Категорија: Огласи и соопштенија

Одлука за избор на кандидати по објавен јавен оглас

Одлука за избор на кандидати по објавен јавен оглас

Во врска со објавениот оглас бр.04-6712/1 од 26,10,2022 година за вработување
на работници на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци.

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАРИ ЗАНАЕТИ И ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА СТАРИ ЗАНАЕТИ И ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ ВО ИЗУМИРАЊЕ

Општина Кавадарци има намера да ги субвенционира старите занаети и занаетчиски дејности во изумирање на територијата на Општина Кавадарци.

За таа намена, се охрабруваат сите занаетчии кои се регистрирани согласно Законот за занаетчиство и кои обавуваат занаетчиски дејности во изумирање (јорганџија, опинчар, јажар, крзнар, грнчар, шапкар, ковач, лимар, казанџија, копчар, свеќар, венци, саатчија, ракотворби-корпар, ракотворби-изработка на сувенири, домашна ракотворба, изработка на филигран, накит и слични производи, производство на музички инструменти и самарџија) да поднесат пријава за изразување на интерес за добивање на финансиска поддршка на следната електронска пошта: [email protected]

ЈАВЕН ОГЛАС  За вработување на  работници  на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци

ЈАВЕН ОГЛАС За вработување на  работници  на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци

Ј А В Е Н  О Г Л А С

За вработување на  работници  на неопределено работно време во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци (2 извршители) 

 Општина Кавадарци објавува јавен оглас за вработување на овластени службени лица 2 (двајца) извршители и тоа:

  1. Пожарникар спасител со шифра ПОЖ 02 10 В04 000 во Територијална Противпожарна Единица Кавадарци……………. 2 (двајца ) извршители.

                Кандидатите  треба да ги исполнуваат следните општи услови :

  • да е државјанин на Република Северна Македонија;
  • активно да го користи македонскиот јазик;
  • да е полнолетен;
  • да има здравствено и психофизички способности, утврдено од овластена здравствена установа;
  • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

 

Соопштение за јавен увид по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана

Соопштение за јавен увид по урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) со намена Е1.13 на дел од КП 929/1 и КП 930/1, 930/2, 930/3, 930/4 и 930/5, КО Ваташа, Општина Кавадарци.