Категорија: Проекти

НОВИ КЛИМА УРЕДИ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  „ГАБЕРОТ“ ОД ВАТАША

НОВИ КЛИМА УРЕДИ ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГАБЕРОТ“ ОД ВАТАША

Општина Кавадарци деновиве инсталираше 18 нови инвертор клима уреди во просториите на основното училиште „Димката Ангелов-Габерот“ во Ваташа.

Клима уредите се добиени од владата врз основа на учество на општината во Јавниот повик за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањет за 2020 година.

Со овој проект општината и владата директно инвестираат во подобрување на условите за работа на учениците, наставниот кадар и вработените во образованието.

Очекуваниот ефект од оваа инвестиција е намалувањето на аерозагадувањето во градот.

СТАТИЧКИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ОКОЛУ  „ГРАДСКИОТ ЗЕЛЕН ПАЗАР“

СТАТИЧКИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ОБЈЕКТИТЕ ОКОЛУ „ГРАДСКИОТ ЗЕЛЕН ПАЗАР“

Општина Кавадарци продолжи со градежните активности на Градскиот зелен пазар.

Согласно динамиката на работа денеска започна дупчењето на нултото ниво каде треба да се постават 64 армирано бетонски колци. Овие колци се вградуваат во земјата, а имаат за цел да го стабилизираат земјиштето и да спречат оштетување на темелите на постојните околни објекти. Секој армирано бетонски колец е со височина од 10 метри.

Изведувач на работите е фирмата „Градба промет“, а проектот за современ покриен пазар е изработен од архитектонското биро „Дизајн центар Инжинеринг“ од Кавадарци. Општината на старата локација ќе гради пазар  во  две  нивоа  за  паркирање  и  едно  ниво  за  продажба  на  свежи  зелени производи,  како  и  производи  кои  бараат  посебни  услови.

Во  функционална  смисла  објектот  ја  задржува  својата  постојна намена  која  се збогатува  со дополнителни содржини. 

Трите  нивоа меѓусебе се поврзани  преку  вертикални  комуникации:  скалници, товарен лифт за достава на роба и помал лифт за луѓе. Конструкцијата  на  објектот  е  комбинација  од  бетон  и  челик.

Општината Кавадарци за изградба на објектото ќе инвестира 102.616.159 денари.

Во времето на изградба на новиот пазар, неговата функција ќе ја обавува пазариштето на локацијата на Булеварот „Никола Минчев“.

СЕ РЕКОНСТРУИРА „ГРАДСКИОТ ЗЕЛЕН ПАЗАР“

СЕ РЕКОНСТРУИРА „ГРАДСКИОТ ЗЕЛЕН ПАЗАР“

Општина Кавадарци денеска официјално започна со реконструкција на Градскиот зелен пазар. Механизацијата на фирмата „Градба промет“ го расчистува теренот на локацијата  на постојниот зелен пазар. Со новиот проект изработен од архитектонското биро „Дизајн центар Инжинеринг“ општината ќе гради современ покриен зелен пазар  во  две  нивоа  за  паркирање  и  едно  ниво  за  продажба  на  свежи  зелени производи,  како  и  производи  кои  бараат  посебни  услови.

Во  функционална  смисла  објектот  ја  задржува  својата  постојна намена  која  се збогатува  со дополнителни содржини. 

Приземниот  дел  е  предвиден за пристап, како и за  паркирање  на 62  лесни  автомобили  и  едно  паркинг место  за  инвалиди.  Новина е сообраќајниот пристап до објектот од источната страна по траса на ул. „Зелен Пазар“ на потегот од спојот со ул.„Цано Поп-Ристов“ до спојот со ул. „7-ми Септември“ која сега ќе се трансформира од  пешачка во улица за моторен сообраќај. Таа улица ќе има функција за пристап до објектот, како и за дотур на производи. Во  ова  ниво  се  наоѓаат  и  санитарни  јазли  за  продавачите  и потрошувачите.

На  нивото над приземјето (+3.10) се  предвидува  покриен  простор  со  челична  настсрешница кој ќе  служи  за  поставување  на  мобилни  тезги  за  продажба  на  зелени  производи  (зеленчук,  сезонско  и  јужно  овошје,  цвеќе,  чај  и  зачини),  како  и  посебен  дел  пунктови каде  што  ќе  се  продавааат  производи  кои  бараат  посебни  услови (месо,  риба,  млечни производи,  јајца,  маслинки). Во  делот  на  пазарот  каде  ќе  има  поставени  тезги  за  продавање  на  зелени  производи не е предвидено затварање на просторот со ѕидарија.

Проектот  предвидува  подземно  ниво со 66 паркинг  места за  лесни автомобили и  едно  паркинг место  за лица со  посебни  потреби. До  подземното  ниво  колскиот  пристап  е  овозможен  со  рампа  со  наклон  од 12%.

Трите  нивоа меѓусебе се поврзани  преку  вертикални  комуникации:  скалници, товарен лифт за достава на роба и помал лифт за луѓе. Конструкцијата  на  објектот  е  комбинација  од  бетон  и  челик.

Општината Кавадарци за изградба на објектото ќе инвестира 102.616.159 денари.

Во времето на изградба на новиот пазар, неговата функција ќе ја обавува пазариштето на локацијата на Булеварот „Никола Минчев“.

Реконструкција на главната водоводна линија

Реконструкција на главната водоводна линија

Со средства од „КФВ“ банката во износ од 250 000 евра , од кои на потегот од „Кавадаречки дол“ до Градскиот базен се изврши реконструкција на главната водоводна линија од „средна зона“ на вкупна должина од 1330 метри. Интервенции се извршија и на главната линија кон „Дрекслермајер“ и Росоман. На овој потег освен на главната, се интервенираше и на секундарната мрежа каде на повеќе улици беа заменети старите цемент-азбесни цевки со нови еколошки на база метал и пластика. Општината реализираше и замена на дел од мрежата на фекалната канализација.

Овој капитален комунален проект значително го подобри водоснабдувањето, како и квалитетот на дистрибуираната санитарна вода до граѓаните. Воедно на минимум е сведена можноста од евентуални дефекти во мрежата. Целиот проект е со вкупна вредност од 850 000 евра.

УШТЕ ТРИ УЛИЦИ СО ПОДОБРЕНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

УШТЕ ТРИ УЛИЦИ СО ПОДОБРЕНО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Денеска ангажираната оператива за интервенции на јавното улично осветлување работеше на замена на ламби на улиците: „Прилепска“, дел од ул. „Игман“, како и на ул.„Љубашка“ каде беа заменети последните три ламби од вкупно предвидените  четиринаесет ЛЕД ламби. Се продолжи релизацијата на проектот за  подобрување на јавното осветлување на вкупно предвидените 30 улици.

Досега се заменија ламби на 9 од вкупно предвидените 30 улици. Проектот има за цел да ги подобри условите за непречено и безбедно движење на граѓаните во ноќните часови, заштеда на електричната енергија, како и подигање на еколошките стандарди.

Во наредниот период општината продолжува со проектот.