Комисии на советот

Комисии на советот

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања.

Претседател:

 • Перо Николов

Членови:

 • Стојанчо Рамов
 • Ратка Росомански
 • Ружица Ристов
 • Диме Коцевски
 • Весна Ѓорѓиева
 • Валентина Бањанска
 • Даниела Ивановска
 • Вуко Мелов
 • Зоран Спиров
 • Круме Богевски

Комисија за еднакви можности

Комисија за еднакви можности

Претседател:

 • Весна Ѓорѓиева

 

Членови:

 • Ружица Ристов
 • Ратка Росомански
 • Веса Богева
 • Валентина Бањанска

Комисија за  екологија

Комисија за  екологија

Претседател:

 • Павле Маневски

 

Членови:

 • Вуко Мелов
 • Ратка Росомански
 • Ружица Ристов
 • Марина Крстева

Комисија за  екологија

Комисија за  екологија

Претседател:

 • Павле Маневски

 

Членови:

 • Вуко Мелов
 • Ратка Росомански
 • Ружица Ристов
 • Марина Крстева

Комисија за финансии и Буџет

Комисија за финансии и Буџет

Претседател: 

 • Весна Ѓорѓиева

 

Членови:

 • Горан Кузмановски
 • Ратка Росомански
 • Перо Николов
 • Веса Богева
 • Вуко Мелов
 • Јован Златевски

Комисија за имотно правни работи

Комисија за имотно правни работи

Претседател:

 • Валентина Бањанска

 

Членови:    

 • Даниела Ивановска
 • Весна Ѓорѓиева
 • Филип Тасев
 • Горан Кузмановски

Комисија за  комунална изградба

Комисија за  комунална изградба

Претседател:

 • Стојанчо Рамов

 

Членови:

 • Тони Нешковски
 • Перо Николов
 • Даниела Ивановска
 • Валентина Бањанска

Комисија за култура

Комисија за култура

Претседател:

 • Диме Коцевски

 

Членови:

 • Тони Нешковски
 • Горан Кузмановски
 • Павле Маневски
 • Јован Златевски

Комисијата за месна самоуправа

Комисијата за месна самоуправа

Претседател:

 • Марина Крстевска

 

Членови:

 • Ружица Ристов
 • Филип Тасев
 • Јован Златевски
 • Павле Маневски

Комисијата за образование

Комисијата за образование

Претседател:

 • Ратка Росомански

 

Членови:

 • Ружица Ристов
 • Диме Коцевски
 • Павле Маневски
 • Даниела  Ивановска

Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија

Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување награди и признанија 

Претседател:

 • Јован Златевски

 

Членови:

 • Даниела Ивановска
 • Диме Коцевски
 • Филип Тасев
 • Весна Ѓорѓиева

Комисијата за рурални средини

Комисијата за рурални средини

Претседател:

 • Јован Златевски

 

Членови:

 • Даниела Ивановска
 • Диме Коцевски
 • Ружица Ристов
 • Марина Крстева

Комисијата за спорт

Комисијата за спорт

Претседател:

 • Тони Нешковски

 

Членови:

 • Филип Тасев
 • Перо Николов
 • Вуко Мелов
 • Павле Маневски

Комисијата за Статут и прописи

Комисијата за Статут и прописи

Претседател:

 • Филип Тасев

 

Членови:

 • Диме Коцевски
 • Горан Кузмановски
 • Валентина Бањанска
 • Даниела Ивановска

Комисијата за урбанизам

Комисијата за урбанизам

Претседател:

 • Валентина Бањанска

 

Членови:

 • Веса Богева
 • Круме Богевски
 • Весна Ѓорѓиева
 • Горан Кузмановски
 • Ратка Росомански
 • Тони Нешковски

Комисијата за здравство

Комисијата за здравство

Претседател:

 • Павле Маневски

 

Членови:

 • Круме Богевски
 • Тони Нешковски
 • Стојанчо Рамов
 • Перо Николов

Комисијата за земјоделие

Комисијата за земјоделие

Претседател:

 • Веса Богева

 

Членови:

 • Вуко Мелов
 • Перо Николов
 • Диме Коцевски
 • Марина Крстевска

Комисија за изработка на Програма за работа на советот

Комисија за изработка на Програма за работа на советот

Членови:

 • Валентина Бањанска
 • Веса Богева
 • Круме Богевски
 • Весна Ѓорѓиева
 • Јован Златевски
 • Даниела Ивановска
 • Диме Коцевски
 • Марина Крстевска
 • Горан Кузмановски
 • Павле Маневски
 • Вуко Мелов
 • Тони Нешковски
 • Перо Николов
 • Стојанчо Рамов
 • Ружица Ристов
 • Ратка Росомански
 • Ристо Сакалиев
 • Зоран Спиров
 • Филип Тасев

Комисија за бракови

Комисија за бракови

Членови:

 • Се определуваат сите членови на Советот на општина Кавадарци, да можат да учествуваат во постапката при склучување на бракови.