Категорија: Огласи и соопштенија

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Службен весник на Република Македонија”  бр.199/14) и измените и дополнувањата на  Законот за просторно и урбанистичко планирање ( “Службен весник на Република Македонија”  бр. 44/15, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 64/18 и 168/18) Општина Кавадарци распишува:

ЈАВЕН ПОВИК

за доставување на иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови

 

Секое заинтересирано правно и физичко лице во тек на јавниот повик може да достави иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови и тоа: Детални Урбанистички Планови, Урбанистички планови за села и Урбанистички планови за вон населено место.

Иницијативите може да се доставуваат во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма во архива на Општина Кавадарци.

Предмет на иницијатива може да биде нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план.

Јавниот повик трае од 08.07.2019год. до 08.08.2019год.

Објавувањето на Јавниот повик е на:

 • Огласна табла во Општина Кавадарци
 • на официјалниот сајт на Општина Кавадарци kavadarci.gov.mk
 • Во две јавни гласила
 • На официјалниот сајт www.e-urbanizam.mk

 

                                                                          ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

                                                                              ГРАДОНАЧАЛНИК

                                                                               М-р Митко Јанчев

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

Јавно извлекување за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

На ден 01.07.2019 година со почеток во 12:00 часот во просториите на Општинската Сала во зградата на Општина Кавадарци, ќе се одржи ЈАВНО ИЗВЛЕКУВАЊЕ за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на Општина Кавадарци за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година

Се повикуваат граѓаните кои што имаат поднесено барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на енергетско ефикасни грејни тела за 2019 година да присуствуваат на  ЈАВНОТО ИЗВЛЕКУВАЊЕ.

ОБЈАВА број  04/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

ОБЈАВА број  04/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18, 101/19),  Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.2700 КО Марена во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2790/19 од 30.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.37/19), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-40 од 17.05.2019 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 13-504/36 од 27.05.2019 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

ОБЈАВА број  04/2019

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

 

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.2700 КО Марена во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2790/19 од 30.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.37/19).

Read More

ОБЈАВА број 03/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОБЈАВА број 03/2019 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18, 101/19),  Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.3422 КО Ваташа во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-7166/38 од 26.12.2018 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.30/18), Извештај за процена на недвижен имот бр.01-99 од 18.12.2018 година изработен од Трговец поединец за вештачење и процена Д-р Анастас Ѓорги Џуровски ТП Ресен и наш деловоден број 18-7228/1 од 21.12.2018 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2384/22 од 13.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.36/19), Извештај за процена бр.0302-24/1 од 13.05.2019 година изработен од Друштво за вештачење, супервештачење и изработка на процени ДППСУ “ЗИМАБО” Зоран ДООЕЛ Битола и наш деловоден бр.10-2543/1 од 13.05.2019 година, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

 

ОБЈАВА број  03/2019

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ  

  

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.3422 КО Ваташа во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-7166/38 од 26.12.2018 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.30/18) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-2384/22 од 13.05.2019 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.36/19).

2.ПОДАТОЦИ ЗА НЕДВИЖНИТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ КОИ СЕ ДАВААТ ВО ЗАКУП

            Предмет на закуп се недвижни ствари – објекти  сопственост на Општина Кавадарци, кои се наоѓаат на кп.бр.3422 КО Ваташа запишани во Имотен лист бр.3620 и кп.бр.13709 КО Кавадарци 2 запишани во Имотен лист бр.15775 и тоа:

Read More

Јавен повик за избор на ко-модератор

Јавен повик за избор на ко-модератор

За потребите на спроведување форум во заедницата, се распишува оглас за избор на Ко-МОДЕРАТОР кој ќе биде ангажиран во времетраење од 3 месеци, 5 работни дена во текот на месецот, со флексибилно работно време.

Ко-модераторот е помошник на модераторот на форумот и раководител на оперативната група. Оперативната група е составена од 5-7 членови и е одговорна за техничката организација на сесиите.

Задачи, одговорности и очекувани резултати:

 • Ко-модерирање на форумските сесии односно помош на модераторот при водењето на форумските сесиите;
 • Раководење и координирање со оперативната група;
 • Регрутација на учесници на форумот;
 • Организирање форумски сесии и нивна техничка подготовка (сала, постери, опрема);
 • Организирање состаноци помеѓу форумските сесии;
 • Поддршка во координирање на активностите за односи со јавноста на локално ниво;
 • Подготовка и чување на документите за и од форумските сесии и работата помеѓу сесиите (записник, листи на учесници, покани и сл.) и нивно доставување до општинскиот координатор;
 • Подготовка на месечни извештаи.

Квалификации и искуство:

 • универзитетско образование
 • познавање на aнглиски јазик
 • активно користење на компјутер (WORD, ECXEL, OUTLOOK)
 • познавање на процесот на децентрализација
 • искуство во работа со невладни организации
 • да е жител на општината
 • искуство во јавни настапи, фасилитација, координација и известување
 • наклонетост кон тимска работа
 • одлични комуникациски и презентациски вештини

 

Заинтересираните кандидати треба да испратат кратка биографија (CV) и писмо за мотивација, најдоцна до 29 Мај, на следната адреса:

Општина Кавадарци Локална самоуправа – Архива- канцеларија бр.21

или на електронска пошта: [email protected]

Јавен повик