа на сообраќајни знаци и знаци со лед диоди стоки Барање за прибирање на понуди 22.05.2018

 

 

 

 

 

22.05.2018

Друштво за трговија и услуги во сообраќајот ВИА СИГНАЛ ДООЕЛ

 

Друштво за проектирање и изведување во сообраќајот ВИАДУКТ ТРЕЈД ДООЕЛ

221.371,00

 

 

 

 

 

62.030,00

 

57 Набавка на прехрамбени производи стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД Трајче ДООЕЛ 81.103,00
60 Набавка на услуги за фотокопирање услуги Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 Друштво за трговија, услуги и транспорт ФОТО ЕКСПРЕС ДОО 300.000,00
14. Конкурс за избор на идејно решение за пренамена  на дел од градски плоштад во Кавадарци(амфитеатар и голема фонтана) подобрување на осветлувањето како и дополнување на плоштадот со зеленило и урбана опрема Услуги – идејно решение Конкурс за избор на идејно решение 26.04.2018

 

 

26.04.2018

Даниела Клинчарова

Ирена     Трајкова

22.500,00

 

22.500,00

61. Набавка на материјали за ситни поправки за тековно одржување на Општинската зграда стоки Барање за прибирање на понуди 08.06.2018

08.06.2018

08.06.2018

Друштво за услуги и трговија ДАКОМАК ДООЕЛ 62.540,00 дел 2

5.546,00 дел 3

11.782,00 дел 4

54. Набавка за одржување на светлосна семафорска сигнализација стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018 ТДПЕАИ  Електро Софт Инжинеринг ДОО 297.360,00
47. Набавка на градежни работи за изградба на атмосферска канализација на ул.Дисанска работи Барање за прибирање на понуди 08.06.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 706.820,00
49. Набавка на маркетинг услуги услуги Барање за прибирање на понуди 11.06.2018 Друштво за маркетинг услуги ИНОВАТИВА ГРУП ДОО 790.010.00
53. Набавка на градежни работи за асфалтирање на атлетска патека Јасмин Работи Отворена постапка 12.06.2018 ДГТ Градба Промет ДОО 2.528.799,00
59. Набавка на плакети, хартиени благодарници и сувенири (филиграни) стоки Барање за прибирање на понуди 28.05.2018

 

 

 

 

 

28.05.2018

Друштво за производство, трговија и услуги КОНТУРА ДОО

 

Друштво за производство, трговија и услуги САТ ТРЕЈД ДООЕЛ

75.638,00

 

 

 

 

70.800,00

71. Набавка на опрема за ППЕ стоки Барање за прибирање на понуди 19.06.2018

 

 

 

19.06.2018

Трговско друштво СИНПЕКС ДОО

 

Трговско друштво СИНПЕКС ДОО

 

30.680,00

 

 

 

15.340,00

67. Одржување на ИТ опрема услуги Барање за прибирање на понуди 29.06.2018 Кодекс Компјутери ДОО 53.100 ,00дел 1

29.500,00 дел 2

29.500,00 дел 3

23.600,00 дел 4

23.600,00 дел 5

69. Набавка на софтверски лиценци стоки Барање за прибирање на понуди 11.07.2018 Друштво за информатичка технологија НЕКСТСЕНС 144.108,00
64. Набавка на канцелариски материјал стоки Барање за прибирање на понуди 05.07.2018 Друштво за производство,трговија и услуги ОФИС МАРКЕТ  ПЛУС 354.199,00
86. Набавка на систем за евиденција на работно време стоки Барање за прибирање на понуди 06.07.2018 Друштво за компјутерски инженеринг, трговија и услуги СИНС СИСТЕМИ ДООЕЛ 42.731,00
82. Набавка на браварски  материјали стоки Барање за прибирање на понуди 29.06.2018 Друштво за трговија и услуги ДАКОМАК ДООЕЛ 17.730,00
74. Набавка на градежни работи за уредување на плац за лимени гаражи работи Отворена постапка 18.07.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 3.963.376,00
78. Набавка на градежни работи за асфалтирање на ул.Тоде мајсторчев (реконструкција) работи Отворена постапка 23.07.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО 688.768,36
65. Набавка на патнички моторни возила стоки Отворена постапка 24.07.2018 ДТГМПОПМВУ Јосифов ДООЕЛ 2.549.999,00
85. Набавка на градежни работи за крпење на ударни дупки работи Отворена постапка 30.07.2018 Друштво за завршни и занаетчиски работи во градежништвото  ИЗОЛАЦИЈА Дамјан Силјановски и др. ДОО 2.945.038,00
70. Набавка на услуги за изработка на веб страна услуги Барање за прибирање на понуди 29.06.2018 ДПТУ  ХИТ МЕДИА ДООЕЛ 11.092,00
79. Набавка на градежни работи за изградба на потпорен ѕид и поплочување на тротоар и улица Кукушка (реконструкција) работи Отворена постапка 31.07.2018 ДГТ Градба Промет  ДОО 803.460,82
100. Набавка на свежо цвеќе стоки Барање за прибирање на понуди 20.08.2018 Друштво за производство, трговија и транспорт ЦВЕТ 07 ЈОВАН ДООЕЛ 128.405,00
104 Набавка на градежни работи за изградба на водоводна линија ( интервенции ) работи Барање за прибирање на понуди 20.08.2018 ДТГУ Павер Трејд ДООЕЛ 298.540,00
68. Набавка на услуги за изработка на ревизија на урбанистички планови услуги Отворена постапка 12.07.2018 Друштво за урбанизам,проектирање и инженеринг Тектон ДООЕЛ

 

ИН ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДОО

 

ДГТП Перкан Проект ДООЕЛ

 

Друштво за производство, трговија и услуги ИВАНОВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ

767.198,00
93. Набавка на униформи и обувки за ППЕ стоки Барање за прибирање на понуди 27.08.2018 ДПТТУ Тади Текс  Вешков ДООЕЛ 463.268,00
98. Набавка на услуги за изработка на проектно техничка документација за регулација и уредување на речното корито на реката Луда Мара со спортско рекреативни содржини услуги Отворена постапка 27.08.2018 ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ 1.596.540,00
99. Набавка за организирање и изведба на пиротехнички огномет стоки Барање за прибирање на понуди 27.08.2018 ОГНОМЕТИКА ДОО Скопје 276.289,00
91 Набавка на градежни работи за Противпожарен дом Кавадарци- гаражи работи Отворена постапка 30.08.2018 Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛ – АПОСТОЛОВ ДООЕЛ Кавадарци 5.077.133,00
103 Набавка на услуги за изработка на основен сообраќен проект за режимот на сообраќајот за зонско паркирање на определени јавни површини во Општина Кавадарци услуги Отворена постапка 27.08.2018 Друштво за трговија и проектантски услуги 24 ИНГ ДООЕЛ 179.537,00
115 Набавка на пијалоци стоки Барање за прибирање на понуди 06.09.2018 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД Трајче ДООЕЛ 93.847,22
117 Набавка на услуги за регистација на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 07.09.2018 ТДТИА ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ узов-извоз Кавадарци 65.116,00
125 Набавка на мобилни фискални апарати стоки Барање за прибирање на понуди 30.08.2018 Друштво за компјутерски инженеринг и мултимедија ДАВИД КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ 80.169,00
88 Набавка на градежни работи за изградба на цвеќарници на Бул.Западен Булевар, Бул.Моша Пијаде и ул.Видое Смилевски работи Отворена постапка 07.08.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ 3.296.920,00
80 Набавка на градежни работи за реконструкција и проширување на Западен Булевар 2-ра фаза работи Отворена постапка 14.08.2018 Друштво за завршни и занаетчиски работи во градежништвото ИЗОЛАЦИЈА  Дамјан Силјановски и др.ДОО 14.848.641,00
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Набавка на информатичка опрема

 

 

 

 

 

 

 

 

Набавка на градежни работи за поплочување на тротоари на ул.Задругарска и Пиринска, споредна на Илинденска со фекална, атмосферска канализација  и водоводна линија, пристап на брза помош и концертна сала на ОМБУ Лазо Мицев, улици во населба Брушани-Тиквешко Езеро, проширување на Бул. Македонија

Стока

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работи

Отворена постапка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отворена постапка

29.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2018

 

 

 

 

11.09.2018

Друштво за производство, трговија и услуги ТРИНИТИ СИСТЕМИ ДООЕЛ

 

Друштво за производство, трговија и услуги БОКИ КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ

Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци

103.840,00

 

——————–

 

Дел 1- 70.350,00

Дел2-38.461,00

Дел3- 23.755,00

Дел4- 32.633,00

Дел5- 26.496,00

Дел6- 64.575,00

Дел7- 23.487,00

5.399.502,00

 

 

 

90 Набавка на градежни работи за изградба на нов пазар кај судот работи Отворена постпка 10.09.2018 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕР ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Кавадарци 3.249.686,90
112 Набавка на градежни работи за  реконструкција на спортска сала Партизан работи Отворена постапка 18.09.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 5.999.238,00
114 Набавка на услуги за извршување на стручни работи за безбедност при работа услуги Барање за прибирање на понуди 13.09.2018 Отворен граѓански универзитет за доживотно учење НЕГОТИНО- Неготино 106.306,4065
118 Набавка на услуги за осигурување на возила – дополнителна постапка услуги Барање за прибирање на понуди 07.09.2018 Национална групација за осигурување АД ОСИГУРУТЕЛНА ПОЛИСА Скопје 58.109,00
105 Набавка на електроматеријали за одржување на улично осветлување стоки Отворена постапка 17.09.2018 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛГРАД ДООЕЛ експот-импорт Неготино 522.808,00
110 Набавка на градежни работи за оградување на Спортски центар Јасмин работи Отворена постапка 18.09.2018 Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛ – АПОСТОЛОВ ДООЕЛ Кавадарци 2.867.117,00
109 Набавка на градежни работи за изградба на дел од главен колектор за отпадни води        К (1+995 до 2+272) до пречистителна станица работи Отворена постапка 28.09.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 2.728.182,00
94 Набавка на градежни работи за изградба на потпорни ѕидови работи Отворена постапка 01.10.2018 Друштво за градежништво, архитектура, трговија и производство СТОУН ФОРМ  ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија 3.943.103,87
106 Набавка на градежни работи за реконструкција на Градски Плоштад работи Отворена постапка 28.09.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 3.251.478,20
119. Набавка на услуги за привремени вработувања за потребите на Општина Кавадарци услуги Отворена постапка 26.09.2018 АПВ АНТОРИС- Скопје 3.369.999,00
 

 

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

 

Набавка на услуги за изработка на проектна документација на ниво на основен проект со сите фази, ревизија и потребни елаборати за изградба на пазар

 

 

 

 

 

 

 

услуги

 

 

 

 

 

 

 

Отворена постапка

 

 

 

 

 

 

 

08.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

Друштво за производство , трговија и услуги  ДИЗАЈН-ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци

 

 

 

 

 

 

591.942,28

121 Набавка на градежни работи за изградба на кружен тек на раскрсница помеѓу ул.Западен Бул. И ул. 29-ти Ноември во Кавадарци работи Отворена постапка 17.10.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 17.488.999,00
134 Набавка на градежни работи за изградба на фекална и атмосферска канализација (интервенции) работи Барање за прибирање на понуди 25.10.2018 Друштво за производство, промет и услуги ЕЛИН-БИЛД КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани 482.907,00
129 Набавка на услуги за закупен медиумски простор на локални радија услуги Барање за прибирање на понуди 29.10.2018 Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДООЕЛ Кавадарци 49.560,00
138 Набавка на услуги за изработка на физибилити студија за финансиска и правна рамка за вршење на дејноста зонско паркирање во Општина Кавадарци од страна на ЈП Паркинг Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 22.10.2018 Центар за ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ Скопје 120.000,00
132 Набавка ,транспорт и поставување на мамци за уништување на глодари услуги Барање за прибирање на понуди 01.11.2018 Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги ЛИСА- КОМ МС ДООЕЛ Кавадарци 99.120,00 -дел 2
136. Набавка на соларен маркер стоки Отворена постапка 26.10.2018 Друштво за проектирање и изведување во сообраќајот ВИАДУКТ ТРЕЈД ДООЕЛ Гостивар 195.644,00
137 Набавка на стоки- предспоен уред/ лед драјвер за напојување на оптички блок стоки Отворена постапка 26.10.2018 Друштво за производство, трговија и услуги СЕРВИС ФИЛКА ДООЕЛ Кавадарци 141.600,00
128 Набавка на геодетски услуги услуги Отворена постапка 06.11.2018 ТД за геодетски работи ГЕОДЕТСКИ ПРЕМЕР ДООЕЛ Кавадарци

 

ДГРИ Геодата Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци

 

 

 

 

 

1.745.999,00

142 Набавка на услуги за сервисирање, полнењеи одржување на ПП апарати услуги Барање за прибирање на понуди 26.10.2018 Друштво за трговија услуги и производство МИСТ ПАСТОРКА Стефан ДООЕЛ Кавадарци 33.158,00
144 Набавка на услуги за сертификација на системот за управување со квалитет  ИСО 9001 2015 Општина Кавадарци услуги Барање за прибирање на понуди 08.11.2018 МКС- Македонско трговско друштво за сертификација и оценување  ДОО Скопје 47.606,00
135 Набавка на тонери за ласерски уреди- дополнителна постапка стоки Отворена постапка 16.11.2018 ПМЕ ТЕХНИКА  Касапинов Иле – Кавадарци  

 

374.060,00

140 Набавка на градежни работи за реконструкција на ОУ Страшо Пинџур во с.Марена (3-та фаза) работи Барање за прибирање на понуди 12.11.2018 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – заштитно друштво за производство, трговија и услуги КОНСТРУКТОР КОМ ДООЕЛ – Кочани 499.966,00
148. Набавка на услуги за одржување и сервисирање на моторни возила услуги Барање за прибирање на понуди 22.11.2018 Друштво за производство, трговија и услуги Сервис Пајо ДООЕЛ Кавадарци Дел 1- 177.826,00

 

Дел 2- 374.485,00

143 Набавка на огревен материјал –  пелети стоки Барање за прибирање на понуди 28.09.2018 Трговско друштво за производство трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА КОМ ДООЕЛ Кочани 103.950,00
133 Набавка на градежни работи за реконструкција на регулирано речно корито на река Луда Мара со партерно уредување на делот во с.Ваташа работи Отворена постапка 27.11.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 19.981.636,00
149 Набавка на градежни работи за адаптација на школо во градинка со партерно уредување во с.Марена работи Барање за прибирање на понуди 05.12.2018 Друштво за производство, промет и услуги ЕЛИН-БИЛД КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани 495.995,00
161 Набавка на стоки за новогодишно украсување стоки Отворена постапка 12.12.2018 Друштво за производство, промет и услуги ХОНОР ДОО увоз-извоз Скопје 1.498.600,00
152 Набавка на електромоторна инвалидска количка скутер, акумулатор и полнач за акумулатор стоки Барање за прибирање на понуди 28.11.2018 Центар за ортотика и протетика СЛАВЕЈ АД Скопје 91.548,00
165 Набавка на новогодишни пакетчиња   (кондиторски производи спакувани во кеса) стоки Барање за прибирање на понуди 11.12.2018 Прехрамбена индустрија ВИТАМИНКА АД Прилеп 419.190,4
166 Набавкан а работи за изработка – Леење на 4 спомен бисти на борци од НОБ изработени од бронза работи Барање за прибирање на понуди 01.11.2018 Занаетчија Леарница ПАНКО МРЧКОВИЌ Ивица Панко Мрчковиќ Скопје 318.600,00
151 Набавка на градежни работи за реконструкција на Западен Булевар- 2 фаза работи Отворена постапка 07.12.2018 Друштво за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци 4.237.050,00

 

145 Набавка, транспорт и монтажа на урбана опрема стоки Отворена постапка 18.12.2018 Друштво за производство трговија и услуги МЕТАЛ – АПОСТОЛОВ ДООЕЛ Кавадарци 1.993.020,00
147 Набавка на услуги за изработка на надградба на софтвер ГИС услуги Отворена постапка 19.12.2018 Трговско друштво  за производство, промет и услуги ГДи експорт – импорт ДООЕЛ Скопје 999.460,00
154 Набавка- изнајмување, транспорт, монтажа и одржување на мобилнни тоалети на територијата на Општина Кавадарци стоки Барање за прибирање на понуди 19.11.2018 Друштво за трговија и услуги МСС- МОБИЛЕН САНИТАРЕН СЕРВИС ДООЕЛ Скопје 164.645,00
146 Набавкан а услуги за изработка на софтвер за менџирање на податоци услуги Барање за прибирање на понуди 19.11.2018 Набавка на услуги за изработка на софтвер за менаџирање на податоци 199.500,00
157. Набавка на градежни работи за поплочување на ул.Данко Дафков работи Отворена постапка 24.12.2018 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ Кавадарци 1.398.420,00
156 Набавка на услуги за одржување на јавн осветлување со вклучено новогодишно украсување услуги Отворена постапка 18.12.2018 Друштво за трговија, градежништво и услуги ПАВЕР ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци 2.000.000,00
150 Набавка на градежни работи за поплочување на тротоар на ул.Клинска и поплочување на ул.Методија Џ.Џикот- споредна работи Отворена постапка 24.12.218 Друштво за трговија и услуги АС МАШИНИ ДООЕЛ Кавадарци 669.090,00
153 Набавка на информатичка опрема стоки Отворена постапка 21.12.2018 Друштво за производство,услуги и трговија БОКИ- КОМПЈУТЕРИ ДООЕЛ увоз – извоз Струмица 309.979,00
160 Набавка на градежни работи за изградба на пешачка патека на Желков  Дол работи Барање за прибирање на понуди 24.12.2018 Друштво за производство,говија, транспорт, градежништво, туризам и услуги ЛАБИНО ТРЕЈД ДООЕЛ Гостивар 1.461.451,00
141 Набавка на градежни работи за изградба на атмосферска и фекална канализација по ул.29-ти Ноември и дел од улица 5 во населба Бел Камен и атмосферска канализација на ул.Бел Камен и водоводна мрежа по ул.5 во населба Бел Камен и фекална канализација на ул.12-Другари работи Отворена постапка 26.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2018

Друштво за градежништво, услуги и трговија  на големо и мало ЦВЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани

 

Друштво за градежништво, услуги и трговија  на големо и мало ЦВЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Батинци Студеничани

5.389.240,4 дел1

 

 

 

 

 

 

 

 

594.176,02 дел2

155 Набавка на услуги за хостирање на меил и веб страна услуги Барање за прибирање на понуди 22.11.2018 Друштво за производство, трговија и услуги АЛФАКОМ СОЛУЦИИ ДООЕЛ Скопје 76.464,00
172 Набавка на часовници стоки Барање за прибирање на понуди 24.12.2018 Друштво за производство, трговија и услуги ЦАЈС ДОО Кавадарци 60.003,00
159 За набавка на услуги за изработка на физибилити студии за оправданоста на доделување на договори за Јавно приватно партнерство (ЈПП) за: “Реконструкција на градски базен и уредување со реквизити за спорт и рекреација на вода”, “Реконструкција на комплекс Ла Луна со воведување на нови СПА содржини“Доизградба на неизградениот дел нa спортскиот центар Јасмин

 

услуги Барање за прибирање на понуди 28.12.2018

 

 

 

 

 

28.12.2018

 

 

 

 

28.12.2018

Друштво за консалтинг

ТАРГЕТ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Скопје

 

Друштво за консалтинг

ТАРГЕТ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Скопје

 

Друштво за консалтинг

ТАРГЕТ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Скопје

186802,26 дел1

 

 

 

 

 

185789,82 дел2

 

 

 

 

181794,34 дел3

170 Набавка на градежни работи за изградба на сервисна улица 25-ти Мај со изградба на потпорен ѕид работи Отворена постапка 04.01.2018 Друштво за производство, трговија и услуги КОЛЕ-ТРАНС ИНЖИНЕРИНГ ДОО Штип 1.525.268,00
102 Набавка на градежни работи за изработка н постамент и монтажа на спомен бисти работи Барање за прибирање на понуди 11.12.2018 Друштво за производство, трговија ЗИАС ДООЕЛ Македонски Брод 115.144,00
173 Набавка на услуги за систематки лекарски прегледи услуги Барање за прибирање на понуди 31.12.2018 Приватна здравствена установа – Поликлиника од примарна здравствена заштита Д-Р ЧИРКОВ Кавадарци 130.400,00
163 Набавка на работи за поставување на средства за смирување на сообраќај работи Барање за прибирање на понуди 08.01.2018 Друштво за производство, услуги и инџенеринг БОЈТА ИНГ ДООЕЛ Скопе 1.485.154,00
139 Набавка на усллуги за изработка на урбанистички планови услуги Отворена постапка 27.11.2018 ИН ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија ДОО Скопје

 

ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг ДООЕЛ Кавадарци

 

Перкан Проект ДООЕЛ Прилеп

 

Градежен институт Македонија А.Д Скопје

 

ДПТИ УРБАН ПРОЕКТИНГ ДООЕЛ Велес

 

3.620.000,00