Сектор за образование и спорт

Сектор за образование и спорт

Секторот за образование и спорт врши следење на состојбата во областите на образованието, спортот и социјалната заштита. Ги извршува надлежностите кои се однесуваат на:

  • следење на состојбата во областите на образованието, спортот и социјалната заштита и во рамките нa надлежностите кои општината задолжително ќе ги извршува;
  • предлагање и реализација на Одлуки од областа на спортот и рекреација, социјална заштита и заштитата на децата во согласност со Закон;
  • покренување иницијативи за изменување и дополнување на наставните планови и програми во постојните основни и средни училишта за задоволување на посебните потреби на Општината во согласност со потребите на пазарот на трудот;
  • предлагање мерки и активности за подршка и помош на иницијативите за модернизација на училиштата;
  • соработување со јавните институции, здруженија и други непротфитабилни организации кои се однесуваат на реализација на различни спортски и слични програми;
  • организира превоз на учениците од основните училишта.
Работно време
Понеделник - Петок 08-16