НВО Организации

Одлука Бр.08-1772/40 за распределба на финансиски средства по Јавен повик

18.03.2024

Согласно Програмата за развој на Невладиниот сектор за 2024 година, Советот  на Општина Кавадарци на 40-та седница, донесе Одлука за распределба на финансиски средства по Јавен повик - Прибирање на предлог проекти по приоритетни области