Најнови Постови

Јавен повик бр.1/2021 за финансиска подршка наменета за спортски клубови,професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци

Јавен повик бр.1/2021 за финансиска подршка наменета за спортски клубови,професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци

Врз основа на член 3 од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финансирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

 

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ – ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Објавува 

ЈАВЕН ПОВИК бр1/2021

За прибирање на апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2021, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи

 

  1.  Се повикуваат спортските клубови, професионални клубови регистрирани на пордачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи, своите апликации за финансиска подршка од буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година, да ги достават до Општина Кавадарци – Локална самоуправа во предвидениот рок. 

Распределбата на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2021 година, наменети за спортски клубови, професионални клубови регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци , општински и училишни сојузи, ќе се врши согласно Правилникот за начинот, постапката и критериумите за финанасирање на програми, проекти, натпревари и манифестации од областа на спортот  од интерес на Општина Кавадарци бр.07-873/29 од 28.02.2014 година (“Сл.Гласник  на Општина Кавадарци  бр.13/2014) ,

 

2.        Основни организациски критериуми :

– го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт;

–   ја реализираат утврдената програма за развој на спортот.

– ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата;

– го организираат и спроведуваат системот на натпревари;

– се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри;

– се грижат за унапредување на младите категори.

Задолжителна документација за аплицирање :

-Решение за вршење дејност спорт согласно Законот за спорт;

-Доказ за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар;

-Доказ од соодветната спортска федерација во која категорија апликантот учествува и времетраењето  на учеството на спортистот / клубот во соодветната федерација.

-Детално разработена програма / проект на активности во тековната година ;

-Документација со која се потврдува искуството за апликантот во реализирање на програма/ проекти и активности од областа на спортот, постигнати резултати, успеси;

-Детално разработен финансиски план за потребните средства за реализација на програмата /проект (број на ангажирани лица ,опис на трошоците по позиции)

– Извштај за потрошените средства добиени од Општина Кавадарци за 2020 година .

Прилози, фотографии, награди.

  

3.НАПОМЕНА : Пријавите кои не ја исполнуваат комплетноста на задолжителната документација нема да се разгледуваат.

 

  1. Рок и начин на доставување на пријавите

Рокот за поднесување на пријавите започнува од 12.01.2021 година а крајниот рок за поднесување е 30.01.2021..Пријавите со целокупната документација се доставуваат се доставуваат лично или по пошта (пријавите доставени по е-маил или факс нема да бидат разгледувани ) , на адреса : Плоштад Маршал Тито бб Кавадарци, или во архивата на Општина Кавадарци до 16.30 ч (со назнака – Пријава за јавен повик – Комисија за спорт )

Пријавата за аплицирање како и образецот за аплицирање се достапни на интеренет страницата на Општина Кавадарци : www.kavadarci.gov.mk

Механизам за жалби и поплаки по Проект за поврзување на локални патишта

Механизам за жалби и поплаки по Проект за поврзување на локални патишта

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Кавадарци ќе го реализира проектот за реконструкција на улиците “Браќа Џунови”, “Пионерска” и “Илинденска” во град Кавадарци – Општина Кавадарци.

Во прилог се два документи  Образец и механизам за жалби и поплаки.

ОБЈАВА број 01/2021 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ОБЈАВА број 01/2021 за давање во закуп на недвижни ствари по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на РМ“ број 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 275/19), Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Извештај за процена на недвижен имот изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје  со бр.306 од 16.10.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/50 од 19.10.2020 година, Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/38 од 16.12.2020 година, донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20), Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.369/1 од 16.11.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/63 од 17.11.2020 година,  Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/37 од 16.12.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20), и Извештај за процена на недвижен имот, изработен од АБЦ – Бротхер ДООЕЛ Скопје со бр.369/2 од 16.11.2020 година и наш деловоден бр.19-1318/64 од 17.11.2020 година,  Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Кавадарци, објавува:

 

ОБЈАВА број  01/2021

за давање во закуп на недвижни ствари по пат на

ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

  

1.ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

            Предмет на електронското јавно наддавање е давање во закуп на недвижни ствари – објекти сопственост на Општина Кавадарци, кои се даваат во закуп согласно Одлука за давање во закуп на недвижна ствар на кп.бр.13453/2 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-5608/12 од 28.10.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.64/20), Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/38 од 16.12.2020 година, донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20) и Одлука за давање во закуп на недвижни ствари на кп.бр.12709 КО Кавадарци во сопственост на Општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање бр.08-6496/37 од 16.12.2020 година донесена од страна на Совет на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“бр.66/20).

Објава број 01/2021
Поплочување на тротоар на улица Западен Булевар

Поплочување на тротоар на улица Западен Булевар

Градежната оператива „Павер трејд“ од Кавадарци заврши со осветлување и поплочување на дел од тротоар на улица Западен Булевар наспроти Градските гробишта. Со ова се продолжи тротоарот од ново пробиениот Западен Булевар и пешаците ќе можат да се движат по осветлен тротоар од месноста Коњски Дупки до спортски центар Јасмин па се до излезот на градот спрема Росоман.