Урбан Инвест Б-Дозвола

Предмет: Барање за добивање на дозвола за усогласување со оперативен план за
инсталација која врши активност од Уредбата , Прилог 2
Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Инсталација: УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован с. Возарци, Општина Кавадарци