• Александра Деневска               

Раководител на Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Тел. 072/422-178

Е-маил: [email protected]

Надлежности на Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина

 

Локален еколошки акционен план