• Ленче Чиркова          

Раководител на Сектор за Правни, општествени и општи работи

Тел. 070/324-218

Е-маил: lcirkova@kavadarci.gov.mk

 

Надлежности на Секторот за правни, општествени и општи работи