СООПШТЕНИЕ за организирање на стручна расправа и јавна анкета по Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ – Општина Кавадарци

СООПШТЕНИЕ за организирање на стручна расправа и јавна анкета по Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ – Општина Кавадарци

Врз основа на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14,44/15,193/15, 31/16,163/16 и 64/18), и член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 113, ст.20 од Статутот на Општина Кавадарци, и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2015 година со Одлука бр. 07-5805/14 од 22.12.2014 година, од Советот на Општина Кавадарци, Градоначалникот на Општина Кавадарци го дава следното:

СООПШТЕНИЕ

За организирање на стручна расправа и јавна анкета

по Изменување и дополнување на Генерален урбанистички
план на град Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ –
Општина Кавадарци

Граници на опфатот се : Граница на постоечки ГУП

Опфатот е со површина од 866,28ха.

Стручна расправа и јавна анкета по Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Кавадарци и населбите Ваташа и Глишиќ – Општина Кавадарци, ќе се спроведе со излагање на Генерален урбанистички план во просториите на Општина Кавадарци.

Јавната анкета трае 30 дена, од 10.08.2018 до 10.09.2018 година, секој работен ден од 8:30 до 16 :30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Стручната расправа со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 17.08.2018 година во 12:00 часот во просториите на Општина Кавадарци (Голема сала).