Комисија за еднакви можности

Стратегијата за родова еднаквост е стратешки документ на Општина Кавадарци со кој се воспоставува сеопфатна рамка за понатамошни активности во насока на унапредување на родовата еднаквост и зајакнување на жените на локално ниво. Стратегијата се носи за период од три години, од 2024 до 2027 година. Врз основа на Законот за еднакви можности помеѓу жените и мажите, Општина Кавадарци во 2012 година формираше Комисија за еднакви можности.