Категорија: Огласи и соопштенија

Ј А В Е Н  ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Ј А В Е Н  ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и Општина Кавадарци, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 06.06.2022 година се објавува:

Ј А В Е Н     П О В И К
до евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект “Сервис за негуватели на лица со попреченост, лични асистенти за средношколци со попреченост и Волонтери за помош на Центарот за достава на храна ,,Банка за храна” до социјално ранливи категории”  за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Кавадарци.

 

 

ПОВТОРНА Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град

ПОВТОРНА Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година, глава IV, точка 22, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на ПОВТОРНА Јавна Презентација и Јавна Анкета

По Детален урбанистички план за УЕ 6, Блок 6.2, ,,Автобуска станица” КО Кавадарци град, Општина Кавадарци

 

Граници на планскиот опфат се :

–  на север границата се движи во источен правец долж осовината на сервисната улица Бул. „Кочо Рацин“,при тоа истата представува граница на урбана единица 6, како што е

планирана со Измена и дополнување на ГУП на Град Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ, 2016 – 2026, сѐ до почетната точка 2.

–  на исток границата започнува од точка 2 и се движи во јужен правец долж осовината на улица  „Орце  Николов“,  при  тоа  сечејќи  ги  КП 16473/1  и  КП 16453,  се  до најисточната точка 1;

–  на југ границата  се  движи  во  западен  правец  при  што  поминува  низ  оска  на  улицата „Охридска“, се до најјужната точка 7;

–  на  запад  границата  се  движи  долж  осовината  на  сервисната  улица „Илинденска“.

Површината на планскиот опфат изнесува 1,47 ха.

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци

ЈАВЕН ОГЛАС за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци

Согласно член 30, 34 и 35  од Закон за административни службеници (̎Службен весник на РМ̎ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и ̎Службен весник на РСМ̎бр.275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) БАРАМЕ да  објавите јавен  оглас за пополнување на слободни работни места во општинската администрација на Општина Кавадарци-Локална Самоуправа (ЕМСБ 5995965, ЕДБ4011004124215), за следните работни места:

 

 •  УПР 01 01 В03 000 Соработник за изградба и одржување на комунална инфраструктура, Одделение за уредување на градежно земјиште, Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште………..(1) извршител;
 • УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник за внатрешна ревизија, Одделение за внатрешна ревизија………..(1) извршител;   
 • УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник портпарол, Одделение за работи на Градоначалникот и односи со јавноста, Сектор за правно-нормативни и општи работи………..(1) извршител;   
 • УПР 01 01 В04 000 Помлад соработник култура, Одделение за култура и јавни настани, Сектор за јавни дејности  и култура………..(1) извршител;   
 • УПР 01 01 В01 000 Советник локален економски развој, Одделение за подготовка на стратешки и плански документи и подготовка на проектна документација, Сектор локален економски развој………..(1) извршител;   
 • УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт ̎Мој општинар ̎, Одделение ̎Мој општинар̎, Сектор за техничко логистичка поддршка и мониторинг………..(1) извршител;   

Наведените огласи се обајвени на страната на Агенцијата за админисрација на 20.05.2022 година со краен рок на аплицирање до 03.06.2022.

За подетални информации за наведениот оглас траба да се посети станицата на Агенција за администрација .

 

ОБЈАВА број 2/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОБЈАВА број 2/2022 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

ОБЈАВА број 2/2022

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во општина Кавадарци

 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 1. Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со ДУП за УЕ5, дел од Блок 5.4 Младински КО Кавадарци град, Општина Кавадарци плански период 2020-2025 донесен со Одлука на Совет на Општина Кавадарци број 08-1789/4 од 15.03.2022 година, за изградба на објекти со намена на градба – Б2 – големи трговски единици со компатибилни класи на намена ( А2 -5%) А3, Б3, Б4, Б5, В2, В3, В4 – мах 40 % согласно Табеларен преглед 1, во кој се дадени податоци за градежните парцели, број на катастарски парцели опфатени со градежнaтa парцелa, намена на градба, максимална висина до венец, катност, процент на изграденост, коефициент на искористеност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, почетна цена по м2, вкупна почетна цена и банкарска гаранција за сериозност на понудата.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), и член  50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, став 20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Програна за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2020 година, Глава I, точка 16, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на Јавна Презентација и Јавна Анкета По Детален урбанистички план за УЕ 10, дел од Блок 10.2,
“Мито
Хаџи Василев Јасмин”КО Кавадарци град, Општина Кавадарци.

       Граници на планскиот опфат се :

 

на Север границата се движи по границата на Сервисната улица СР9 „Мито Хаџи Василев Јасмин“

 – на Исток границата се движи по осовината на Новопланираната Пристапна улица бр.6 потоа се движи по Станбена улица 2а, и по осовината на Сервисната улица СР4 „Тиквешко Востание“.

на Југ границата се движи по осовината на Сервисна улица СР6 „Ресавска“

на Запад границата се движи по осовината на сервисна улица СР7 „Пионерска“

Вкупната површина на планскиот опфат, што ќе се применува при изработка на Детален урбанистички план за УЕ10, за дел од Блок 10.2, “Мито Хаџи Василев Јасмин” ,изнесува 9,06 ха до осовини на сообраќајници.