Категорија: Огласи и соопштенија

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ СО АПЕЛ ДО ВОЗАЧИТЕ

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ СО АПЕЛ ДО ВОЗАЧИТЕ

Општината Кавадарци и ЈП „Комуналец“ апелираат до возачите за покоректен и дисциплиниран однос кон привремениот режим за одвивање на сообраќајот по градските улици и паркинзите, посебно при обележувањето на хоризонталната патна сигнализација.
Се информираат имателите на моторни возила и граѓаните, во екот на градежната сезона и кампањата на општината за реконструкција на главните сообраќајници, секојдневно да ги следат локалните медиуми и официјалната ВЕБ страница на општината, како и интерне порталите, каде се објавуваат соопштенија за градежните активност.
Со тоа ќе бидат навреме информирани, како и предупредени, и тие со нивниот коректен одност да создадат услови за квалитетно изведување на работите како и обележување на хоризонталната патна сигнализација со навремено отстранување на нивните непрописно паркирани возила.

Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци за време на одржување на манифестацијата „Тиквешки Гроздобер 2019“

Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци за време на одржување на манифестацијата „Тиквешки Гроздобер 2019“

Член 1

Работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Кавадарци, утврдено во член 23 став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот за угостителска дејност, во деновите 06,07 и 08.09.2019 година за време на одржувањето на манифестацијата “Традиционален Фестивал Гроздобер 2019 “ се продолжува за два часа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци“.

 

ПОТПИШАНИ ДОГОВОР ЗА АНГАЖМАН НА ЛИЦА ЗА ВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ

ПОТПИШАНИ ДОГОВОР ЗА АНГАЖМАН НА ЛИЦА ЗА ВРЕМЕНО АНГАЖИРАЊЕ

  Во Општина Кавадарци беа потпишани и доделени 17 договори за времено ангажирање на навработени лица преку проектот „Креирање можности за работа за сите”, Програма „Општинско-корисна работа 2019 “.

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на 14 негувател/ки на стари лица во домашни услови во период од 6 месеци и 3 лични асистенти во училиштата за учениците од општинските училишта кои имаат телесен или ментален инвалидитет и наидуваат на проблеми во наставно- воспитниот процес во период од 9 месеци..

Ангажираните невработени лица вклучени во Програмата ќе бидат ангажирани за 20 (дваесет) работи часови неделно. Ќе бидат исплатени со паричен надоместок за работно ангажирање во бруто износ од 9.000 денари месечно, со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест. Општината во вкупното финансирање учествува со 20%, додека УНДП со 80% во месечниот надоместок.

Програмата Општинско-корисна работа има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено работно време, заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазар на труд. Програмата, исто така има за цел преку обезбедување на услуги од социјалната и здравствената сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на локалната самоуправа.

Проектот се реализира врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ, УНДП и Општина Кавадарци.