Годишен план

Општина Кавадарци

Годишен план за Јавни набавки за 2023 година