СЕМЕЈСТВОТО ПРЕСУДНО ЗА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ

СЕМЕЈСТВОТО ПРЕСУДНО ЗА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ

Едукативна работилница на тема „Семејството и правата на детето како клучен фактор во образованието“ беше организирана во салата на Општината  на која посетители беа наставници од основните училишта.

Организатори на работилницата беа Институтот за правно-економски истражувања и едукација „Јуридика прима“ и општина Кавадарци. Доцент Д-р Ангел Ристов вели: „Една од најзначајните реформи за воведување и имплементирање на правото на детето за да го каже своето мислење, а обврска на надлежните државни органи е истото да го сослушаат. Семејството се соочува со бројни предизвици како ниту една друга свера од општествениот живот како ниту една друга основна клетка и инститруции не со соочува со бројни проблеми. Особено станува збор за бројот на разведени бракови кој е константно во потраст. Исто така зголемен е бројот на вонбрачно родени деца. Намалувањето на наталитетот е еден од клучните проблеми со кои се соочува секоја европска држава. Тука би го споменале и феноменот на влијанието на семејното насилство кое што негативно влијае на децата. Одтука ова едукација има за цел да ги превенира негативните појави, кои оставаат траорни и драматични последици за развојот на децата, а во насока на доживотно учење на наставниот кадар„наставникот како втор родител“ за да се подготви една здрава иднина на младите кои ќе бидат изградени како самостојни личности. Ваквите едукативни трибини се од големо значење затоа што освен домашното востпитување големо влијание врз децата имаат и просветните работници“ вели Ристов.

Градоначалникот Александар Панов смета дека овие трибини ќе вродат со плод во развојот и оспособувањето на една личност уште од најмала возраст и созадавање на здрави идни поколенија. „Јас пред некое време бев запознат во ваквата тема која ке биде пренесена на професориоте кои директно работат со нашите деца.Не е доволно тоа што локалната самоуправа која заедно со Владата го правиме во делот на инфраструктурата и училиштата.Морам да признаам дека имаме воспитно-образовни установи на високо ниво кое ќе го подобруваме и понатаму и не случајно кредитот од Светска банка го наменивме за образованието. Но тоа не е само доволно. Максимумот е токму во ова, да го продолжиме воспитно-образовниот процес. Децата не се само нивни предмет на интересрање додека се на настава, туку и нивиот приватен живот .Во позадина е она зло што го има РМ, негативниот природен прираст. Тоа преку разни програми на Владата и Локалната Самоуправа се трудиме да го анулираме. Последните години се чувствуваат првите позитивни трендови. Но за да имаме здраво население и младина, не се доволни само овие два процеси.туку и во помагање на децата од ранливите категории.

Зорка В’чкова, инспектор за образование. им се заблагодари на експертите од „Јуридика прима“ кои овозможија да се започне со една тема која го тишти целото општество. „Им благодарам на наставниците за масовноста. Имаме проблеми на теренот, а наште наставници сакаат да се справат со проблемите и се надевам дека ова едукација ќе им доснесе знаења за справување со проблемите“, вели В‘чкова.

На крајот од работилницата, сите учесници добиа серетификати.