Категорија: Проекти

Проектот за поврзување на локални патишта – Механизам на жалби и поплаки

Проектот за поврзување на локални патишта – Механизам на жалби и поплаки

 

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка, Општина Кавадарци аплицираше со проект за Реконструкции на на трите улици („Браќа Џунови “, „Пионерска“ и „Илинденска“) во Општина Кавадарци, кои се  дел од централното подрачје на градот Кавадарци.

–        Улицата „Браќа Џунови“ се наоѓа во источниот дел на градот Кавадарци, кај реката Луда Мара. Активностите на проектот ќе се изведуваат во должина од 572 m, ширина од 6 m и со две ленти.

–        Улицата „Илинденска“ се наоѓа во централното подрачје на градот Кавадарци. Активностите на проектот ќе бидат изведени во должина од 612 m, ширина од 12 m и со четири ленти.

– Улицата „Пионерска“се наоѓа во западниот дел на градот Кавадарци. Активностите на проектот ќе се изведуваат во должина од 437 m, ширина од 6 m и со две ленти.

Импленетацијата на Проектот за локални патишта ќе започне во кои во најскоро време .

Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во рамките на Министерството за транспорт и врски согласно политиките и барањата во делот на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, односно Рамката за животна средина и социјални аспекти – Стандард за животна средина и социјални апскети 10, воведе Механизам за жалби и поплаки со кој ќе се обезбеди одговор на сите жалби и поплаки, особено на засегнатите и заинтересирани страни и заедницата севкупно.

Како дел од спроведувањето на проектот, Општина Кавадарци пред започнување на градежните работи е обврзана да ја информира јавноста, локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализацијата на проектот. Граѓаните тоа ќе можат да го сторат преку два документи и тоа: Механизам за жалби и поплаки преку примање на жалби и поплаки и нивно процесуирање и решавање и Образец за поплаки за целото спроведување на проектот во делот на неговата реализација при изведувањето на градежните работи на терен.

Во прилог се поставени двата документи кои на официјалната веб страна на Општина Кавадарци и  ќе останат објавени сѐ до завршувањето и затворањето на проектот

Општина Кавадарци продолжува со проектот за подобрување на уличното осветлување

Општина Кавадарци продолжува со проектот за подобрување на уличното осветлување

Aнгажираната оператива за интервенции на јавното улично осветлување работеше на замена на ламби на крак од ул.Црноречка. Се продолжи релизацијата на проектот за подобрување на јавното осветлување на вкупно предвидените 30 улици.

Проектот има за цел да ги подобри условите за непречено и безбедно движење на граѓаните во ноќните часови, заштеда на електричната енергија, како и подигање на еколошките стандарди.

Проектот за поврзување на локални патишта – Механизам за жалби и поплаки

Проектот за поврзување на локални патишта – Механизам за жалби и поплаки

Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка, Општина Кавадарци аплицираше со проект за Реконструкција на  улица ˮДисанскаˮ со должина од 324,0м, и Реконструкција на  улица ˮЗападен Булеварˮ со должина од 609,0м, за кои во најскоро време ќе се започне со нивна имплементација на терен.

Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во рамките на Министерството за транспорт и врски согласно политиките и барањата во делот на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, односно Рамката за животна средина и социјални аспекти – Стандард за животна средина и социјални апскети 10, воведе Механизам за жалби и поплаки со кој ќе се обезбеди одговор на сите жалби и поплаки, особено на засегнатите и заинтересирани страни и заедницата севкупно.

Како дел од спроведувањето на проектот, Општина Кавадарци пред започнување на градежните работи е обврзана да ја информира јавноста, локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализацијата на проектот. Граѓаните тоа ќе можат да го сторат преку два документи и тоа: Механизам за жалби и поплаки преку примање на жалби и поплаки и нивно процесуирање и решавање и Образец за поплаки за целото спроведување на проектот во делот на неговата реализација при изведувањето на градежните работи на терен.

Во прилог се поставени двата документи кои на официјалната веб страна на Општина Кавадарци и  ќе останат објавени сѐ до завршувањето и затворањето на проектот.

ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „8-ми СЕПТЕМВРИ“ КАЈ ВВ „ТИКВЕШ“

ПРОШИРУВАЊЕ НА УЛИЦАТА „8-ми СЕПТЕМВРИ“ КАЈ ВВ „ТИКВЕШ“

Општина Кавадрци започна со реализација на нов комунален проект во урбаната населба „Бел Камен“.

Оперативата на „Градба промет“ од Кавадарци изведува градежни работи на проширување на делница од улицата „8-ми Септември“ на потегот од ВВ „Тиквеш“ до спојот со улицата „Бел камен“ во должина од 200 метри.

На оваа локација ќе се оформи нова коловозна лента од 7 метри со тротоар на двете страни секој со ширина од 2 метри.

Општина Кавадарци започнува изработка на нов локален еколошки акционен план

Општина Кавадарци започнува изработка на нов локален еколошки акционен план

Овој врвен документ од стратешко значење за Општинава последен пат од советниците бил изгласан пред 21 година и дури ова локална влест тоа го чини поворно во далеку пооизменети услови на современ живот и промени навики и прописи во државата.

Тоа ја наметнува потребата и неминовноста од негово усвојување а потоа и имплементирање во системот кај нас. Впрочем законите кои се применуваат тоа го налагаат со вградување во урбанистичката сфера, просторното планирање, заштитата на водите и околината во која живееме и слично. Денеска се одржа стартната средба на која беа усвоени работни групи кои ке започнат да дејствуваат а тие секој месец ке ги координираат работите.Овој важен документ на ЛЕАП треба да го усвои Советот на Општината за да ставе практчно применлив.Со седницата претседаваше градоначалникот Митко Јанчев кој подробно говореше за потребата од донесување ЛЕАП а во дискусиите се вклулчија и повеќе стручни лица од различни области.