Категорија: Огласи и соопштенија

ОБЈАВА број  02/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОБЈАВА број 02/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19), Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Извештај за процена на недвижен имот изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје  со бр.306 од 16.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/50 од 19.10.2020 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.1243 КО Раец во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/5 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20), Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.345 од 28.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/55 од 29.10.2020 година,  Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.527 КО Крњево во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/6 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20), и Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.346 од 28.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/56 од 29.10.2020 година,  Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

 

ОБЈАВА број  02/2020

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари–објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.1243 КО Раец во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/5 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.527 КО Крњево во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5902/6 од 13.11.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.65/20).

 

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари–објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци запишани во Имотен лист бр.15775,  кп.бр.1243 КО Раец запишани во Имотен лист бр.269, кп.бр.527 КО Крњево запишани во Имотен лист бр. 112  и тоа:

Повеќе

Список на извлечени и проверени барања по Јавен повик за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

Список на извлечени и проверени барања по Јавен повик за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

По јавното извлекување на ден 22.10.2020 во просториите на Општина Кавадарци согласно Јавен повик за субвенционирање на граѓаните при купување на енергетско ефикасни грејни тела и проверка на извлечените барања, Општина Кавадарци објавува список на субвенционирани баратели.

 

Напомена: Сите баратели за субвенционирање на енергетско ефикасни грејни тела по Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година можат да си ја подигнат поднесената документација секој работен ден од 08:30 до 16:30 часот во Граѓански информативен центар од 09.11.2020 година.

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2020 година

Листа на баратели за субвенционирање на велосипеди за 2020 година

Записник од одобрени и одбиени барања во рамките на предвидениот буџет и критериумите по Повикот за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Кавадарци за купување велосипеди за 2020

Список на одобрени субвенции – за велосипеди

Известување по ЈАВЕН ПОВИК  за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето  на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

Известување по ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година

Комисијата за имплементација на мерките за субвенционирање на граѓани на подрачјето на општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2020 година известува дека поради малиот број на поднесени барања согласно утврдениот буџет за истата намена нема да се реализира јавно изввлекување и дека сите пристигнати барања ќе бидат разгледани од страна на комисијата за комплетност и уредност на поднесената документација со што ќе се донесе решение за субвенционирање.

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година

На ден 22.10.2020 година со почеток во 17:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година.

Поради почитување на мерките за заштита на населението од Ковид 19 присуството на поднестелите на барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2020 година  при спроведување на ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ ќе биде ограничено на максимум 10 лица по принципот прв дојден.