Категорија: Огласи и соопштенија

Собир на граѓани на Месна заедница „Сопот“ Кавадарци

Собир на граѓани на Месна заедница „Сопот“ Кавадарци

Собир на граѓани на Месна заедница „Сопот“ Кавадарци на ден 04.06.2018 година (понеделник) со почеток во 20.00 часот, во просториите на Домот во с. Сопот, Кавадарци со следниот ДНЕВЕН РЕД: Предлагање, утврдување и избор на нови членови на Советот на Мњсна заедница Сопот Кавадарци.

Се повикуваат сите полнолетни жители на Месната заедница Сопот да просуствуваат на Собирот на граѓани.

ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес на лица  за извршување на работни задачи од  областа Внатрешна ревизија во Општина Кавадарци

ЈАВЕН ПОВИК за изразување на интерес на лица за извршување на работни задачи од областа Внатрешна ревизија во Општина Кавадарци

Врз основа на член  22 став (1)  точка 12 од Законот за Локалната Самоуправа    (Сл. Весник на Р.М. бр.05/2002),  а за потребата  од исполнување на законската обврска согласно  членовите 29, 30 и 31 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Р. М.“ бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015), Градоначалникот на Општина Кавадарци објавува

     ЈАВЕН ПОВИК

за изразување на интерес на лица

за извршување на работни задачи од

областа Внатрешна ревизија во Општина Кавадарци

Целта на внатрешната ревизија е на раководителот на субјектот од јавниот сектор да му обезбеди независно разумно објективно уверување и совет со цел за подобрување на работењето на субјектот и зголемување на ефективноста на системите за внатрешна контрола.

Со цел да се придонесе во подобрувањето на работењето на институцијата, а и согласно  членовите 29, 30 и 31 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола („Службен весник на Р. М.“ бр. 90/2009, 188/2013 и 192/2015), Општина Кавадарци ги повикува сите заинтересирани лица да се пријават на јавниот повик за регулирање, развој и усогласување на системот за внатрешна ревизија.

Заинтересираните лица  треба да ги исполнуваат следните критериуми:

–          Завршено универзитетско образование од областа (правни или економски науки ),

–          Работно искуство и познавања од областа Внатрешна ревизија.

Заинтересираните лица  треба да ги достават следните документи:

–          Пријава со кратка биографија,

–          Доказ  за завршено образование,

–          Доказ за работно искуство.

Пријавата со  бараните документи да се достави  во затворен плик со назнака Јавен повик- Внатрешна ревизија, во архива на Општина Кавадарци најдоцна до  28.05.2018 година.

По разгледување на пријавите заинтересираните лица  ќе се повикаат на разговор.

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

 ГРАДОНАЧАЛНИК

м-р. Митко Јанчев

ОБЈАВА бр.1/2018 За продажба на движни ствари  – патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр.1/2018 За продажба на движни ствари – патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање

Врз основа на член 2 став 1 точка 4 алинеја 2, член 4, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 48 и член 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Сл.весник на РМ“ бр.78/15, бр.106/15, бр.153/15, бр.190/16 и бр.21/18),  Одлука за продажба на движни ствари – моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2175/25 од 24.04.2018 година донесена од Советот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.11/18), и Извештај за извршена процена за утврдување на пазарна вредност на транспортни средства  бр.13-1404/2 од 05.04.2018 година изработен од ДТЛППУТ„Оптима Логистик АГ“ ДООЕЛ Кавадарци, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци објавува:

 

ОБЈАВА бр.1/2018 За продажба на движни ствари  – патнички моторни возила по пат на електронско јавно наддавање (Прва објава) 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на оваа објава со електронско јавно наддавање е продажба на движни ствари – патнички моторни возила сопственост на Општина Кавадарци, кои се продаваат согласно  Одлука за продажба на движни ствари – моторни возила во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2175/25 од 24.04.2018 година донесена од Советот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.11/18).

 

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПАТНИЧКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА, ПОЧЕТНАТА ЦЕНА НА ВОЗИЛАТА, БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА, МИНИМАЛЕН ЧЕКОР, ВРЕМЕ НА ПОЧЕТОК НА ЈАВНОТО НАДДАВАЊЕ

Податоци за возилото Проценета почетна цена Банкарска гаранција Минимален чекор Час / почеток
1 Моторно возило марка MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESOR–         Регистарски број: KA-0001-AB-         Прва регистрација: 18.10.2005 година;-         Година на производство: 2005

–         Вид на возило: M1 PATNICKO

–         Марка и Тип на мотор: MERCEDES-BENZ E 200 KOMPRESOR;

–         Број на шасија: WDB2110421A21A882167

–         Број на мотор: 27194830960031

–         Носивост или број на места: 5

–         Сила и зафатнина на мотор: 120KW/1796 cm3;

–         Врста на гориво: BENZIN

–      Боја: CRNA/20

286.758,00 денари 5.735,00 денари Без ограничување 09:30 часот
2 Моторно возило марка AUDI A4–         Регистарски број: VЕ-988-KN;-         Прва регистрација: 31.10.2003 година;-         Година на производство: 1995;

–         Вид на возило: PATNICKO;

–         Марка и Тип: AUDI A4;

–         Број на шасијата: WAUZZZ8DZTA108455;

–         Број на мотор: ADP080328;

–         Места за седење: 5

–         Сила и работна зафатнина на моторот: 74KW/ 1596cm3;

–         Боја: t.crvena 77.

 

86.339,00 денари 1.727,00 денари Без ограничување 10:00 часот
3 Моторно возило марка FIAT 323 LINEA –         Регистарски број: KA-0638-AB;-         Прва регистрација: 17.05.2012 година;-         Година на производство: 2011;

–         Вид на возило: PATNICKO;

–         Марка и Тип: FIAT 323 LINEA;

–         Број на шасија: ZFA32300003124706;

–         Број на мотор: 3884212;

–         Mеста за седење: 5;

–         Сила и работна зафатнина на моторот: 66KW;

–     Боја: CRVENA MET

279.726,00 денари 5.595,00денари Без ограничување 10:30 часот

Read More

Известување за исцрпени средства за субвенционирање на велосипеди

Известување за исцрпени средства за субвенционирање на велосипеди

Општина Кавадарци ве известува дека ЈАВЕНИОТ ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2018 година се затвора заради исцрпување на расположливите средства предвидени во Одлуката за определување на максималниот износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипед бр. 08-2175/45 од 24.04.2018 година.

Список на одобрени барања за субвенционирање при купување на велосипед
ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето  на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2018 година

ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2018 година

Врз основа на член 50 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на Р.М бр.5/2002 од 29.01.2002 година ), член 113 од Статутот на Општина Кавадарци ( Сл.Гласник на Општина Кавадарци бр.8/05 ) Член 1 од Одлуката за  определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓани за купување на велосипеди за 2018 година бр.08-2175/45 од 24.04.2018 член 3 од Правилникот за користење на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за купување велосипеди за 2018 бр.08-2175/47 од 24.04.2018

 ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ОБЈАВУВА ЈАВЕН ПОВИК за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на градот Кавадарци за купување велосипеди за 2018 година

 

1. Опис на јавниот повик

1.1. Општина Кавадарци, со цел да ги стимулира граѓаните за користење на велосипеди, обезбедува повраток на дел од потрошените средства, за набавка на велосипед од денот на објавување на овој јавен повик, се до исцрпување на буџетот наменет за таа намена, но не подоцна од 31.12.2018 година.

1.2. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот „прв дојден прв услужен“.

1.3. Средствата што ќе ги надоместува Општина Кавадарци се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 4.000 денари, нето износ, по лице.

1.4. Јавниот повик е објавен на веб страната на Општина Кавадарци и електронски медиуми.

Јавен повик