Категорија: Огласи и соопштенија

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 02/2021

Врз основа на  член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18, и „Службен весник на Република Северна Македонија“бр.143/19 и 14/20) и Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријава за унапредување, начинот на спроведување на административна селекција и интервјуто, како и начинот на нивното бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното мест за кое е објавен интерниот оглас (Службен весник на РМ бр.11/15 и бр.35/18),  а согласно Правилникот за систематизација на работни места во Општина Кавадарци бр.04-6196/3 од 28.11.2019 година,  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

 

И Н Т Е Р Е Н  О Г Л А С  БРОЈ 02/2021

За унапредување на  6  административни  службеници во општинската администрација на Општина Кавадарци

 

Општина Кавадарци објавува интерен оглас за унапредување на административни службеници 6  (шест) извршители и тоа : 

 1. УПР 01 01 Б03 000 Помошник раководител на Сектор за локален економски развој, Сектор за локален економски развој…………..1 (еден) извршител;
 2. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за планирање и спроведување на јавни набавки, Одделение за планирање и спроведување на јавни набавки, Сектор за јавни набавки …………..1 (еден) извршител;
 3. УПР 01 01 В03 000 Соработник –урбанистички планер, Одделение за урбанизам, Сектор комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина…………..1 (еден) извршител;
 4. УПР 01 01 В03 000 Соработник –ВЕБ администратор, Одделение за информатичко комуникациска технологија, Сектор за локален економски развој…………..1 (еден) извршител;
 5. УПР 01 01 Б04 000 Раководител на Одделение за управување со човечки ресурси, Одделение за управување со човечки ресурси, Сектор за управување со човечки ресурси…………..1 (еден) извршител;
 6. УПР 01 01 В01 000 Советник за здравствена заштита, Одделение за услуги на граѓани, Сектор за јавни дејности и култура………….1 (еден) извршител.

 

Интерен оглас број 2/2021
КОНКУРС за обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“

КОНКУРС за обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“

 

Врз основа на верификацијата на посебната програма за Неговател/ка за помош и нега на стари лица, Црвен крст на Република Северна Македонија – Општинска Организација Кавадарци распишува:

К О Н К У Р С

За обука за Неговател/ка на стари лица по проектот „За Развој на социјални услуги“ во партнерство со Општина Кавадарци и Министерство за труд и социјална политика, финансиран од Светска банка

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетувааат обука и да се стекнат со верификуван сертификат да аплицираат во периодот од 22.02 до 10.03.2021 година

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

 1. Да се државјани на Р.С. Македонија;
 2. Да имаат над 18 години;
 3. Да имаат општа психо-физичка способност за работа;
 4. Да имаат завршено минимум основно образование;
 5. Да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица;
 6. Да бидат мотивирани по обуката да бидат вклучени во сервисот за нега во домашни услови при Црвен крст Кавадарци;

 

Напомена: Обуката за неговател/ка за помош и нега на стари лица е сертифицирана.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на

е-маил: [email protected]  или на тел: 043/412/936, 070/239/352, 078/369/020.

Секој заинтересиран кандидат ќе биде повикан на индивидуално интервју.

Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Листа на физички и правни лица со долг за данок на имот за 2020 година

Општина Кавадарци, одделението за администрирање на даноци  објавува листа на даночни обврзници кои имаат долг за данок на имот на физички и правни лица за 2020 година. Ве потсетуваме дека доколку не го подмирете во определениот рок ќе се пристапи кон присилна наплата на истите.

 

Со почит,

Одделение за администрирање на даноци

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ДУП за УЕ5, Блок 5.10

Соопштение за организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета по ДУП за УЕ5, Блок 5.10

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15,193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член 50 точка 4 од Законот за локална смоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програма заа изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2021 година, Глава ИИ, Точка 4, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

СООПШТЕНИЕ

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

 

Граници на планскиот опфат се :

 • од северната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Вељко Влаховиќ”,
 • од источната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Цветан Димов”,

од јужната страна, границата на опфатот се движи по оската на булевар „Моша Пијаде”,

 • од западната страна, границата на опфатот се движи по осовината на булевар „Западен булевар”.

Површината на планскиот опфат изнесува 4,64 ха.

Јавна Презентација и јавна анкета ќе се спроведе со излагање на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци во

просториите на Општина Кавадарци.

Јавната анкета трае од 15.02.2021 до 26.02.2021 година, секој работен ден од 8:30 до 16:30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавна Презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 19.02.2021 година (Петок) во 13.00 часот во просториите на Општина Кавадарци во Голема сала.

Одржување на Детален урбанистички план за УЕ 5, Блок 5.10, “Цветан Димов”, КО Кавадарци град, Општина Кавадарци ќе се оджи согласно Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примаена на Законот за просторно и урбанистичко планирање за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Македонија” бр. 116/2020). Кај присутните лица на Јавната презентација и јавна анкета задолжително треба да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и внатре во објектот, да обезбедат спроведување на задолжителна дезинфекција на раце при влез во објектот и задолжително носење на заштитна маска, марама или шал со кој ќе бидат покриени устата и носот на учесниците во јавната презентација и јавната анкета.