Категорија: Набавки

Годишен план за Јавни набавки на општина Кавадарци во 2016 година

Годишен план за Јавни набавки на општина Кавадарци во 2016 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за Локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 26 став 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07,130/08, 97/2010, 53/2011,185/2011, 15/2013,148/2013, 160/2013, 28/2014, 43/2014, 130/14,180/14,78/2015 и 192/2015, а во врска со Правилникот за формата, содржината како и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр.84/12), Градоначалникот на Општина Кавадарци донесува
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ВО 2016 ГОДИНА
Годишен план за јавни набавки
Дополнување на годишен план за јавни набавки