ЗАВРШИ ДЕРАТИЗАЦИЈАТА НА КАНАЛИЗАЦИОНАТА МРЕЖА

Од извршените теренски увиди на надлежните во општината, од епидемиолошките иследувања од страна на стручнителица од Епидемиолошкото одделение при ЈЗУ ЦЈЗ Велес ПЕ Кавадарци, како и поединечни пријави од граѓани и организации констатирано е дека во тековната година значително е зголемен бројот на глодари што претставува показател за епидемиолошки индикации.

Затоа општината Кавадарци превзеде навремени мерки за итни сеопфатни активности за нивно уништување со кои бројот на глодарите ќе биде ставен под контрола.

Дератизација се изврши во периодот од 03.04.2018г. до 17.04.2018г. од страна на стручни лица при ЈЗУ Центар за јавно здравје ПЕ Кавадарци – ДДД служба дипл.биолог Верица Клинчарова, мед.техничари Маријан Павлов и Даниел Ѓорѓиев во соработка со овластени лица од ЈП „Комуналец“ Бојан Атанасов и Петар Камчевски и со помош на комунални работници.

Дератизацијата беше извршена на ревизиони шахти на канализациона мрежа и колектори на територијата на Кавадарци. При дератизацијата беа користени родентицидни мамци ББ блок мамец од групата на биоцидни производи кои се користат за сузбивање на штетни глодари од комунална хигиена, здравство и земјоделие.

Дератизација беше извршена на 950 ревизиони шахти од канализационата мрежа каде вкупно беа поставени 3650 мамци.