Категорија: Огласи и соопштенија

ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

ОБЈАВА број 01/2020 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19),  Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-110 од 22.10.2019 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 13-504/46 од 25.10.2019 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20), Извештај за процена на недвижен имот бр.139 од 22.05.2020 година изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје и наш деловоден бр.19-1318/19 од 22.05.2020 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

ОБЈАВА број  01/2020

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

 

 1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.694/1 КО Чемерско во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5725/8 од 31.10.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.45/19) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци  во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2812/2 од 27.05.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.55/20).

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари – објекти  сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.691/4 КО Чемерско запишани во Имотен лист бр.677 и кп.бр.13709 КО Кавадарци запишани во Имотен лист бр.15775 и тоа:

 

ОБЈАВА број  01/2020
Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Јавен повик за влкучување на невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктура и заштита на животната средина на локално ниво

Се повикуваат сите невработени заинтересирани лица да се пријават за извршување на јавни работи за потребите на Општина Кавадарци според Јавниот повик на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Јавен повик

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр.05/2002) и член 114 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл. Гласник на Општина Кавадарци” бр.08/05, 14/10, 24/10 и 38/19),  Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

ЈАВЕН ПОВИК

За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци

 

Се повикуваат сите заинтересирани дипломирани архитекти да земат учество во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци Локална Самоуправа, за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци, за наредниот 10-годишен период “Кавадарци 2030година”.

Целта на јавниот повик е да се поттикнат истакнати архитекти да учествуваат во идното урбанистичко планирање на Градот Кавадарци во наредните 10 години.

Се очекува заинтересираните архитекти, со нивните искуства, знаења и идеи да придонесат заеднички да се утврди идниот економски, социјалeн, културeн и спортски развој во насока на подигање на животниот стандард на повисоко ниво на сите граѓани во Општина Кавадарци.  

Со Советодавното тело – Комисија ќе раководи Градоначалникот на Општина Кавадарци.

Учеството на архитектите во Советодавното тело ќе биде на доброволна основа  без надоместок.

Советодавното тело ке се состанува најмалку 2 (два) пати месечно, а по потреба и повеќе пати во месецот.

Заинтерсираните лица потребно е да достават Пријава на следната адреса: Општина Кавадрци, ул. Плоштед Маршал Тито  бб со назнака “За ангажирање на архитекти во Советодавното тело – Комисија на Општина Кавадарци  за придонес во утврдувањето на идниот урбанистички развој на територијата на Општина Кавадарци” или дирекно во архива на Општина Кавадрци  соба бр.20.

Рокот за пријавување е  до  15.06.2020 година.

По завршувањето на рокот за пријавување по јавниот повик, пријавените кандидати  ќе бидат повикани.

 

 

 

                                                                                                                                Општина Кавадарци

                                                                                                     Градоначалник

                                                                                                   м-р Митко Јанчев

Пријава 

План за управување со животна средина и социјални аспекти Општина Кавадарци „ПУЖССА“ за проект за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска”

План за управување со животна средина и социјални аспекти Општина Кавадарци „ПУЖССА“ за проект за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска”

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Кавадарци аплицираше со проект за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска” во град Кавадарци – Општина Кавадарци.

Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Документот “План за управување со животната средина и социјалните аспекти” ќе биде ставен на јавен увид на веб страните на: Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Кавадарци (https://kavadarci.gov.mk/) на 15 мај 2020 (петок).

Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна.

Проект за поврзување на локални патишта-мк

Проект за поврзување на локални патишта-en

Образец за доставување коментари

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 1/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавањево општина Кавадарци  ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВА број 1/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавањево општина Кавадарци ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

1.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за УE ,,Рајко Жинзифов“ – Кавадарци 2001-2006,донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-921/6 од 18.07.2001 година, за изградба на објекти со намена А1 – индивидуално домување согласно Табеларен преглед 1 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.
2.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено соДУП за локалитет ,,Г-2“ – Глишиќ, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 07-2334/18 од 31.10.2005 година, за изградба на објекти со намена -семејни куќи согласно Табеларен преглед 2 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.
3.Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено Измена и дополнување на ДУП за дел од УБ 22К-дел и 23К-дел Општина Кавадарци, донесен со Одлука на Општина Кавадарци број 08-1366/47 од 14.03.2019 година, за изградба на објекти со намена Г3 – сервиси ( со компатибилна класа на намена Б1-30%-мали комерцијални и деловни дејности, Б2-28%-големи трговски единици, Б4-10%-деловни простори, Д3-30%-спорт и рекреација, Г2-41,5%-лесна индустрија и Г4-41,5‘%стоваришта) согласно Табеларен преглед 3 во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежните парцели, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

ОБЈАВА број 1/2020