Категорија: Огласи и соопштенија

ПРЕПОРАКИ ОД ОПШТИНАТА ЗА НАМАЛЕНО АЕРО ЗАГАДУВАЊЕ

ПРЕПОРАКИ ОД ОПШТИНАТА ЗА НАМАЛЕНО АЕРО ЗАГАДУВАЊЕ

Општина на Кавадарци упатува  Апел со препорачани мерки за намалување на арео загадувањето. Апелот е согласно мерките на Владата на Република Македонија.

Се препорачува:

– редуцирана работа на индустриските капацитети во соодветните метеоролошки услови.

Општината Кавадарци упатува апел со следните препораки до граѓаните:

–       Почесто да го користат јавниот превоз,

–       да не ги користат возилата без поголема потреба,

–       да ја рационализираат употребата на автомобили што подразбира, повеќе лица да се возат со едно возило во исто време.

–       да се почитуваат законските одредби во поглед на тоа, за затоплување на простории да не се користи прегорено отпадно масло, лакирани или обоени отпадоци од дрво и мебел, стиропор, ПЕТ амбалажа, парчиња гума и каков било синтетички материјал.

–       Препорака до градежните фирми, какои до граѓаните, е да се избегнува палење на остатоци од градежниот шут на отворен простор. Истиот задолжително да се транспортира до депонијата „Мелци“.

–       Општината го задолжи инспекторот за животна средина да изврши дополнителни контроли на сите автосервиси и доколку констатира неправилности при затоплување на просториите со недозвиолени горива да преземе соодветни мерки.

Општината ги замолува граѓаните кои ќе забележат или регистрираат  активности кои придонесуваат за дополнително загадување на воздухот и животната средина, истите да ги пријават задолжително  кај инспекторот за Животна средина во соба бр. 14 во општината Кавадарци.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ГРАД КАВАДАРЦИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ГРАД КАВАДАРЦИ

Врз основа на член 128-а од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци“ бр.08/05), и член 128-г од Одлуката за формирање на Совет на млади на  Град Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци “ бр.24/2010), Советот на Општина Кавадарци објавува

 ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЛАДИ НА ГРАД КАВАДАРЦИ 

1.Се покренува постапка за избор на членови на Советот на Град Кавадарци.

Советот на млади на Град Кавадарци е советодавно тело на Советот на Општина Кавадарци, основано заради подобрување на положбата и решавање на проблемите во Град Кавадарци.

Во Советот на млади на Град Кавадарци можат да бидат бирани млади со постојано место на живеење на територијата на Град Кавадарци и со старосна граница од 15 до 30 години.

2.Советот на млади на Град Кавадарци брои 5 членови.

Советот на млади од своите редови избира претседател и заменик претседател.

Членовите на Советот на млади на Градот Кавадарци се бираат со мандат од две години.

3.Право на предлагање на кандидати за членови во Советот на млади имаат : Невладини организации и Здруженија на млади , ученички совети, студенски совети  и други регистрирани облици на организирање на младите.

4.При предлагањето на кандидатите се поднесуваат следните документи кои се во прилог на овој јавен повик :

-СМ-1 (Образец – Предлог кандидат за член на Советот на млади на Општина Кавадарци)

-СМ-1 (Образец – Согласност за прифаќање на кандидатурата за  член на Советот)

-СМ-1 (Образец – Согласност дека кандидатот за член на Советот е предложен согласно актите на институцијата)

Документите мора да бидат потпишани и заверени од страна на овластено лице на институцијата која го предлага членот.

5.Предлагчот е должен покрај наведените документи во точка 4 да приложи и :

–         Документација од која е видливо дека кандидатите ги исполнуваат условите од точка 1 од овој јавен повик (Извод од матична книга на родените не постар од 6 месеци или фотокопија од лична карта )

–         Кратка биографија на кандидатот.

–         Фотокопија од регистрација на здружението

Ненавремено доставените документи и нецелосна документација нема да се разгледува.

6.Рокот за поднесување на предлози за кандидат за членови на Советот на млади на Град Кавадарци е 8 дена од објавување на овој јавен повик.

Потребните обрасци од точка 4 се во прилог на јавниот повик.

Предлозите за кандидати за членови на Советот на млади на Град Кавадарци , со назнака “Предлог кандидат за избор на членови на Советот на млади на Град Кавадарци, се доставуваат на адреса :

Јавен повик
ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2017 за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2018 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи

ЈАВЕН ПОВИК бр.1/2017 за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2018 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи

Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на прграми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.13/2014) ,

ОПШТИНА КАВАДАРЦИЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува ЈАВЕН ПОВИК бр.1/201за прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2018 година, наменети за спортисти, спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи

Јавен повик

Јавен повик за сите СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА

Јавен повик за сите СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА

Се повикуваат сите СТАРИ И ИЗНЕМОШТЕНИ ЛИЦА КОИ ЖИВЕАТ САМИ, ОДНОСНО СО СВОЈОТ БРАЧЕН ДРУГАР НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНА ГРИЖА, ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА НА КОИ ИМ Е ПОТРЕБНА НЕГА КАКО И ЛИЦАТА СО ОШТЕТЕН ВИД КОИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ПОДДРШКА да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “ Грижа за стари, изнемоштени, инвалидизирани и лица со оштетен вид” како крајни корисници на следните услуги:

 –       Елементарна помош и грижа ;

–       Набавка и достава на лекарства и други намирници за кои ќе се јави потреба;

–       Набавка и достава на храна и други неопходни продукти за егзистенцијални потреби;

–       Плаќање на месечни сметки за струја, телефон, вода и слично;

–       Заедничко дружење со лицата корисници на проектот

Корисниците поддржани со Програмата Општинско-корисна работа кои ќе бидат избрани се предвидува горенаведените услуги да ги користат во период од шест месеци.

Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Општина Кавадарци, Центар за социјална работа Кавадарци и Здружение на слепи лица на град Кавадарци во периодот од 14.09.2017 година до 20.09.2017 година.

Повик за корисници
Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско – корисна работа

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Грижа за стари, изнемоштени, инвалидизирани и лица со оштетен вид”  за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 (шест) месеци статусот на невработените лица  останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 6.200,00 денари, што вклучува персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

–       млади лица до 29 години со ниски квалификации

–       невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку една година

–       млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци

–       деца без родители и родителска грижа

–       самохрани родители

–       Роми

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

–       Неговател/ка за пружење на елементарна помош и грижа за старите, изнемоштените, инвалидизираните и лицата со оштетен вид која опфаќа: Набавка и достава на лекарства и други намирници за кои ќе се јави потреба; Набавка и достава на храна и други неопходни продукти за егзистенцијални  потреби; Плаќање на месечните сметки за струја, телефон, вода и слично; Заедничко дружење со корисниците на проектот

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да подигнат и поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци во периодот од 14.09.2017 година до 20.09.2017 година.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Кавадарци и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Кавадарци кај лицето Вишна Ристовска, Претставник на општината за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци кај лицето Велика Мурџевалеска,  Центар за социјлна работа Кавадарци кај лицето Сузана Димкова.