Надлежности на Сектор за комунални работи, урбанизам, сообраќај и заштита на животната средина