Реконструкција на локални улици „25 Мај“ и „Ѓорѓи Соколов“ во Општина Кавадарци

01.02.2024

КОНТРОЛНА ЛИСТА НА ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ (ПУЖССА)
Реконструкција на локалните улици „25 Мај“ и „Ѓорѓи Соколов“ во Општина Кавадарци