Категорија: Огласи и соопштенија

Јавен повик во третиот квартал на 2016 година за донесување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Јавен повик во третиот квартал на 2016 година за донесување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа: Детални Урбанистички Планови, Урбанистички планови за села и Урбанистички планови за вон населено место.

 Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма во архива на Општина Кавадарци.

 Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.

 Иницијативите се финансираат од правни и физички лица.

 Јавниот повик трае од 25.08.2016 год. до 25.09.2016 год.

Јавен повик за сите стари и изнемоштени лица

Јавен повик за сите стари и изнемоштени лица

Се повикуваат сите стари и изнемоштени лица, кои живеат сами, односно со својот брачен другар на кој им е потребна грижа, инвализирани лица на кои им е потребна нега како и лицата со оштетен вид кои имаат потреба од поддршка, да се вклучат во програмата Општинско корисна работа, Проект „Грижа за стари, изнемоштени и лица со оштетен вид“ како крајни корисници.

Јавен повик
Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во  Програмата Општинско – корисна работа

Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “Грижа за стари, изнемоштени и лица со оштетен вид”  за работно ангажирање со скратено работно време за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци.

Јавен оглас за Општинско-корисна работа
Соопштение за спроведување на акција за  Запрашување против комарци

Соопштение за спроведување на акција за Запрашување против комарци

Почитувани,

Општината Кавадарци ги информира граѓаните дека Согласно годишната програма за дезинсекција, почнувајќи од  сабота  30.07.2016 година, па во наредните три дена, ќе изврши запрашување  против комарци.

Запрашувањето што ќе се изврши од земја во раните утрински часови и тоа на целата територија на Општината. ќе го спроведе Центарот за јавно здравје-Велес,

Во оваа прилика се известуваат сопствениците на пчели да превземат мерки на заштита на пчелните семејства, како не би дошло до несакани последици.

Доколку во предвидените денови има врнежи од дожд, тогаш запрашувањето против комарци ќе се спроведе во првиот сончев ден после врнежите.