• Тодор Ефремов             

Секретар на Општина Кавадарци

Тел. 071/324-208

Е-маил: [email protected]