Програми на општина Кавадарци за 2023 година
Предлог програми за 2018 година


Предлог програми за 2018 година


Програма за јавно зеленило

Програма за одбележување на значајни              настани

Програма за култура

Програма за јавна чистота

Програма за изработка на урбанистички планови

Програма за комунални дејности

Програма за одржување на локални патишта

Програма за здраствена заштита

Програма за социјална заштита

Програма за развој

Програма за меѓународна соработка

Програма за развој на невладиниот сектор