Категорија: Животна средина

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ВО ДВОРОТ НА „ОПШТА БОЛНИЦА“

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА ВО ДВОРОТ НА „ОПШТА БОЛНИЦА“

Под мотото „Растеме заедно“-„ЕНВ-НЕТ“ денеска во дворот на Општа болница Кавадарци беа засдени 200 млади садници од повеќе видови растенија. Целта на акцијата е да се разубави дворот на болницата и да се придонесе кон подобрување на еколошките услови.

Во посета на Општа болница беше градоначалникот Митко Јанчев кој во придружба на директорот на болницата д-р. Димитар Коцев учествуваше во реализацијата на овој хуман и благороден настан.

Носител на проектот е Невладината одрганизација „BALKAN BRIDGES“ чии претседател Душко Христов ги информираше Јанчев и Коцев за целта со која оваа невладина организација ги донираше средстват во разеленување на дворот на кавадаречката општа болница.

Позитивен став кон овој хуман гест искажа и Роберто Паризов претседател на „Еко живот“  од Кавадарци.

Градоначлникот Јанчев изрази благодарност за донацијата и уште еднаш го потврди ставот на општината во правец на безрезервна подршка на еколошките проекти.

Благодарност искажа и директорот Коцев кој посочи дека раководството на болницата самоиницијативно превзмало активности на расчистување и уредување на дворот со церл да се обезбеди простор каде болните би се чуствувале пријатно.

Денеска садењето на растенијата го реализираа невладините „BALKAN BRIDGES“ и „Еко живот со помош на надлежните од општината и ЈП „Комуналец“ .

Проектот финансиски е поддржан од Европската Унија.

20 000 САДНИЦИ ЧЕМПРЕС ЗАСАДЕНИ НА ГОЛИНИТЕ НА „ЖУРОВ ДОЛ“

20 000 САДНИЦИ ЧЕМПРЕС ЗАСАДЕНИ НА ГОЛИНИТЕ НА „ЖУРОВ ДОЛ“

Општината Кавадарци и ЈП „Македонски шуми“ подружница „Бор“ денеска ја завршиа есенската акција за пошумување 2019 година. Според акциониот план се пошумуваше на локалитетот „Журов дол“ над селото Ваташа, каде беа посадени нови 15.000 садници на чемпрес паперпод.

Ова е четврта акција за пошумување на голините на поројницата. Во акцијата учествуваа: вработените од Општина Кавадарци, вработени во подружницата „Бор“ Кавадарци, ЈП „Комуналец“, и од компанијата „Кожувчанка“.

Оваа акција беше продолжување на претходните со која беа пополнети позициите на исушените багремови садници, а паралелно се пошумиа нови 10 хектари ерозивна почва.

ОБЈАВУВА Барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола

ОБЈАВУВА Барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 99 став 1 и член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл весник на Р.М бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18), Градоначалникот на Општина Кавадарци:

ОБЈАВУВА Барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола

 

             Врз основа на член 124 од Законот за животна средина (Сл весник на Р.М. бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18), до Градоначалникот на Општина Кавадарци е доставено барање за добивање Б – Интегрирана еколошка дозвола бр. 11-4684/1 од дтгу  ПАВЕР  ТРЕЈД  дооел,  ул. Киро Спанџов бр.103,  инсталација во с. Возарци – Кавадарци.

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2,  точка 3,  односно подточка 3.3. Стационари бетонски бази со вкупен капацитет на силосите за бетон поголем од 50 m3:

  • Производство на готови елементи од бетон.

Ја информираме јавноста дека сите потребни информации за барањето за Б – Интегрирана еколошка дозвола, ќе бидат достапни во просториите на Општина Кавадарци во Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина. Заитересираната јавност може да изврши увид во истата во рок од 15 дена од денот на објавување во просториите на локална самоуправа во соба број 21 од 9,00 до 12,00 часот.

ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ГРАДИНКА НА УЛИЦА РЕСАВСКА

ПРВИЧНА ОГРАНИЧЕНА ОЦЕНА НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА НОВА ГРАДИНКА НА УЛИЦА РЕСАВСКА

Известување

Во вторник 06.08.2019 во 11h во просториите на Општина Кавадарци Сала за Совет ќе се изврши презентација на проектот за изградба на градинката во нашата општина на ул. Ресавска. Целта на јавната расправа е информирање на граѓаните и засегнатите страни за активностите за изградба на нова градинка и за документот “Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти за изградба на нова градинка”. За таа цел на јавната расправа се покануваат граѓани, родители, персонал од градинките, лица од општината, социјални работници, невладини организации, граѓански здруженија и други засегнати страни.

 

Основен проект