Категорија: Проекти

ФОРМУЛАР ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КОМЕНТАРИ И СУГЕСТИИ „РАЗВОЈ НА  НОГАСТРОНОМСКИОТ ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА”

ФОРМУЛАР ЗА ДОСТАВУВАЊЕ КОМЕНТАРИ И СУГЕСТИИ „РАЗВОЈ НА  НОГАСТРОНОМСКИОТ ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА”

Друштвото за храна, кетеринг и туризам ТИКВЕШ – ВИНСКИ ТУРИЗАМ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ во рамките на „ПРОЕКТОТ ЗА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ” поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светската Банка и спроведуван од Кабинетот за Заменик Претседателот на Владата задолжен за Економски Прашања, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите”, изготви и поднесе предлог-проект „РАЗВОЈ НА ЕНОГАСТРОНОМСКИОТ ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА” за добивање грант за финансирање на проектот. ГЛАВНАТА ЦЕЛ на проектот е зајакнување на развојот на еногастрономскиот туризам во општините Демир Капија, Кавадарци и Неготино преку реконструкција на постојната винска продавница со анекс, реконструкција со унапредување на постојните капацитети за сместување и дегустација на вино во Лепово, инсталирање и адаптација на старите буриња за вино за сместување во Барово и дополнителни велосипедски тури за доживувањето на клиентите, како и активности за комуникација/маркетинг за проектот.

Како дел од предлог-проектот, ТИКВЕШ ВИНСКИ ТУРИЗАМ подготви Список за проверка на ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПШТЕСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ ЗА ПРОЕКТОТ „РАЗВОЈ НА ЕНОГАСТРОНОМСКИОТ ТУРИЗАМ –  ВКУСИ ЈА МАКЕДОНИЈА” со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција, инсталација и адаптација во рамките на споменатите потпроектни активности. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање   ублажување на можните негативни влијанија од реализацијата на предвидените проектни активности.

НОВ АСВАЛТ НА УЛИЦАТА „ПАНО МУДАРОВ“

НОВ АСВАЛТ НА УЛИЦАТА „ПАНО МУДАРОВ“

Општина Кавадарци продолжува со реализација на проектот за реконструкција на главните улици во градот.

Денеска се поставуваше порамнителниот слој на асвалт на улицата „Пано Мударов“. Според утврдената динамика, утре треба да се постави финиот слој асвалт со што оваа значајна сообраќајница од регионален карактер ќе добие сосема нова асвалтна површина.

Ова е втора улица  која се реконструира во рамките на проектот МСИП. Претходно општината ја реконструираше улицата „Цано Поп-Ристов“, како и раскрсницата на улицата „Илинденска“ кај старат автобуска

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.

НОВИ ЖАРДИЊЕРИ НА ДЕЛНИЦА ОД УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

НОВИ ЖАРДИЊЕРИ НА ДЕЛНИЦА ОД УЛИЦАТА „ЗАПАДЕН БУЛЕВАР“

Оперативата на фирмата „АС Машини“ е при крај на реализација на проектот за изградба на нови жардињери на делница од улицата „Западен булевар“.

Општината Кавадарци преку ангажираната оператива реализира партерно и хортикултурно уредување на оваа регионална улица по која се одвива сообраќајот на реалција Неготино-Прилеп.

Откако ќе се изгради новата жардињера на потегот од „новиот кружен тек“ до „старата бензинска“ општината во неа ќе реализира хортикултурно уредување на просторот.

ЗАВРШИ АСВАЛТИРАЊЕТО НА УЛИЦАТА „ЦАНО ПОП-РИСТОВ“

ЗАВРШИ АСВАЛТИРАЊЕТО НА УЛИЦАТА „ЦАНО ПОП-РИСТОВ“

Општина Кавадарци денеска финишираше со ревитализацијата на коловозот на улицата „Цано Поп-Ристов“. Ангажираната оператива го реализираше поставувањето на завршнио фин слој на асвалт, во должина од 340 метри на потегот од спојот со улицата „Блажо Алексов“ до спојот со улицата „Илинденска“.

Конечниот нов изглед оваа улица ќе го добие утре откако ќе се асвалтира и изгребаната површина на раскрсницата меѓу улиците „Цано Поп-Ристов“ и  „Пано Мударов“ со „Илинденска“ кај старат автобуска.

Носител на договорната обврска е градежната фирма „Бетон“ од Скопје.

Финсниските средства се обезбедени преку Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кавадарци, преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на средствата обезбедени со Проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска банка, а со цел финансирање на капитални инвестициони проекти,  МСИП.

САНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ФАСАДИТЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ОПШТИНАТА

САНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ФАСАДИТЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ОПШТИНАТА

Општина Кавадарци започна со реализација на проектот за санирање на фасадите на колективните станбени згради во централното градско подрачје, кои се утврдени како објекти од значење за Општина Кавадарци.

Во акцијата се опфатени вкупно 13 згради на кои ќе се врши интервенција за санирање на сачокот, замена на олуците, како и крпење и фарбање на фасадите.

Акцијата започна со зафат на дел од зградата на Домот на културата „Иван Мазов-Климе”. Деновиве се одвиваат градежните работи на зградите бр.51, и бр.53, на ул.„7-ми Септември“. Во наредниот период ќе продолжи со градежни работи на зградите: бр.13, ул.„Браќа Хаџи-Тефови“, бр.2, ул.„Благој Крстиќ“, каки и на објектите: бр.1 на ул.„Фердо Росомански“, бр.2 (источна фасада), ул.„Тиквешко Востание“ бр.2, ул.„Илинденска“ бр.11 (Халк Банка), ул.„Илинденска“ – Водостопанство Тиквеш, ул.„Илинденска“ бр.32 (стара Палма), ул.„Илинденска“ бр.67 (Тутунска банка), а ќе се интервенира и на Општинската зграда јужна фасада (заден дел).

При извршувањето на активностите, ќе бидат спроведени неопходните мерки на препазливост за заштита на граѓаните.

За оваа намена општината ќе инвестира 5.361.793 денари, а парите се обезбедени од буџетото на опшштината. Изведувач на работите е кавадаречката фирма „Метал Апостолов“.