Категорија: Огласи и соопштенија

СО ОБНОВУВА ЈУЖНАТА ФАСАДА  НА ЗГРАДАТА НА ОПШТИНАТ

СО ОБНОВУВА ЈУЖНАТА ФАСАДА НА ЗГРАДАТА НА ОПШТИНАТ

 

 

Деновиве започнаа градежните работи за обнова на задната фасада на зградата на Општина Кавадарци. Согласно проектот се врши интервенција за санирање на сачокот, како и крпење и фарбање на фасадата.

Општината овој проект започна да го реализира минатото лето, а во моментот се работи на последнат тринаесетта фасада. Со обновувањето на задната-јужна фасада на зградата каде се наоѓа седиштето на Локалната самоуправа, општината Кавадарци заокружува капитален проект во кој инвестира 5.361.793 денари од буџетот.

Со овој прокет општината обнови 13 фасади на колективни станбени згради, како и на објекти каде се сместени институции од јавен карактер.

Целта е остварена, обновените фасади го променија на подобро визуелниот изглед на централното градско подрачје, а станарите, корисниците на објектите како и граѓаните добиа побезбедни и поубави фасади.

Изведувач на работите е кавадаречката фирма „Метал Апостолов“.

Соопштение во врска со Законот за домување

Соопштение во врска со Законот за домување

Почитувани,

Согласно чл.54 чл.55. чл.56.чл.57 чл.58 и чл 59 од Законот за домување ( Сл.весник на Р.Македонија бр. 99/2009, бр.57/10, бр,36/11, бр.54/11 ,бр.13/12, бр.55/13,бр.163/13 и бр.42/14), ако во станбена зграда има повеќе од двајца сопственици на посебни делови, и повеќе од осум посебни делови, и повеќе од осум сопствениците на посебните делови можат да донесат одлука за формирање на заедница на сопственици како правно лице за управување со станбена зграда.
Заедницата на сопственици носат Одлука кога за неа гласаат повеќе од половина од сопствениците на посебните делови.
ПОТРЕБНО Е ВО РОК ОД 15 ДЕНА ДА СЕ ИЗБЕРЕ ПРЕTСЕДАТЕЛ КОЈ ЌЕ УПРАВУВА СО СТАНБЕНАТА ЗГРАДА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ ИЛИ ПАК AKO ОДЛУЧИТЕ УПРАВУВАЊЕТО ДА ГО ВРШИ УПРАВИТЕЛ, ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОНЕСЕ СТАТУТ НА
ЗАЕДНИЦА НА СОПСТВЕНИЦИ И ДА СЕ ИЗВРШИ ЗАПИШУВАЊЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТЕР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОПСТВЕНИЦИ ИЛИ УПРАВИТЕЛ.
ПОТРЕБНО Е ДА ГИ ДОСТАВИТЕ ДОКУМЕНТИТЕ ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЕР ДЕКА Е ИЗВРШЕН УПИС КАЈ ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ДОМУВАЊЕ ВО СОБА БР.5 НА ТРЕТИ СПРАТ ВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ.

 

Претставување на планот за управување со животна средина по проектот Интегрирана порограма за развој на туризмот во Општина Кавадарци

Претставување на планот за управување со животна средина по проектот Интегрирана порограма за развој на туризмот во Општина Кавадарци

Почитувани,

Општина Кавадарци во наредниот период ќе го имплементриа проектот Интегрирана порограма за  развој на туризмот во Општина Кавадарци, кој што е финансиран од Европската Унија и сопствено учество од Општина Кавадарци.

За таа цел ги покануваме сите заинтересирани граѓани, претставници на граѓански организации, приватниот сектор и други јавни институции, да присуствуват на јавната расправа која што ќе се одржи на ден Среда (19.02.2020 година), во просториите на општина Кавадарци – Голема сала со почеток во 12 часот.

На јавната расправа ќе бидат презентирани сите цели, активности и резултати предвидени по проектот, како и планот за управување со животната средина.

 

ИСПРАВКА на Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година

ИСПРАВКА на Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година

Врз основа на член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице бр.08-7017/19 од 25.12.2019 година, Општина Кавадарци објавува

ИСПРАВКА на

Јавен конкурс за  делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година.

 

Во јавниот конкурс за делегирање на надележностите на Општина Кавадарци за организирање и реализирање на културните манифестации по Програмата за активности на Општина Кавадарци во областа на културата за 2020 година на правно лице  бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година,  делот

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 7 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2020“  СЕ МЕНУВА И ГЛАСИ ,

Потполнетите пријави да се  достават до Општина Кавадарци во рок од 15 дена по објавувањето на јавниот конкурс во средствата за јавно информирање, во архива или по пошта на адреса :Општина Кавадарци, Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци,со назнака  ,,Конкурс Култура 2020“ 

Во останатиот дел Јавниот оглас бр. 10-52/1 од 08.01.2020 година, останува непроменет.